Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ceza Usul Hukuku I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7101 7 Ceza Usul Hukuku I (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Ceza Muhakemesi Hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetle ilgilenir. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt
Asistanlar Yrd. Doc. Dr. A. Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, sunum.

 
Temel Kaynaklar -
Prof.Dr.Bahri Öztürk-Prof.Dr. Durmuş Tezcan-Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem- Özge Sırma-Yasemin F. Saygılar- Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin 2017, ISBN 9789750244971
Prof.Dr. Nur Centel-Doç.Dr. Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta 2017, ISBN 9786053339878
Prof.Dr. Feridun Yenisey- Prof.Dr. Nurullah Kunter- Prof.Dr. Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta 2017 ISBN 9789750244169
 
Diğer Kaynaklar -
Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yazılmış diğer kitaplar.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları, yorum ve uygulama alanı. SA
2. Hafta Ceza Muhakemesinde insan hakları kavramı. SA
3. Hafta Ceza muhakemesinin ilkeleri. SA
4. Hafta Muhakemenin yürüyüşüne ilişkin insan hakları. SA,U
5. Hafta Ceza Muhakemesinde insan haklarının , temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin sonuçları. SA,U
6. Hafta Delil yasakları. SA,U
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Teşkilat yapısı SA
9. Hafta Ceza muhakemesine katılan kişiler: Hakim, Savcı, Şahsi Davacı. SA
10. Hafta Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Katılan, Şahsi Hak Davacısı. SA
11. Hafta Şüpheli, Sanık, Müdafi. SA,U
12. Hafta Ceza muhakemesinde işlemler, süreler ve adli tatil. SA,U
13. Hafta Ceza Muhakemesinde İspat Araçları SA,U
14. Hafta Ceza Muhakemesinde İspat: delillerin toplanması, değerlendirilmesi SA,U
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Ceza muhakemesi hukukunun tanımını öğrenmek ve hukuk sistematiği içindeki yerini kavramak.
ÖÇ-2Ceza muhakemesinin yürüyebilmesi için gerekli koşulları öğrenmek.
ÖÇ-3İnsan hakları ve insanlık onuru ile örtüşen bir ceza yargılaması için gerekli olan ilkelerin oluşum sürecini anlayarak ceza muhakemesi kurallarının işlevselliğini kavramak.
ÖÇ-4Ceza yargılamasının yürüyüşünü irdeleyerek teşkilat yapısını kavramak.
ÖÇ-5Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla elde edilen delillerin değerlendirilmesi yöntemlerini öğrenmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5