Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Öğrenme Psikolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK5001 5 Öğrenme Psikolojisi 3/0/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı öğrenme psikolojisinin kapsamı, temel kavramları, kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulama alanları hakkında öğrencilere temel bilgi kazanımı sağlamaktır.
Ön Koşullar ---
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Serra İçellioğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15:00-18:00, Seminer II Salonu
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 10:00-12:00 3C-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım

  -Tartışma
Temel Kaynaklar  

1. Olson, MH & Hergenhahn, BR (2016). Öğrenmenin Kuramları. Çeviri Ed. Muzaffer Şahin, Nobel kitabevi. 

2. Eğitim Psikolojisi, Gelişim-Öğrenme-Öğretim. Betül Aydın ve Diğerleri, Pegem Akademi, 10. Baskı, 2013.

3. Ders Notları

 
Diğer Kaynaklar Eğitim Psikolojisi, Gelişim-Öğrenme-Öğretim. Betül Aydın ve Diğerleri, Pegem Akademi, 10. Baskı, 2013.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Öğrenmeye Giriş: Öğrenme ve edim, öğrenme ile ilişkili kavramlar (refleks, içgüdü, taklit, tekrar, deneyim) Sözlü Anlatım
2. Hafta Edward Lee Thorndike: Temel kuramsal kavramlar, 1930'dan önce Thorndike, 1930'dan önceki kavramlar, 1930'dan sonra Thorndike, Hazır bulunuşluk yasası, tekrar yasası, tepki çeşitliliği, öğelerin baskınlığı, çağırışımsal geçiş. Sözlü Anlatım
3. Hafta Burrhus Frederic Skinner: Radikal davranışçılık, tepkisel ve edimsel davranış, Skinner'ın pekiştirme kuramı, biçimlendirme, sönme, kendiliğinden geri gelme, batıl davranış, ayırt etme, ikincil pekiştirme, zincirleme, cezalandırma. Sözlü Anlatım
4. Hafta Cezaya alternatifler, Skinner ve Thorndike karşılaştırması, Pekiştirme tarifeleri, Skinner'ın öğrenme kuramına karşı tutumu, Premack ilkesi. Sözlü Anlatım
5. Hafta Clark Leonard Hull: temel kuramsal kavramlar (dışsal uyarıcı ve uyarıcı izi, duyusal uyarılmaların etkileşimi, öğrenilmemiş davranış, bitişiklik ve dürtü azalması, uyarıcı genellemesi, dürtüler-uyarıcı ilişkisi, reaksiyon potansiyeli) Sözlü Anlatım
6. Hafta Ivan Pavlov: Sönme, kendliğinden geri gelme, üst düzey koşullanma, genelleme, ayırt etme Sözlü Anlatım
7. Hafta Ivan Pavlov: Uyarılma ve ket vurma, sıçrama ve yoğunlaşma, uyarıcı ve ketleyici koşullanma, birincil ve ikincil sinyal sistemleri, Sözlü Anlatım
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ivan Pavlov: klasik ve araçsal koşullamanın karşılaştırılması, yenileme etkisi, gölgeleme, engelleme, Sözlü Anlatım
10. Hafta Öğrenilmiş Çaresizlik , olumsuz tat koşullaması-garica etkisi, karşıt koşullanma, taşırma terapisi, sistematik duyarsızlaştırma Sözlü Anlatım
11. Hafta Edwin Ray Guthrie: Öğrenmenin tek yasası, tek denemede öğrenme, yenilik ilkesi, hareket üreten uyarıcı, pekiştireç, unutma. Sözlü Anlatım
12. Hafta Alıikanlıklar nasıl değiştirilir? alışkanlığı ertelemek, ceza, dürtüler, niyetler, öğrenmenin transferi Sözlü Anlatım
13. Hafta Edward Chace Tolman: Bütüncül (molar) davranış, amaçlı davranışçılık, çevresel değişkenler, bireysel farklılık değişkenleri, ara değişkenler Sözlü Anlatım
14. Hafta Albert Bandura: Gözlemleyerek öğrenme, dikkate dayalı süreçler, belleğe dayalı süreçler, davranış üretim sistemleri, motivasyonel süreçler, karşılıklı belirleyicilik, davranış öz düzenlemes, ahlaki davranış, model alma Sözlü Anlatım
15. Hafta YIL SONU SINAVI
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1. Öğrenme psikolojisi kapsamında yer alan temel kavramları ve öğrenme kuramlarını tanımlayabilir. TANIMLAYABİLMEK/Öğrenmek(BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Davranıştaki değişimin sebeplerinden yalnızca biri olan öğrenme süreçlerini diğer süreçlerden ayırt edebilir. KARŞILAŞTIRABİLMEK(KAVRAMAK).
ÖÇ-3ÖÇ 3. Farklı öğrenme yordamlarının doğurgularını tartışabilir. (KAVRAMA).
ÖÇ-4ÖÇ 4. Hangi uygulamalı alanlarda (klinik, endüstri-örgüt, sosyal) hangi öğrenme yordamlarının daha doğru olacağı ile ilgili çıkarımlar yapabilir (KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Öğrenme yordamlarını yerinde kullanabilme becerisine sahip olur. TASARLAMAK(UYGULAMA).
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5