Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Roma Hukuku I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK1103 1 Roma Hukuku I (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Roma Hukukunun genel esaslarının ve modern hukuklara intikal eden kurumlarının kavranıp anlaşılması, öğrencilerde hukuk kavramlarının yerleşmesi ve hukukî düşünce metoduna ilişkin bir temelin oluşmasını sağlamaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Derse Devam
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Bülent Tahiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Emine Mındız
Asistanlar Arş. Gör. Ümit Melih Metintaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 9.00-11.45, Amfi IV
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Çarşamba, 13:00-15:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-201/02; Yard. Doç. Dr. Emine MINDIZ, Salı 12.00-14.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Pratik Çalışma
Temel Kaynaklar

1)Bülent TAHİROĞLU, Belgin ERDOĞMUŞ, Roma Hukuku Dersleri,

Der Yayınları, İstanbul 2016

 

2)Bülent TAHİROĞLU, Belgin ERDOĞMUŞ, Roma Hukuku Meseleleri, Der Yayınları, İstanbul 2016


3)Michel Villey, Roma Hukuku Güncelliği, çev. Bülent TAHİROĞLU, İstanbul 2016

 

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Roma Devletinin Siyasi Devirleri SA
2. Hafta Roma Hukukunun Devirleri SA
3. Hafta Roma Hukukunun Modern Hukukları Etkileme Süreci SA
4. Hafta Genel Kavramlar:Hukuk, Hak ve Dava SA, VA, U
5. Hafta Hak Ehliyeti SA, VA, U
6. Hafta Fiil Ehliyeti SA, VA, U
7. Hafta Vesayet ve Kayyımlık Kurumları SA, VA, U
8. Hafta Hukuki Olay ve Hukuki Muamele Kavramları SA, U
9. Hafta Hukuki Muamelenin Arızi Unsurları SA, VA, U
10. Hafta Hukuki Muamelelerin Hükümsüzlüğü SA, U
11. Hafta İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Halleri (Muvazaa ve Hata) SA, VA, U
12. Hafta İradenin Oluşumundaki Bozukluklar (Saik Hatası, Hile, Tehdit) SA, VA, U
13. Hafta Roma Usul Hukuku: Genel Bilgiler, Özel Mahkemeler Nizamı SA, VA, U
14. Hafta Nizam Harici Usul, Roma Özel Hukuk Davası ve Usul Hukukumuz ile Karşılaştırılması SA, VA, U
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1ÖÇ 1. Tarihi bir giriş niteliğinde Roma Devletinin siyasi devirlerinin incelenmesi neticesinde, bu hususta değerlendirmelerde bulunabilme
ÖÇ-2ÖÇ 2. Hukuk tarihinin ve etkilerinin öğrenilmesi amacıyla Roma Devletinin hukuki devirlerinin incelenmesi neticesinde, Roma Hukukunu yaratan hukuki devirler hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-3ÖÇ3. Roma Hukukunun modern hukuk sistemlerini, kaynaklarını etkileme sürecine ilişkin bilgi edinilmesi ve bu sayede modern hukuk sistemlerinin oluşum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunabilme
ÖÇ-4ÖÇ4.Roma Hukukunun, günümüz hukuklarında geçerliliğini koruyan ve değişikliğe uğrayan genel kavramları üzerinde durulması neticesinde Türk Medeni Hukukunun genel kavramları ile karşılaştırma yapılabilmesi
ÖÇ-5ÖÇ5. Hakların nasıl korunacağını gösteren kuralların bütününün ve modern hukuklardaki etkisinin Roma Usul Hukuku başlığı altında değerlendirilmesi neticesinde Usul Hukuku temel bilgisine sahibi olunması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5