Lisans
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1PÇ1. Mimarlık temel alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım, planlama etkinlikleri ve yerel , bölgesel,ulusal ve küresel bağlamda bilgiye sahiptir.
PÇ-2PÇ2. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahiptir.
PÇ-3PÇ3. Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-4PÇ4. Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir.
PÇ-5PÇ5. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik ( eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
PÇ-6PÇ6. Alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek, bu süreçte araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
PÇ-7PÇ7. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-8PÇ8. Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9PÇ9. İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
PÇ-10P10. İnsan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
PÇ-11P11. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır.
PÇ-12P12. Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir.
PÇ-13P13. Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek, mekan kalitesini arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek gibi konularda yetkinliğe sahiptir.
PÇ-14P14. Meslek alanındaki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
1              
1              
2              
1              
2              
3              
1              
2              
3              
1              
2              
3              
4              
5              
1              
2