Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hukuka Giriş I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK1104 1 Hukuka Giriş I (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sistematik bir şekilde hukuk tekniğini ve hukuk kavramının açıklanmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Turhan ESENER, Yrd.Doç.Dr. Ender DEMİR
Asistanlar Arş. Gör. Beste Gemici Filiz
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 16:00-18:00 Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 15:00-16:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-401/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Anlatım, tartışma, soru-cevap
Temel Kaynaklar -

Turhan ESENER, Hukuk Başlangıcı, Genel Hukuk Bilgisi, Alkım, 2016.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hukuk kavramının önemi Sözlü Anlatım
2. Hafta Ahlak ve hukuk kurallarının karşılaştırılması ve karşılıklı etkileri Sözlü Anlatım
3. Hafta Hukuk sistemi içinde hukuk kuralı teriminin önemi Sözlü Anlatım
4. Hafta Hukuk kurallarının özelliklerinin analiz edilmesi Sözlü Anlatım
5. Hafta Tekrar ve kısa sınav Sözlü Anlatım
6. Hafta Klasik hukuk sistemlerinin incelenmesi Sözlü Anlatım
7. Hafta Adalet kavramının incelenmesi Sözlü Anlatım
8. Hafta Adalet ve hakkaniyet ve hakimin takdir yetkisinin karşılaştırılması Sözlü Anlatım
9. Hafta Tekrar ve kısa sınav Sözlü Anlatım
10. Hafta Pozitif hukuk okulu, tabii hukuk okulu ve tarihçi hukuk okullarının hukukun esası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Sözlü Anlatım
11. Hafta Hukukun yazılı kaynakları Sözlü Anlatım
12. Hafta Kanunun hukuki karakteri, hazırlanması, yürürlüğe konulması ve Anayasaya uygunluğu Sözlü Anlatım
13. Hafta Hukukun yardımcı kaynakları, doktrin ve içtihatlar Sözlü Anlatım
14. Hafta Hukukun yazılı olmayan kaynakları (örf ve adet hukuku) Sözlü Anlatım
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 20
Derse Devam / Katılım 14 5
Final 1 75


ÖÇ-1Pozitif hukuk ve tabii hukuk ayırımının ve hukuk sisteminin öneminin anlaşılması,
ÖÇ-2Hukuk düzeni ile ahlak düzeninin ve karşılıklı etkisinin karşılaştırılması becerisinin kazanılması.
ÖÇ-3Hukuk kurallarının özelliklerinin analiz edilmesi ve kamu düzeni hükümlerinin emredici hükümlerden ve tamamlayıcı-yorumlayıcı hükümlerden ayırt edilmesi becerisinin kazanılması,
ÖÇ-4Tarihsel Roma Cermen Hukuku, Common Law ve hakkaniyet hukuku sistemleri ve özellikle Avrupa Hukuku sistemlerinin ulusal hukuk sistemimiz ile karşılaştırılması becerisinin kazanılması,
ÖÇ-5Yazılı veya sözlü bir hukuk metninin hukuk sistemimiz içinde hukuka uygun olarak yorumlanması becerisinin kazanılması.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5