Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dil ve Kültür

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0508 Dil ve Kültür 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı politik, toplumsal ve kültürel bağlamların ve kavramların dil ile ilişkisini analiz ederek; dilin  bütün seviyelerdeki değişkenliklerini ve bu değişkenliklerin nasıl yapılandığını ve neleri yapılandırdığını incelemektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Şener
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 12:00-15:45 3C 08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi (16:00-17:00) Çarşamba (12:00-13:00) 3D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışmalar, anlatım, görsel-işitsel materyallerin kullanımı.
Temel Kaynaklar -Holmes, Janet. (2001). An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed.UK: Longman.
Thomas, L. and S. Wareing. (1999). Language, Society and Power: An introduction. London: Routledge.
Wardhaugh, R. (2010). An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. UK: Blackwell.
Diğer Kaynaklar -Fromkin, V., Robert Rodman and Nina Hyams. (2003). An Introduction to Language. 7th ed. US: Thomson- Heinle
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Topumsaldilbilim nedir? Sosyal etkenler ve dil Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
2. Hafta Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapıları Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
3. Hafta Standartlaştırma, lingua franca, pidgin ve creole Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
4. Hafta Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
5. Hafta Dil seçimi: Stil değişkenleri ve dil uzlaşımı Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
6. Hafta Dil ve kimlik: sosyal kimliğin oluşumu Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
7. Hafta Sosyal ağlar ve dil: dil toplulukları Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
8. Hafta Dil ve sosyal sınıf Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
9. Hafta Yapılar/ söz işlevleri, kültürlerarası iletişim Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
10. Hafta Cinsiyet ve stereotip Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
11. Hafta Dil ve Medya: toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
12. Hafta Dil, politika ve ideoloji Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
13. Hafta Dilin korunması ve değişmesi Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
14. Hafta Dil asimilasyonu ve dilde çoğulculuk Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
15. Hafta Çalışma haftası Sözlü sunumlar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 30


ÖÇ-1dilin sosyal boyutu hakkında kapsamlı bir bilgi edinir.
ÖÇ-2tomplumsaldilbilim ile ilgili temel kavramlari ve terimleri algılar ve tanımlar; bu bilgileri çeşitli bağlamların ve metinlerin analizinde ve çözümlemesinde kullanır.
ÖÇ-3dilin kullanımındaki anlamı oluşturmada bireysel, toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisini ayırt eder ve yorumlar.
ÖÇ-4dilin nasil kimlikleri, kültürleri ve toplumları şekillendirdiğini tanımlar, analiz eder ve yorumlar.
ÖÇ-5eleştirel düşünme becerilerini geliştirir; bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanır.
ÖÇ-6İngilizce’deki farklı değişkenleri, yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanır.
ÖÇ-7İngilizce’de var olan değişken yapıları hakkındaki bilgisini okudukları edebi metinleri ve diğer iletişim ve anlatım araçlarını anlamada kullanır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7