Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kültürel Antropoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK4000 4 Kültürel Antropoloji 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Sosyal antrpolojiyi tanıtmak, belli başlı antrpololjik kuramları, ilgilendiği konuları , bakış açısını  kullanıldığı yerleri ve küreselleşen dünyayda günden güne kazandığı önemi öğrencilere aktarmak.
Ön Koşullar yoktur
Eş Koşullar yoktur
Özel Koşullar yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Serra İçellioğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-12:00, Seminer II, Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu, Pazartesi 10:00-11:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

-Tartışma
Temel Kaynaklar - Kültür (2016). Lisa Gezon, Conrad Kottak, Nobel Kitabevi. Çeviri Editörü: Akile Gürsoy. 

-Kültürel Psikoloji, Kültürler Arası Psikoloji, Yerel Psikoloji, Carl Ratner (Çev. Serra İçellioğlu), İstanbul Kültür Üniversitesi Yay., 2014

-Kültürlerarası Çalışmalar: Ötekinin Sözü, Serra İçellioğlu, Özge Soysal, İstanbul Kültür Üniversitesi Yay., 2012 

 
Diğer Kaynaklar --Kucuk Yerler Buyuk Meseleler: Sosyal ve Kulturel Antropoloji , Birlesik Yayinevi , 08-2009

 -Antropoloji, Marc Auge, Dost Kitabevi, 12-2005

-Sosyoloji ve Antropoloji, Marcel Mauss Dogu-Bati Yayinevi, 04-2005
-Tufek Mikrop ve Celik, Jared M. Diamond, Film
-Insan Davranisinin Kulturel Temelleri, Philip K.Bock, Imge yayinevi, 11-2001
-Antropoloji: Kuramlar Kuramcilar, Sibel Ozbudun, Dipnot Yayinevi, 10-2005
-Antropoloji: Insan Cesitliligine bir bakis, Conrad Phillip Kottak, Utopya Yayinevi, 11-2001

-Kültürel Antropoloji-Giriş, Prof. Dr. Mahmut Tezcan, Maya Akademi, İstanbul, 2008. 

-21.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri”. Daniel G. Bates, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş (interaktif) Sözlü anlatım
2. Hafta Antropoloji nedir? (Kültürlerarası yaklaşım, insan uyumluluğu, genel antropoloji, kültürel güçler insan biyolojisini şekillendirir, antropolojinin alt dalları, antropoloji ve diğer akademik alanlar, uygulamalı antropoloji) Sözlü anlatım
3. Hafta Kültür (Kültür nedir?, kültürün evrimsel temeli, evrensellik, genelsellik ve tikelcilik, kültür ve birey, popüler kültür, kent kültürü, genel kültür, kültürün düzeyleri, etnosantrizm, kültürel görecelik ve insan hakları, kültürel değişim mekanizmaları, küreselleşme) Sözlü anlatım
4. Hafta Antropoloji yapmak (kültürel antropolojide araştırma yöntemleri, etnografya: antropolojinin özgün yöntemi, etnografik yöntemler, tarama araştırması, antropolojide etik sorunlar) Sözlü anlatım
5. Hafta Dil (primatların iletişim biçimleri, sözsüz iletişim, dilin yapısı, dil-düşünce ve kültür, toplumbilim, tarihsel dilbilim) Sözlü anlatım
6. Hafta Geçimini Sağlamak (Uyum stratejileri, gıda üretim, temelli uyum stratejileri, ekonomik sistemler, tasarruf ve azamileştirme, dağıtım ve takas) Sözlü anlatım
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Politik Sistemler (politik nedir?, türler ve eğilimler, kabileler ve topluluklar, şeflikler, devlet sistemleri, toplumsal denetim) Sözlü anlatım
9. Hafta Aileler, akrabalık ve evlilik (Aileler, soy, evlilik, evlilik hakları ve hemcinsler arası evlilik, kültürler arası evlilik kavramı, boşanma, çok eşli evlilikler) Sözlü anlatım
10. Hafta Toplumsal Cinsiyet (Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet, tekrar eden toplumsal cinsiyet tabakalaşması, toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet katmanlaşması, endüstriyel toplumlarda toplumsal cinsiyet, erkek ve kadın olmanın ötesinde, cinsel yönelim) Sözlü anlatım
11. Hafta Din (dini tanımlamak, dinin ifadeleri, ritüeller ve geçişler, sosyal kontrol, dinin çeşitleri, dünya dinleri, din ve değişim, seküler ritüeller) Sözlü anlatım
12. Hafta Dünya Sistemi ve Sömürgecilik (Dünya sistemi, sanayileşme, sanayileşmenin sosyoekonomik etkileri, sömürgecilik, dünya sisteminde kalkınmanın rolü, ikinci dünya, günümüzde dünya sistemi) Sözlü anlatım
13. Hafta Etnisite ve Irk (Etnik grup ve etnisite, insanların biyolojik çeşitliliği ve ırk kavramı, ırk ve etnisite, ırkın toplumsal inşas, etnik grup, ulus ve topluluk, etnik hoşgörülülük ve uyum, etnik çatışmanın kökleri) Sözlü anlatım
14. Hafta ödev sunumu Sözlü anlatım
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1ÖÇ 1. İnsanlık tarihindeki biyolojik ve kültürel gelişmeleri öğrenmek (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Bu bilgileri günümüz kültürel yaşamı ile karşılaştırabilmek (KAVRAMAK)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Bu bilgiler ile günümüz kültürünü analiz edebilmek (UYGULAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Eski ile yeniyi daha iyi bir tasarım için sentez yapabilmek (KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. İnsanlık tarihindeki dönemleri sosyal ve kültürel olarak karşılaştırma (BİLGİ)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5