Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Siyaset Bilimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0210 Siyaset Bilimi 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı

Siyaset biliminin temel kavram ve konularını öğrenmek, siyasal iktidar, devlet, egemenlik, meşruluk, sosyal tabakalaşma, siyasal katılma, kamuoyu, baskı grupları gibi siyaset bilimindeki temel kavram ve kurumları kavramak ve analiz edebilmek

 

Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ
Asistanlar Arş. Gör. Egemen Esen
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ, Hukuk Fak. Şirinevler Yerleşkesi, 5. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatımı, interaktif katılım, ödev ve seminer verilmesi vs.

 
Temel Kaynaklar Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, 39. Baskı, Ekim 2015.
Diğer Kaynaklar - Siyaset Bilimi, Editör: Halis ÇETİN, 5. Baskı, Orion Yay., Ankara 2015.

- Siyaset, Andrew Heywood, 16. Baskı, Adres Yayınları, 2016.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, temel kavramlar, konunun önemi Sözlü Anlatım, Soru Cevap
2. Hafta Siyaset, Siyasetin anlamı ve nitelikleri, Siyaset Biliminin anlam ve önemi Sözlü Anlatım, Soru Cevap
3. Hafta Siyaset Bilimi açısından Devlet I: Devlet Kavramı ve Devletin Doğuşu Sözlü Anlatım, Soru Cevap
4. Hafta Siyaset Bilimi açısından Devlet II: Devletin tarihsel gelişimi Sözlü Anlatım, Soru Cevap
5. Hafta Siyasal iktidar kavramı Sözlü Anlatım, Soru Cevap
6. Hafta Siyasal iktidar ve egemenlik: Egemenlik kavramı ve tarihsel gelişimi Sözlü Anlatım, Soru Cevap
7. Hafta Siyasal iktidarın meşruluk temeli, demokrasilerde meşruiyet krizi Sözlü Anlatım, Soru Cevap
8. Hafta Meşruluk teorileri, siyasal otoritenin meşruluk temeline göre sınıflandırılması Sözlü Anlatım, Soru Cevap
9. Hafta Sosyal tabakalaşma Sözlü Anlatım, Soru Cevap
10. Hafta Siyaset bilimi açısından yönetenler ve yönetilenler, elit- kitle teorileri Sözlü Anlatım, Soru Cevap
11. Hafta Siyaset bilimi bakımından siyasal katılma, siyasal katılmanın değişik boyutları, çeşitli siyasal rejimlerde siyasal katılma Sözlü Anlatım, Soru Cevap
12. Hafta Siyaset bilimi açısından kamuoyu, kamuoyunun oluşması ve siyasal sitemler bakımından kamuoyunun incelenmesi, kamuoyu ve siyasal iktidar Sözlü Anlatım, Soru Cevap
13. Hafta Baskı grupları, baskı gruplarının siyasal partilerle ilişkileri ve karşılaştırılması, baskı gruplarının türleri ve etkileme yöntemleri Sözlü Anlatım, Soru Cevap
14. Hafta Genel tekrar ve genel değerlendirme ve tartışma Sözlü Anlatım, Soru Cevap
15. Hafta Final sınavları
16. Hafta Final sınavları
17. Hafta Final sınavları
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11.Siyaset biliminin temel kavramlarını, konularını ve teorilerini kavramak
ÖÇ-22.Siyaset biliminin yöntemini kavrayabilmek,
ÖÇ-33.Hukuk ile siyaset biliminin yöneldiği alanları kavramak ve siyaset bilimi açısından konuları analiz edebilmek
ÖÇ-44.Siyaset bilimi çerçevesinde edindiği bilgileri analiz edebilmek hukuki bakış açılarıyla karşılaştırabilmek
ÖÇ-55. Devlet, siyasal iktidar, siyasi partiler gibi konuları siyaset bilimi açısından analiz etmek ve hukuki bilgileriyle karşılaştırabilmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5