Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İnfaz Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0270 İnfaz Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Avrupa devletlerinde hürriyeti bağlayıcı cezaların ve dolayısıyla cezaevlerinin gelişimi 400 yıllık bir geçmişe sahipken, bizde Tanzimat dönemi ve 1840'lara gitmektedir. Avrupa ülkelerinde, 19'uncu yüzyılda tartışılan sorunlar, bizde daha yeni tartışılmaya başlandığından, cezaevleri ve infaz sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntılar bir türlü giderilememektedir. Bu durum, infaz hukukunun gelişimi açısından da söz konusu olmuştur. Avrupa’da ve Amerika’da bizden yıllarca önce infaz hukuku ve cezaevleri üzerine tartışmalar, kitaplar, geziler, dernek ve vakıflar kurulmuş iken, bizde ne yazık ki bu konu üzerinde Batı’dan yıllarca sonra durulmaya başlanmıştır. Benzer durum, infaz hukuku eğitimi açısından da söz konusudur. Bizde, son yıllarda bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak infaz hukuku konuluncaya kadar, infaz hukukuna ilişkin bilgiler, ceza genel hukuku içerisinde, “cezalar” anlatılırken kısaca değinilmek suretiyle geçiştiriliyordu. Bugün hala, çoğu köklü hukuk fakültesinde aynı uygulama ne yazık ki devam etmektedir.
Cezaevleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her zaman sorunlu kurumlar olmuşlardır. Ceza infaz kurumlarının sorunlarının belirlenerek, bunlara çözüm bulunması ve hükümlülerin cezalarının infazı sonunda topluma yeniden kazandırılmaları gereklidir. Gerçekten de, cezaevlerindeki insanların sorunlarına duyarlı kalarak, onların kendi içimizden çıkan insanlar olduğu ve bir gün aramıza tekrar dönecekleri unutulmamalıdır. İnfaz hukuku dersiyle, başta hapis cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.iur. Özdem Özaydın
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 17:00-19:00, Şirinevler Yerleşkesi, Adalet Amfisi (Zemin Kat)
Görüşme Saatleri ve Yeri Yard. Doç. Dr. iur. Özdem Özaydın, Çarşamba: 11:00-12:00, Şirinevler Yerleşkesi, Hukuk Fakültesi, 6. Kat (CEHAMER). No: H-611-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, sunum.
Temel Kaynaklar
 
-DEMİRBAŞ Timur, İnfaz Hukuku, 5.baskı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017.
Diğer Kaynaklar -www.adalet.gov.tr
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ ,CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI SA
2. Hafta İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLAMLARININ İNFAZI,CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI SA
3. Hafta HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ SA
4. Hafta HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ SA
5. Hafta İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI SA
6. Hafta İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ,TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI ,GÜVENLİK VE DÜZEN SA
7. Hafta CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ SA
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ SA
10. Hafta KOŞULLU SALIVERİLME -ERTELEME SA
11. Hafta HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR SA
12. Hafta GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI SA
13. Hafta DENETİMLİ SERBESTLİK SA
14. Hafta CEZAEVİ ZİYARETİ,CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ FİLM GÖSTERİMİ U,TG
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1. CEZA İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARINI, AMACINI VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİNİ BİLMEK
ÖÇ-2ÖÇ 2. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLAMLARININ İNFAZINI ÖĞRENMEK
ÖÇ-3ÖÇ 3. CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARINI ANLAMAK
ÖÇ-4ÖÇ4. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİNİ ÖĞRENMEK
ÖÇ-5ÖÇ5. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZINPLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASINI YAPABİLMEK
ÖÇ-6ÖÇ 6. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ,TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZENİ ÖĞRENMEK
ÖÇ-7ÖÇ 7. CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ- CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ- HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLARI ÖĞRENEREK AÇIKLAMAK
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7