Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Çift)

Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK1102 1 Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Anayasa Hukukunun Temel Esasları hakkında öğrencinin ayrıntılı bilgi edinmesini sağlamak.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla Güngör, Yrd. Doç. Dr. Ceren YILDIZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 09:00-12:00, Şirinevler Kampüsü, AMFİ IV
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 13:00-15:00, Şirinevler Kampüsü, 5.Kat H502
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
-Anlatım
-Tartışma


 
Temel Kaynaklar
-Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
-Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınları, Bursa, 2010. 


 
Diğer Kaynaklar
-İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal Yayınevi, İstanbul, 2010.


 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İktidar, Siyasi İktidar; Kaynağı ve Meşruluğu Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
2. Hafta Devlet Kavramı ve Biçimleri Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
3. Hafta Anayasa Kavramı ve Biçimleri Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
4. Hafta Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
5. Hafta Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim Biçimleri Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
6. Hafta Seçim ve Seçim Sistemleri Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Siyasi Partiler Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
9. Hafta Yürütme Erki Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
10. Hafta Yasama Erki Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
11. Hafta Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
12. Hafta Kuvvetlerin Birliği ve Sert Ayrılığına Göre Siyasi Rejimler Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
13. Hafta Parlamenter Rejim Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
14. Hafta Anayasa Yargısının Genel Esasları Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
15. Hafta Final Final
16. Hafta Final Final
17. Hafta Final Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1İktidar tipleri ve ilişkilerini çözümleyebilmesi
ÖÇ-2Farklı devlet düzenlerini birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle değerlendirebilmesi
ÖÇ-3Egemenliğin kullanımına ilişkin farklılıkları neden sonuç ilişkisi dahilinde yorumlayabilmesi
ÖÇ-4Anayasaların özgürlükler bakımından önemini dikkate alarak mevcut anayasal düzenleri değerlendirebilmesi
ÖÇ-5Farklı siyasi parti ve seçim sistemlerinin hangi gerekçelerle ortaya çıktığını bilerek; ülkesel değerlendirme yapabilme
ÖÇ-6Toplumlara göre değişkenlik gösteren siyasi rejimleri anayasal düzen ve özgürlükler bakımından yorumlayabilmesi
ÖÇ-7Devletin erklerinin fonksiyonları ve birbirleriyle olan ilişkilerini anayasal değerler çerçevesinde inceleyebilmesi
ÖÇ-8Anayasa Yargısına ilişkin dünyadaki farklı sistemleri gözönünde tutarak ülkesel yapılanmaları inceleyebilmesi
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7                           
ÖÇ 8