Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I

Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK2002 2 Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I 3/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimlerle ilgili bir araştırma yapabilmek için gerekli olan kavram, ilke ve yöntemleri öğrenerek, bir sonraki dönemde bu bilgileri uygulamaya aktarabilecekleri zemin hazırlamaktır.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Doç.Dr.Tülay Turgut
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, Seminer II 15:00-18.00 Ataköy Kampüs
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar
Balcı,A.(2000) Sosyal Bilimlerde AraştırmaYöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 
Baloğlu,B.(2009).Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.İstanbul:Der.
 
Gürsakal,N.(2000). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.İstanbul.Nobel.
 
Hamdi İslamoğlu,A.H. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
(SPSS Uygulamalı)İstanbul:Beta Yayınevi.
 
Diğer Kaynaklar
Karasar,N.(2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:Nobel
 
Sekaran, U.(2000).Research Methods for Business.(5th edt.). New York: John Wiley& Sons
 
Yıldırım E.,.Coşkun R., Altunışık,R., Bayraktaroğlu,S.(2008) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (5. bsk.). Sakarya:Sakarya yayınevi.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İnsan aklı ve bilincinin evrimi; bilim felsefesi; bilimsel düşüncenin tarihsel gelişimi; Sözlü anlatım ve grup tartışmaları
2. Hafta Bilgi edinme yolları; bilimin özellikleri vediğer bilgi edinme yollarından farkı; saf bilim; uygulamalı bilim; bilimsel araştırmanın özellikleri; sosyal bilimlerde araştırmanın önemi; Sözlü anlatım, vaka örnekleri, sınıf tartışmaları
3. Hafta Bilimsel yöntem Sözlü anlatım ve tartışmalar
4. Hafta Araştırmanın yapı taşlarına genel bir bakış; araştırmanın aşamaları ve her aşamanın bütün içerisindeki öneminin tanıtılması Sözlü anlatım, vaka örnekleri
5. Hafta Araştırma aşamaları 1; gözlem, problemin tanımı ve önemi; literatür çalışması yapma gereği ve özellikleri; birincil-ikincil data özellikleri Sözlü anlatım, vaka oluşturma
6. Hafta Araştırma aşamaları 2; amaç ve araştırma sorusu yazma; değişken ve değişken türleri; değişkenler arasında bağlantı kurmanın mantığı; araştırma modeli geliştirme Sözlü anlatım, alıştırma çözümlemeleri, vaka çalışmaları,
7. Hafta Araştırma aşamaları 3: Hipotez geliştirme Sözlü anlatım, alıştırma çözümlemeleri, vaka çalışmaları,
8. Hafta Hipotez geliştirme (sıfır hipotez, 1., 2. hata kavramlarının anlaşılması) Sözlü anlatım, alıştırma çözümleri vaka çalışmaları,
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Araştırma aşamaları 4: Örneklem seçimi ve örneklem türleri Sözlü anlatım, vaka çözümlemeleri
11. Hafta Araştırma aşamaları 5: Değişkenlerin Operasyonel tanımları ve ölçek geliştirme Sözlü anlatım, alıştırma çözümleri, vaka çalışmaları,
12. Hafta Ölçek türleri Sözlü anlatım, alıştırma çözümleri, vaka çalışmaları,
13. Hafta Ölçek maddelerinde bulunması gereken özellikler Sözlü anlatım, alıştırma çözümleri, vaka çalışmaları,
14. Hafta Ölçek ve uygulamalarla ilgili kavramlar. geçerlilik güvenilirlik Sözlü anlatım, örnek testler, alıştırma çözümleri
15. Hafta Sınıf içi uygulama ve alıştırmalar Grup çalışmaları ve sunumlar
16. Hafta Sınıf içi uygulama ve alıştırmalar Grup çalışmaları ve sunumlar
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
sınıf içi tartışma ve katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Bilimsel düşüncenin insanlığın evrimi bağlamında geçirdiği aşamaları anlamak ve ANLATMAK
ÖÇ-2Bilimsel düşünce ile diğer bilgi edinme yolları arasında KARŞILAŞTIRMA yapabilmek
ÖÇ-3Bilimin amaçları ve bilimsel araştırmanın özelliklerini ANLATMAK ve TARTIŞMAK
ÖÇ-4Bilimsel araştırmanın aşamalarını HATIRLAYARAK yeni vakalara UYARLAMAK
ÖÇ-5Değişkenler arasında ilişki kurabileceği araştırma modelleri ORTAYA KOYMAK
ÖÇ-6Olcek turleri arasindaki farkliliklari TANIMAK ve yeni ornekler GOSTEREBILMEK
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6