Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası

Hukuk Fakültesi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hukuk, yaptırıma bağlanmış toplumsal düzen kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. Hukuk temel alanının amacı da, bu çerçevede hukuk öğrencilerinin belirli bir dönemde ve toplumda geçerli olan hukuk kurallarını hukukun evrensel ilkeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak tanımaları, farklı hukuk sistemi ve kurallar arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri yargı kararları ve hukuk uygulamaları bağlamında tahlil etmeleri ve buradan hareketle uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm getirebilmeleridir. Bu doğrultuda, gereken mesleki donanım, bilgi birikimi ve yeterlilik düzeyine ulaşan hukuk öğrencisinin hukuk kuralı yaratmak ve mevcut hukuk kurallarını yorumlayarak uygulamaya yansıtmak suretiyle toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi ve ihtilafların çözülmesi işlevlerinin yerine getirilmesi beklenmektedir.

İKÜ Hukuk Fakültesi, ulusal ve uluslararası rekabete açık, milli menfaatlerin bilincinde, hukukun evrensel ilkelerini özümsemiş nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedeflemekte ve ders programlarını bu amaca uygun olarak hazırlamaktadır.

Fakültemiz, Vakıf Üniversiteleri içinde, doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk Hukuk Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır.

1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 118 lisans öğrencisi ile eğitim öğretim hayatına başlayan fakültemiz, 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2003 yılında, Fakültemiz doktora eğitimi yapacak düzeye gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nde yaklaşık 1300 öğrencimiz, çok sayıda yetkin öğretim üyelerinin akademik ve mesleki birikiminden yararlanarak Hukuk eğitimi ve öğretimi görmektedir. Öğrencilerimiz “birebir eğitim-öğretim” yapma olanağına sahiptir.

Ulusal ve Uluslararası Hukuk alanlarında tanınmış değerli öğretim üyelerimiz, öğrencilerin meslek etiği yüksek, bilgi ve becerileri gelişmiş hukukçular olarak yetişmesi için onlara rehberlik etmektedir. Ayrıca, başarılı ve araştırıcı öğrencilerimize çeşitli burslar verilmektedir.

Türkiye'nin yakın bir gelecekte gereksinim duyacağı; bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı, kendine güvenen ve uluslararası alanlarda başarılar elde eden hukukçuları yetiştirmek, fakültemizin en önemli amaçlarından biridir.
 

Kuruluş

KURULUŞ
İstanbul Kültür Üniversitesi,  09.07.1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulmuştur.  TC İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999 yılında Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’ in kurucu dekanlığında faaliyete geçmiştir. Fakültemizin dekanlığını 2004 yılına kadar sürdüren Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’ den sonra, dekanlık görevine Prof. Dr. Atilla ALTOP atanmış ve 2005-2006 akademik yılına kadar görevine devam etmiştir. 2005-2006 akademik yılında göreve başlayan Prof. Dr. İlhan ULUSAN 2008-2009 akademik yılın sonuna kadar görevine devam etmiştir. 2009-2010 akademik yılında Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK dekan olarak atanmıştır. 2004-2005 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle fakültemizin dekan yardımcılığı görevini sürdüren Yard. Doç. Dr. Cem AKBIYIK’ tan sonra, 2007-2008 akademik yılında dekan yardımcılığı görevine Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK atanmıştır. 2008-2009 akademik yılında ise Prof. Dr. Durmuş TEZCAN diğer bir dekan yardımcısı olarak atanmıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Yard. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ Öğrenci İşlerinden Sorumlu dekan yardımcısı olarak atanmıştır.

1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 118 lisans öğrencisi ile eğitim öğretim hayatına başlayan fakültemiz, 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2003 yılında, Fakültemiz doktora eğitimi yapacak düzeye gelmiştir. Üniversitemizin Şirinevler yerleşkesindeki binasında,  833 öğrenci ile öğretime devam edilmektedir.

Disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle Ceza Hukuku Bilimlerine ilişkin sorunların çözümüne katkı yapmak; Türkiye'nin yabancı ülkelerle ve özellikle de Avrupa Birliği ülkeleriyle Ceza Hukuku Bilimleri alanında uyumlu bir işbirliği tesis edebilmesine yardımcı olmak ve bu çerçevede öğretiye ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak üzere 18 Eylül 2008 tarihinde 27001 sayılı Yönetmelik ile Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde kurulan Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Hukuk Fakültesi binasında faaliyet göstermektedir. Merkezin müdürlüğünü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK yürütmektedir.

Fakültemiz, Vakıf Üniversiteleri içinde, doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk Hukuk Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, 180 AKTS zorunlu ders ve 60 AKTS seçimlik ders olmak üzere en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Hukuk alanında Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Hukuk Fakültesine ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen kontenjan sayısına göre 200 öğrenci alınır. Merkezi Yerleştirmede adaylar Hukuk Fakültesine LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Hukuk Fakültesine yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için geçerli olan 200 öğrencilik kontenjana göre Hukuk Fakültesi’nin taban  puan ve başarı sıralamalarına göre başarı puanları aşağıdaki gibidir:
 
 
Katkı Paylı
% 25 Burslu
% 50 Burslu
%100 Burslu
2017 Taban Puan
376.76097
411.88712
424.27201
444.26785
2017 Başarı Sırası
89.700
41.100
29.000
14.500
Toplam Kontenjan
140
20
20
20
 
 

Ayrıca Hukuk Fakültesine, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır. Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir.  
 
 


Çift Anadal - Yandal

Fakültemizde çift anadal uygulaması bulunmaktadır.

Staj

Mesleki stajlar, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında seçtikleri meslek alanlarına (avukat, hakim veya savcı) göre değişiklik göstermekte ve eğitim – öğretim süresince herhangi bir staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam AKTS karşılığı 240 kredi) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi; ERASMUS Programı çerçevesinde çeşitli yabancı ülke üniversiteleriyle anlaşmalar yapmak suretiyle öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlayacak bir ortamı sağlamaktadır. Fakültemizde Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılarak, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 2004 yılında başlayan Erasmus çalışmalarımız sonucunda günümüzde bazı AB üniversitesileri ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kurumları Trier Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Brüksel Katolik Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakülteleridir. Şu ana kadar sekiz AB üyesi ülke öğrencisine ev sahipliği yapılmıştır. Fakültemizin toplam oniki öğrencisi de anlaşma sağlanan yabancı üniversitelerde bir ya da iki yarıyıl öğrenimlerine devam etmişlerdir. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile lisans programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Partner Üniversiteleri:
*Trier Üniversitesi - Almanya
*Saarbrücken Üniversitesi - Almanya
*Aristo Selanik Üniversitesi  - Yunanistan
*Bochum Ruhr Üniversitesi - Almanya
*Westfalische Wilhems Münster Üniversitesi - Almanya
*Leipzig Üniversitesi - Almanya
*Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
*Viadrina European Üniversitesi- Almanya
*Salzburg Üniversitesi - Avusturya
*Miskolc Üniversitesi - Macaristan

Mezunların İstihdam Profilleri

İKÜ Hukuk Fakültesi mezunları, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlıkları, teknik nitelik taşıyan uğraşların yanında kitle iletişim (medya) sektöründe, bankalar, sigorta şirketleri, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren alanlarda yöneticilik, teftiş kurullarında müfettiş / denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkanları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra Üniversitemiz bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulan tarihlerde açılan yüksek lisans ve doktora programlarına gerekli kriterleri sağlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler lisans üstü öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Mecburi hazırlık sınıfı uygulamasına son veren fakültemiz, sadece İngilizce değil, diğer yabancı dillerin de öğrenilmesi için kurslar düzenlemektedir. Örneğin, iki yıldan bu yana, Fakültemizde, Alman ve Avusturyalı öğretmenler tarafından “Almanca Dil Kursları” düzenlenmektedir. Fakültemizin isteğe bağlı yabancı dil öğretme programı zenginleştirilerek sürdürülecektir. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde DAAD tarafından görevlendirilen ve Türkçe de bilen Alman DAAD Lektörlerince 2007-2008 akademik yılının başından bu yana, Hukuk Fakültesi öğrencileri için, Alman Hukuku’na Giriş ve Alman Hukuk Dili dersleri verilmektedir. Bu derslerde Alman Hukuk Sistemi, hukuki meseleler ve eğitimi hakkında genel bilgiler; Alman Hukuku’nun terminolojisi ve temel yapıları; hukuki metinlerin anlamı ve yazılması; örnek olaylar üzerinde hukuki çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca asistanlar için düzenlenen Alman Hukuku’na Giriş ve Alman Hukuk Dili derslerinde ise Alman İçtihatları çerçevesinde farklı hukuk alanlarına giriş yapılıp son gelişmeler hakkında incelemelerde bulunulmaktadır. Kursa katılan öğrencilere bazı genel bilgiler verildikten sonra, Almanca hukuk metinler üzerinde çalışılarak hukuk dili ile ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.

Almanya ve Avusturya Hukuk Fakülteleri'nden alanlarının en iyileri olarak tanınan öğretim üyeleri; yaz okullarında, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Fakültemizde dersler vermektedirler.

Öğrencilerimiz, Türkiye ve Almanya’nın çeşitli üniversitelerinin seçkin hukuk fakültelerinden gelen öğrencilerin de katıldığı ortak seminerlere ve özellikle de her yılın Eylül ayında İzmir – Çeşme’de düzenlenen Yaz Akademisine katılabilmektedirler. Bu tür toplantılar farklı uluslardan olan kişilerin birbirini anlaması, var olan önyargıların azaltılması veya ortadan kaldırılması ve ülkemizin tanıtılabilmesi bakımından da son derece yararlı olmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Hukuk alanlarında tanınmış değerli öğretim üyelerimiz, öğrencilerin meslek etiği yüksek, bilgi ve becerileri gelişmiş hukukçular olarak yetişmesi için onlara rehberlik etmektedir. Ayrıca, başarılı ve araştırıcı öğrencilerimize çeşitli burslar verilmektedir.

Program Etkinlikleri

 
3-8 Nisan 2004, “Türk-Avusturya Hukuk Haftası: Avrupa Hukuku ve Ulusal Hukuklar Bağlamında Tüketicinin Korunması Hukuku”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 5 Mart – 2 Nisan 2005, “Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Toplantılar Dizisi”, Zonguldak, Kahramanmaraş, Sinop, Kütahya, Afyon, Çanakkale 15 Nisan 2005, “Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 22-27 Mayıs 2005, “Avusturya-Türk Hukuk Haftası”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 17 Haziran 2005, ‘‘Yeni TCK ve CMK’nın Yürürlüğe Girmesi Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?’’, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 2-4 Haziran 2006 “Avrupa Birliği Sürecinde Ceza Hukuku Reformu,Bir Yıllık Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 21-23 Nisan 2006, “Academia Network Toplantısı”, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 4-6 Mayıs 2006, “Dünya Ulusal Sistemlerinde Hukuk Eğitimi: Hukuk Fakülteleri, Adalet Akademileri ve Hukuk Okulları”, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 10 Kasım 2006, “Sevr’den, Lozan’a, Lozan’dan Günümüze ATATÜRKÇÜ Dış Politika”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 28 Şubat 2007, “TCK Genel Hükümler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 29 Mart 2007, “Türk Ceza Kanunu Yaptırım Sistemi ve Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 25 Nisan 2007 ,“Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler”,  İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 30 Nisan- 1 Mayıs 2007, “Borca Aykırılık Halleri ve Tazminat Hukuku”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 28-29 Mayıs 2007, “Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik”, Armada Oteli 30 Mayıs 2007, “3.Ceza Hukuku Forumu- Yuvarlak Masa Toplantısı”, Armada Oteli –İKÜ Şirinevler Yerleşkesi  24 Mayıs 2007, “Ceza Kanunu Özel Hükümler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 1-3 Haziran 2007, “Ulusal Ceza Günleri Sempozyumu”, Armada Oteli 1-9 Eylül 2007, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler”, 11. Uluslararası Yaz Akademisi , Çeşme-İzmir 20 – 21 Eylül 2007, “İdari Ceza Hukuku Sempozyumu”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 25 Ekim 2007, “Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 27 Aralık 2007, “Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Değerlendirilmesi ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 25 Şubat – 3 Mart 2008, “Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Muhakemesi Hukuku Kollokyumu”, Giessen – Almanya 11 Nisan 2008, “Savaşlar, Dinler ve Kadın Hakları”, İKU Şirinevler Yerleşkesi 1-3 Haziran 2008, “Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının Sınırları Uluslararası Sempozyumu”, Çınar Otel – Yeşilköy 13-21 Eylül 2008, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler”, 12. Uluslararası Yaz Akademisi , Çeşme-İzmir Ekim 2008, “Mağdurun Korunması”, Budapeşte - Macaristan 1-2 Kasım 2008 “Kusurluluk ve İspat Hukuku”, Çınar Otel İstanbul 12 Ocak 2009, “Yeni Savcılık Modeli”, Şirinevler Yerleşkesi Ocak 2009, “Yeni CMK ve İnsan Hakları”, Trier - Almanya Şubat 2009, “İfade Özgürlüğü”, , Şirinevler Kampüsü Akıngüç Yerleşkesi 27 Mart 2009, “Kast-Taksir, Şerefe Karşı Suçlar”, Şirinevler Yerleşkesi 1-5 Nisan 2009, “Ceza Muhakemesinde Avukatın Rolü”, Akıngüç Oditoryumu 26-29 Mayıs 2009, Türk Alman Mukayeseli Hukuk Sempozyumu, Giessen - Almanya 30-31 Mayıs 2009, “5.Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi”, İKÜ CEHAMER 1-2 Haziran 2009, “Güncel Ceza Hukuku Sorunları”, İKU Şirinevler Yerleşkesi  6-13 Eylül 2009, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler”, 13. Uluslararası Yaz Akademisi, Çeşme-İzmir 26 – 31 Ekim 2009, “Belçika Danıştayının AİHS’in Siyasi ve Dini Eğilimini Gösteren Dış İşaretler Alanındaki İçtihadı”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 26 – 31 Ekim 2009, “Avrupa Birliğine Aday ya da Üye Bir Ülke Konusunda Belçika’da Irtica ve Ek Koruma Prosedürü Açısından AİHS’nin 3. Maddesinin Uygulama Alanı”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 26 – 31 Ekim 2009, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.Maddesinde Ön Görülen Yargı Bağımsızlığı Çerçevesinde Yargıç Bağımsızlığının Anlamı ve Bu Konuda Belçika Anayasası’nın Ön Gördüğü İlginç Düzenleme”, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5 – 8 Nisan 2010, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Borçlar Kanunu Tasarısının Haksız Fiile İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 14 – 17 Nisan 2010, Türk – Avusturya Haftası "Reformen im österreichischen und im türkischen Recht", Viyana Üniversitesi 19-21 Nisan 2010, “Almanya, Hindistan ve Türkiye’de Çocuk ve Hukuk”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 26-27 Nisan 2010, “Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi”, İKU Ataköy Yerleşkesi 6 Mayıs 2010, “Türk Hukuku’nda Cumhuriyet Başsavcılığının İşlevi”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 26 Mayis – 03 Haziran 2010, “Dünya’da ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 11 – 24 Eylül 2010, “Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukuku’nda Yeni Gelişmeler”, 14. Uluslararası Yaz Akademisi, Çeşme-İzmir 12 Ekim 2010, “Die neuer Regelungen in der Insolvenz Ordnung im Vergleich mit der Konkurs Ordnung”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 8 – 9 Kasım 2010, “Alman Hukukunda İlamsız Takip ve Hakim Bağımsızlığı”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 9 Aralık 2010, “Yeni Bir Anayasa İçin Hükümet Sistemi Tartışmaları”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 9-11 Aralık 2010, Kriminolojide Araştırma Yöntemleri Semineri, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 1 Nisan 2011, “Türk-Alman Ekonomi İlişkileri Alanında Yeni İnisiyatifler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 19 – 20 Nisan 2011, “2. Çocuk ve Hukuk Kollokyumu”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 11-14 Mayıs 2011, “Uluslararası Anayasa Kongresi”, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemal Birsel Konferans Salonu - İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 31 Mayıs-1 Haziran 2011, “6. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 3 Eylül – 18 Eylül 2011, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler”, 15. Uluslararası Yaz Akademisi, Çeşme-İzmir
 

İletişim Bilgileri

E-5 Karayolu üzeri, Eski Londra Asfaltı, Bahçelievler Yerleşkesi, 34191
Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0 212 498 45 00
Fax:  0 212 551 93 06
E-mail: hukuk.dekan@iku.edu.tr
Web: https://www.iku.edu.tr/TR/1890-2-0-1-598-1/Hukuk-Fakultesi