Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Toplumsal Ruh Sağlığı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK 5104 Toplumsal Ruh Sağlığı 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
 

Toplumsal ruh sağlığını etkileyen en önemli etmenlerden biri, içinde yaşanan toplumun yönetim anlayışıdır. Toplum bireylerinin genel olarak, katılımcı yönetim anlayışına uygun değerlere sahip olması, toplumsal sağlığı derinden etkilemektedir çünkü katılımcı yönetim anlayışına sahip olmayan toplumsal değer ve uygulamalar, “insan eliyle yaratılmış” travmaların en önemli kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Dersin amacı öğrencilerin, özellikle başta klinik psikoloji, adli psikoloji, gelişim psikolojisi vb psikoloji alt alanlarının temelini oluşturan katılımcı yönetim anlayışının temel ilke, kural ve kavramlarını kavramaları, bu konularda bakış açısı ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlamaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 09.00-12.00, 3B-02, Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik ,Çarşamba, 10.00-13.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

Öğrencilerin  “yaparak ve yaşayarak” öğrenmelerini sağlamak amacıyla, dışavurumcu sanat terapisi teknikleri ile sosyometri, sosyodrama ve psikodrama yöntem ve teknikleri ile vaka analizi, grup tartışması vb tekniklerle yürütülecektir.

Temel Kaynaklar  

Psikodramada ÇağdaşYaklaşımlar,  (editör: D. Altınay) kitabı içinde bölüm “Sosyometri ve Psikodramanın Kuantum Gerçekliği”, Sistem Yayınevi, İstanbul, s. 61-119, 2010.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, açılış ve tanışma Sözlü Anlatım, tartışma
2. Hafta Travma nedir? Sosyodrama
3. Hafta Ruh sağlığı ve travma ilişkisi Sözlü Anlatım, tartışma
4. Hafta Travma türleri: Doğa tarafından yaratılmış travmalar Sözlü Anlatım, tartışma
5. Hafta İnsan eliyle yaratılmış travmalar Sözlü Anlatım, tartışma
6. Hafta Film Gösterimi Tartışma
7. Hafta Katılımcı yönetim anlayışı Sosyodrama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Katılımcı yönetimin temel ilke ve kuralları Sosyodrama
10. Hafta Temel insan hak ve özgürlükleri Sosyodrama
11. Hafta Hak ihlallerinin travmatik etkileri ve sağaltımı Vaka analizi ve Tartışma
12. Hafta Değerlendirme ve kapanış Tartışma
13. Hafta Yıl Sonu Sınavı
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18