Lisans
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ulusal Alan Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Okulöncesi eğitimi pedagojisinin kazandırdığı bilgi ve becerileri, çocuk gelişimi bilgisi, akademik konu içerikleri, disiplinlerarası konular, araştırma ve sorgulama yöntemleri ile ilişkilendirerek sergiler.
PÇ-2Okulöncesi öğrenme ortamlarını, çocukların gelişimine ve kültür özelliklerine uygun, bireysel ve işbirlikli öğrenmeyi destekleyen bir çerçevede kurgular.
PÇ-3Çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlamak için meslektaşları, aileler, toplum, diğer kişi ve kurumlar ile ortaklaşa çalışmalar yapar.
PÇ-4Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini izleme, kaydetme ve öğretimi planlama hedefi doğrultusunda okulöncesi eğitime uygun olan çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçlarını tespit eder ve bunları uygular.
PÇ-5Eğitimi boyunca kazandığı pedagoji ve meslek bilgisi ve becerisini, okulöncesi eğitimi programı ve hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında hayata geçirir.
PÇ-6Sergilediği davranışlar, okulöncesi öğretmenliği mesleğine, profesyonelliğe, yaşam boyu öğrenmeye, kişisel ve mesleki gelişime saygısını ve bağlılığını yansıtacak çerçevede gerçekleşir.
PÇ-7Sergilediği davranışlar, okulöncesi öğretmenliği meslek etik değerlerini yansıtan çerçevede gerçekleşir.
PÇ-8Farklı düşüncelere, inanç sistemlerine, kültürlere ve başkalarının katkılarına değer verir.
PÇ-9Eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma, yaratıcılık, girişimcilik ve yenilikçi çözümler geliştirebilme becerilerini hem mesleki, hem de günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanır.
PÇ-10Kişisel ve profesyonel amaçlarına ulaşmak için bilişim ve iletişim teknolojilerini de içeren farklı kaynaklar kullanarak bilgi edinir ve analiz eder.
PÇ-11Eğitimin kendisine kazandırdığı bireysel ve takım olarak çalışma becerilerini, disiplinlerarası projelerde zaman, bilgi yönetimi ve özdisiplin çerçevesinde sergiler.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
1           
1           
2           
1           
2           
3           
1           
2           
3           
1           
2           
3           
4           
5           
1           
2