Lisans
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ulusal Alan Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Çocuk, ergen ve yetişkinlerin bedensel, duygusal, bilişsel, ahlaki vb. gelişim özelliklerini ve gelişim kuramlarını bilir ve döneme ilişkin karşılaşılacak problemlerle ilgili başa çıkma yöntemlerini tanır ve uygular.
PÇ-2Öğretmen, yönetici, veli ve bireylerin gelişimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çalıştığı kuruma uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını ve etkinliklerini tasarlar, geliştirir ve uygular.
PÇ-3Rehberlik ve psikolojik danışma alanında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve bunları amaca uygun olarak kullanır ve sonuçlarını değerlendirir.
PÇ-4Rehberlik hizmetlerini sunarken mesleki etik kuralları ve yasal yükümlülükleri bilir, gelişmeleri takip eder ve bu çerçevede mesleğini icra eder.
PÇ-5Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkese, din, dil, ırk, sınıf, inanç ve düşünce ayırt etmeksizin değer verir ve kültürler arası farklılıkları dikkate alarak katkı sağlamaya çalışır.
PÇ-6Araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, girişimcilik ve yaratıcı-yenilikçi çözümler geliştirebilme becerilerini hem mesleki, hem de günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır.
PÇ-7Patolojik durumları normal olandan ayırt eder ve öğrencilerde ortaya çıkan davranış sorunlarını ve patolojileri doğru olarak tespit ederek ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.
PÇ-8Öğrencilerin gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlamak için meslektaşları, öğretmenler, yöneticiler, aileler, sivil toplum kuruluşları, farklı birey ve kurumlar ile ortak çalışmalar yapar, projeler yürütür, etkinlikler düzenler.
PÇ-9Mesleki gelişimleri izlemede, literatür taramada, araştırma ve veri analizlerinde, program hazırlamada, çeşitli mesleki faaliyetlerde teknoloji altyapısı ve bilişim becerilerini kullanır.
PÇ-10Öğrenme kuramlarını, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, etkili öğrenme stratejilerini ve bunların okul, sınıf ve diğer ortamlarda nasıl kullanılacağını bilir ve bunun için bireysel ve grupla etkili öğrenme için uygun ortam ve program düzenler.
PÇ-11Danışanlara uygun hedef belirleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma, kendini tanıma ve kendini gerçekleştirme süreçlerinde, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulama becerisi kazanır.
PÇ-12Özel eğitimle ilgili temel bilgiye sahiptir ve özel eğitime muhtaç bireyleri tespit eder, bireyselleştirilmiş eğitim programlarını oluşturur ve ilgili kurumlara yönlendirir.
PÇ-13Öğrencilerin kariyer planlamalarına yardım eder, meslekleri tanımasına ve bireyin kendisi için en uygun alanı, mesleği seçmesine yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yapma becerisine sahip olur.
PÇ-14Öğrenciyle ilgili bilgi toplamak, öğrenciyi tanımak ve öğrencinin kendini tanımasına yardım etmek için gerekli teknikleri bilir, etkin dinleme, soru sorma, destekleme vb. iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanma bilgi ve becerisine sahiptir.
PÇ-15Sosyal sorumluluk anlayışıyla topluma hizmet çalışmalarında görev alır.
PÇ-16Rehberlik ve psikolojik danışma alanında kazandığı bilgi ve becerileri, akademik konu içeriklerini, disiplinler arası konular, araştırma ve sorgulama yöntemleri ile ilişkilendirerek sergiler.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
1                
1                
2                
1                
2                
3                
1                
2                
3                
1                
2                
3                
4                
5                
1                
2