Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sağlık Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0229 Sağlık Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencinin Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar ile Hasta Hekim İlişkileri; Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Mukayeseli Durum Analizi, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ile Sağlık Çalışanlarının Cezai, Hukuki ve Mesleki Sorumlulukları; Tıbbi Müdahalede Hukuka Uygunluk Nedenleri ; Tıbbi Müdahalede Yasalar, Mesleki Sorumluluk ve Etik Yaklaşım; Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol açan Süreç; Tıbbi Faaliyetlere İlişkin Suçlar; Hatalı Tıbbi Uygulamalarının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi; Hatalı Tıbbi Müdahalelerin Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi;Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik; Hasta ile İlgili Belgelendirme Süreçleri; Tıbbi Uygulama Hataları İddiaları ve Medya; Tıbbi Uygulama Hataları ve Sigorta Sistemi Konularında Olgu Örnekleri ve Yargı Kararları Işığında Bilgi sahibi Olması Amaçlanmaktadır. 
 


 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özge Sırma Gezer
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Tartışma, Karar Tahlili
Temel Kaynaklar -

 

Arıcan N. Uzman Hekimin Yasal Hakları, hukuki Sorumlulukları ve Aydınlatılmış Onam. Ed: Kaynak S, Yazar Z, . İçinde:Oftalmolojide Malpraktis. Hekmin yasal hak ve sorumlulukları. Galenos Yayınevi, 2012, ANKARA

Üçışık, F. Sağlık Hukuku, Ötüken yayınları, 2017.

 Aslanova K, Sağlık Hukuku Ders Notları,Aristo Yayınları, Ocak 2017.

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Hasta Hekim İlişkisi Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma SA
2. Hafta Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları SA
3. Hafta Tıbbi Müdahale - Sözleşme Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam SA
4. Hafta Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - Mesleki Sorumluluk -Etik Yaklaşım SA
5. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hekim- Yardımcı Sağlık Personeli – Tıp Dışı Uygulamalar ve Sorumluluk) SA
6. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hekim- Yardımcı Sağlık Personeli – Tıp Dışı Uygulamalar ve Sorumluluk) SA
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku Açısından Değerlendirme SA
9. Hafta Hatalı Tıbbi Uygulama ve Tazminat Sorumluluğu Açısından Açısından Değerlendirme SA
10. Hafta Üniversiteler Adli Tıp Kurumu Ve Yüksek Sağlık Şurası Kararları Hasta İle İlgili Belgelendirme Süreçleri, Dokümantasyon Ve Raporlama SA
11. Hafta Tıbbi Uygulama Hatası İddiaları Ve Medya SA
12. Hafta Tıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi SA
13. Hafta Olgu Örnekleri Kusur Tespiti SA,U
14. Hafta Olgu Örnekleri Yargı Kararları SA,U
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1ÖÇ.1 Tıp Hukukunun Tarihçesi, Temel Kavramlar, Hasta Hekim İlişkisi Konularında Genel bilgi Edinimini Sağlamak.
ÖÇ-2ÖÇ 2. Tıbbi Uygulama Hatalarının Diğer Ülkelerle Mukayesesi Konusunda Bilgi Sahibi Olma.
ÖÇ-3ÖÇ 3. Genel Olarak Tıbbi Müdahale Hatalarına İlişkin Bilgiler ile Tıbbi Müdahalelerde Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları ile Hatalı Tıbbi Müdahaleni Aydınlatılmış Onam Kavramı Bakımından İncelenmesi Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-4ÖÇ 4. Tıbbi Uygulam Hatalarına Yol Açan Sürecin Hekim ve Yardımcı Sağlık Personeli Bakımından İnceleme Yeteneğine Sahip Olunması ile Özellikle Tıp Dışı Uygulamalar Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-5ÖÇ 5.Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Bilgisinin Edinilmesi
ÖÇ-6ÖÇ 6.Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik Kurumu ile Hasta İle İlgili Belgelendirme Süreçleri Dökümantasyon ve Raporlama Konularında Bilgi sahibi Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6