Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Adli Tıp

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0257 Adli Tıp 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Adli Tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sıkça karşılaşılan (Ölüm ve bağlantılı tanımlamalar ile fiziksel ya da ruhsal travmalar, cinsel saldırı, aile içi şiddet ve çocuk istismarı v.b ) konularda genel bakış açısı ve mesleki uygulamalar sırasında adli raporlarda kullanılan terimler ve tanımlalar genel bilgi kazandırmak
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nadir Arıcan
Asistanlar Arş. Gör. Merve AKBULUT
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı,16:00-17:45, Şirinevler Yerleşkesi Amfi III (Halit Akıngüç Oditoryumu)
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 18:00-18:30, Şirinevler Yerleşkesi 5.Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Tartışma
Temel Kaynaklar -
Polat O., Inanıcı MA, Aksoy ME. Adli Tıp Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul 1997
Koç S. Can M. Birinci Basamakta Adli Tıp. İstanbul Tabip odası Yayınları, İstanbul. 2009
OBE McLay WDS. Clinical Forensic Medicine. Second Ed. Greenwich Medical Media. London. 1996
Aykaç M. Adli Tıp. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul 1993.
Soysal Z. Adli Tıp. İstabnbul Übniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. 1999 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ölüm - Organ ve Doku Transplantasyonu - Ötenazi, Ölüm sonrası meydana gelen değişimler SA
2. Hafta Toksikoloji ve toksik gazlar- Alkol - uyutucu ve uyuşturucu maddeler SA
3. Hafta Ölü muayenesi - Otopsi SA
4. Hafta Cinsel Suçlar SA
5. Hafta Yaralar- I SA
6. Hafta Yaralar – II SA
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Aile içi şiddet - Çocuk İstismarı - Adli Psikiyatri SA
9. Hafta Asfiksiye bağlı ölümler SA
10. Hafta Olay yeri incelemesi - Kimliklendirme SA
11. Hafta Adli Raporlar ve uygulamada yaşanan sorunlar SA
12. Hafta Etik ve insan hakları ihlalleri SA
13. Hafta Bilirkişilik - Hekimlerin cezai ve hukuki sorumluluğu SA
14. Hafta Tıbbi Uygulama Hataları (Tıbbi Malpraktis) SA
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1ÖÇ 1. Ulusal düzlemde Bilirkişilik ve Adli Tıp Birimlerindeki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması
ÖÇ-2ÖÇ 2. Adli olgulara yaklaşımı ve bilirkişilik ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmesi
ÖÇ-3ÖÇ 3.Tıbbi ve Hukuki Boyutuyla Ölümle ilgili kavramlar (klinik ölüm, beyin ölümü, beyin sapı ölümü) ile Ölüm süreci, ölüm sonrası değişimler konusunda haberdarlık düzeyinde bilgi sahibi olması
ÖÇ-4ÖÇ 4. Organ ve doku alınması, saklanması ve naklinin yasal boyutlarıyla Organ ve doku yasasının yetersiz yönlerini ve önerilen çözüm yollarını hakkında bilgi sahibi olması
ÖÇ-5ÖÇ 5. Adli otopsinin amacı ve otopsi ile ilgili yasal düzenlemeler ile Adli raporun önemi ve çeşitleri ve TCK ya göre temel prensipleri konusunda bilgi sahibi olması
ÖÇ-6ÖÇ 6. Kimliklendirmenin ne amaçla yapıldığı ile Adli kimlik - tıbbi kimlik kavramlarını konusunda bilgi sahibi olması
ÖÇ-7ÖÇ 7. Psikiyatrik olguların Adli Tıp yönünden değerlendirilmesinin önemi ile Yetişkinlerde ve çocuklarda adli psikiyatrik değerlendirmelerin önemi ve ceza ehliyeti kavramını ve bağlantılı yasal tanımlamalar konusunda bilgi sahibi olması
ÖÇ-8ÖÇ 8. Bilirkişiliğin tıbbi, etik ve yasal ilkeleri konusunda bilgi sahibi olması
ÖÇ-9ÖÇ 9. Cinsel saldırı olgularında yasal tanımları kavranması
ÖÇ-10ÖÇ 10.İnsan hakları ihlallerini sıralayabilmesi ile Hasta-hekim ilişkisi, tıbbi uygulama hataları, ve yasal durumu konularında bilgi sahibi olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7                           
ÖÇ 8                           
ÖÇ 9                           
ÖÇ 10