Lisans
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Programı Ana Sayfası

Bilgisayar Mühendisliği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, toplumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet etmeye adamış, öğrenme ve öğretme odaklı bir kurumdur. Bu kapsamda,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, üç şekilde Üniversite misyonuna katkıda bulunmayı amaclamaktadır. İlk olarak, lisans ve lisansüstü eğitim programları ile bilgisayar mühendisliği bölümü, modern toplumun karmaşık teknolojik sorunlarına çözüm sunmak için gerekli temel ilkeleri sağlayarak okul sonrası yaşam için gerekli alt yapının oluşturulmasında öğrencileri bilimsel ve uygulamali olarak hazırlamaktir. İkinci olarak, araştırma ve profesyonel faaliyet beklentileri olan bu bölümde, farklı alanlarla işbirliği yaparak toplum ihtiyaçlarına çözüm olabilecek teorik veya uygulamalı yenilikçi, yaratıcı çözümler sunmaktır. Son olarakta bölüm, öğretim, araştırma, ve hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kurumsal ve endüstriyel ilişkilerin gelistirilmesini benimseyen bir vizyon taşımaktadır.Kuruluş

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır. İKÜ bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1997-98 öğretim yılında açılmış İstanbul Kültür Üniversitesinin ilk kurulan bölümleri arasından yer almıştır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği'ne ait dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 254 AKTS’ye sahip ve 40 gün zorunlu stajını yapmış olan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili İngilizce'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları


Bilgisayar Mühendisliği programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile her sene belirlenen sayıda öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne/ yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Katkı Paylı

% 50 Burslu

% 75 Burslu

% 100 Burslu


2017 Taban Puanı

              -

 268,61994

387,32098

415,25381


2017 Taban Başarı Sırası

  -

183.000

57.400

39.900


Toplam Kontenjan

  0

64

8

 8


Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Programına, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.  Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Bilişim ve İletişim Teknolojisi

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Bilgisayar Mühendisliği programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik ya da Matematik-Bilgisayar bölümlerinin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. Bilgisayar Mühendisliği programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

Bilgisayar Mühendisliği programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal programını başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümünde lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı Lisans Diploması verilir.

Çift Anadal ve Yandal programlarına ilişkin yönerge için tıklayınız.

Bölüm Çift Anadal ve Yandal programlarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Staj

Her öğrenci, lisans derecesini alabilmek için en az 40 işgünü staj yapmak zorundadır. Staj çalışmaları, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan veya Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü zamanlarda yapılır. Staj, IV. yarıyıldan sonra, öğrencinin kendi dalına ve mühendislik formasyonuna uygun olarak yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için öğrencinin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği ders planında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve 40 günlük stajını yapmış olması gerekir.  Programda mevcut olan derslerin ve zorunlu stajın toplam AKTS karşılığı 254 olup, başarı koşulu tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmektir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri aşağıda listelenen üniversitelerden birinde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim görebilirler: https://www.iku.edu.tr/8/1005/erasmus.html 

Mezunların İstihdam Profilleri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları, saniyede üretimden satış ve pazarlamaya, tasarımdan yönetime, otomotivden banka ve sigortacılık hizmetlerine kadar birçok sektörde çalışmaktadırlar. Mezunlarımız,
 *Veritabanı Uzmanı

*İş Zekası Uzmanı

*Sistem Analisti

*Teknik Destek

*Sistem Yöneticisi
*Yazılım Uzmanı
*Test Uzmanı
*Ağ Yöneticisi ve Güvenliği Uzmanı
*Proje Yöneticisi

*Uygulama Danışmanı

*Yazılım Müdürü

*Direktör
*Genel Müdür
*Öğretim Elemanlığı
 

 

alanlarında çalışmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

Sunulan Olanaklar

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim vermekte olup alt yapı ve laboratuvar imkânları şöyledir: Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları Bilgisayar Mühendisliği alanında geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Bölüm hem eğitim hem araştırma için kullanılmak üzere öğrenci kapasitesiin üzerinde Bilgisayar Laboratuvarlarıyla donatılmıştır.

 

Program Etkinlikleri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde düzenlenen etkinliklere şuradan ulaşılabilir:

https://www.iku.edu.tr/8/1388/gecmis-etkinlikler.html

Araştırma ve bilimsel faaliyetler ise şu sayfada listelenmiştir:

https://www.iku.edu.tr/8/1387/arastirma-ve-bilimsel-yayinlar.html

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Sekreteri   Sibel AKPINAR CUHACI
E-Posta   s.cuhaci@iku.edu.tr
Tel   (0212) 498 4201 ve 498 4207 pbx
Bölüm Başkanı
  Doç. Dr. Çağatay ÇATAL
 
E-Posta   c.catal@iku.edu.tr
Tel   (0212) 498 4215
Adres   İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü E5 Otoyolu Londra Asfaltı, Bakırköy, 34156 / Istanbul
Fax   (0212) 465 8308 pbx