Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türkçe II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TR2001 2 Türkçe II 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencilere Türkçenin doğru, güzel, etkili kullanılmasını kavratmak, yazılı ve sözlü ilişkilerini sağlam temellere dayandırmak, iş hayatındaki yazışmaları, sunumları ve açıklamaları başarıyla yapmasını yapma becerisini kazandırmak, okuyan, düşünen, aydın, sorgulayan ve çözüm üreten insanlar olmalarını sağlamaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd Doç Dr Cemil Gülseven, Okutman Dr Gizem Akyol Aycan, Öğr.Gör İbrahim Kolunsağ
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konuların özelliklerine göre anlatım.sunum.okuma.soru-cevap.uygulama.çözüm teknikleri uygulanacaktır.
Temel Kaynaklar Rekin Ertem-İsa Kocakaplan,Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon,İstanbul 2010.
Diğer Kaynaklar -Cemil Gülseren, El İyisi,İstanbul 2011.

Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, İstanbul 1980.

Hayati Develi, Dil Doktoru, İstanbul 2006.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Gezi yazısının faydaları ve örnekler Anlatım-Okuma
2. Hafta Söyleşinin bilgi ve düşünceye etkileri ve söyleşi örnekleri Sunum-Okuma
3. Hafta Dil kirlenmesi nedir ve dilin kirlenmeden korunma yolları Sunum
4. Hafta Tiyatro türü ve örnekler Sunum-Okuma
5. Hafta Türkçenin özellikleri, güzelliği, eskiliği ve zenginliği Soru-Cevap
6. Hafta Röportaj ve mülakat arasındaki farklar ve metinlerden örnekler Sunum
7. Hafta Eleştirinin nitelikleri ve örnekler Soru-Cevap
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Atatürk’ün Türkçe hakkında görüşleri ve çalışmaları Sunum
10. Hafta Rapor yazmanın kuralları ve örnek metinler Sunum-Okuma
11. Hafta Kendini tanıtma olarak özgeçmiş/biyografi yazma Anlatım-Uygulama
12. Hafta Sözlü kompozisyon olarak nutuk ve örnekler Sunum-Uygulama
13. Hafta Hazırlıksız 5 dakika konuşma Uygulama
14. Hafta Dönemin değerlendirilmesi (Türkçe derslerinde neler öğrendim?) Soru-Cevap
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-1Bu dersi alan öğrenciler; 1. Bir konuda yazı yazmanın kurallarını kavrar, yazılı anlatım becerisini geliştirir.
ÖÇ-22. Sözlü anlatım ve iletişim becerisini kazanır.
ÖÇ-33. Yazılı ve sözlü anlatım ve iletişim için dilin doğru ve etkili kullanılmasını kavrar, isteklerini kısa öz, ama tam olarak ifade edebilmenin, dilekçe yazmanın, rapor hazırlama becerisini kazanır.
ÖÇ-44. Dilimiz Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar.
ÖÇ-55. Sözcük kullanmada, cümle kurmada yapılan yanlışları kavrar, yazım kurallarını,noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerisini kazanır.
ÖÇ-66. Ders kitapları dışında, çeşitli edebî türlerden okunacak metinlerle bilgi, görgü, hayat tecrübesi ve hayata bakış açısını değiştirerek farklı görüşleri hoş görme alışkanlığı kazanır.
ÖÇ-77. Akademik bir konuşmayı dinlemeyi, soru sormayı, gerekli açıklamayı yapmayı öğrenir, böylece toplum içi davranışların nasıl olması gerektiğini kavrar ve uygular.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--