Lisans
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Programı Ana Sayfası

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Okul Öncesi Eğitimi Programının amacı, kuramsal ve uygulamalı dört yıllık eğitimin ardından sürekli değişen dünya ve ülke koşulları altında, içinde bulundukları eğitim sistemine yararlı olabilecek ve mesleki gelişime açık nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretimle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilen; yetiştirdiği öğrencilere rol model olabilecek öğretmenler yetiştirmek programın asli amaçları arasında yer alır.

Bununla birlikte 0-6 yaş çocuklarına bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal, kişilik ve özbakım becerilerini desteklemek ve mümkün olan en üst düzeye çıkarmak üzere aktif öğrenme deneyimleri ve oyun yoluyla eğitsel yaşantılar sunan, eğlenerek öğrenmeleri ve gelişmelerini sağlayan bir öğretmenlik programıdır. Görevleri geleceğin yaratıcı, bağımsız, girişimci, özgüven sahibi, yenilikçi ve değişime inanan, sosyal, ekip çalışması yapabilen, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip bireylerini yetiştirmektir.

Uygulanan program, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0-6 yaş çocuklarının gelişimleri, psikolojisi ve eğitimlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programında öğrencilere;

-Okul öncesi dönem çocuklarının bedensel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve özbakım becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi,

-Okul öncesi dönem çocuklarını tanıma ve değerlendirme,

-0-6 yaş çocuklarının gereksinimlerinin ve gelişim özelliklerinin belirlenmesi,

-Belirlenen gereksinim ve gelişimsel özelliklere uygun eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme,

-Okul öncesi çocuklarının eğitiminde farklı yaklaşım ve uygulamalar,

-Çocuklar ve aileleriyle yakın ilişkiler kurma,

-Okul öncesi eğitiminde ailelerle işbirliği ve aile eğitimi,

-Okul öncesi dönem çocukları ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde aileler, kurumlar ve diğer profesyonellerle işbirliği yapabilme,

konularında bilgi, beceri, olumlu tutum ve yeterlikler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kuruluş

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 yılında kurulmuş ve eğitim öğretime 2013-2014 akademik yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe’dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 50 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na TS-1 puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Okul  Öncesi Öğretmenliği Programı’nda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemizin 2013-2014  Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren başarılı öğrencilerimiz istedikleri herhangi bir programda çift anadal ya pma olanağına sahiptir. Yeni yönerge ve koşullar için tıklayınız.


Okul  Öncesi Öğretmenliği Programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul  Öncesi Öğretmenliği Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.
Ayrıca üniversitemizde sunulan Çift Anadal Programı kapsamında gereken şartları yerine getiren öğrencilerin tercih edecekleri herhangi bir bölümle çift anadal yapma ve ikinci bir diploma sahibi olma olanağı vardır.
 

Staj

Okul  Öncesi Öğretmenliği Programı’nda kayıtlı öğrenciler, öğrenimleri boyunca Kültür Eğitim Kurumları’nda klinik deneyim edinirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Okul Öncesi Eğitimi Programı’na kayıtlı olan öğrenciler, programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Okul Öncesi Eğitimi Programı’ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda hem okul öncesi öğretmeni hem de uzman olarak istihdam edilirler. Aynı zamanda mezunlarımız okul öncesi eğitim kurumu kurucusu ve sahibi de olabilmektedir. Bununla birlikte bölüm mezunlarımız akademik çalışmalarla uzmanlaştıkları alanlara göre çeşitli kamu kurum kuruluşlarda görev almaktadırlar. Oyuncak sektöründe, çocuk yayıncılığı alanlarında, özel eğitim merkezlerinde ve çocuk hakları konusunda çalışan kurumlarda mezunlarımız akademik niteliklerle birlikte görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın Yüksek Lisans ya da Doktora programları henüz yoktur.

Sunulan OlanaklarProgram Etkinlikleri

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mayıs ayı içinde, 1. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi’ni düzenleyecektir.

İletişim Bilgileri

Temel Eğitim Bölümü Başkanı

 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Toran

Tel: 0212 498 41 31
E-mail: m.toran@iku.edu.tr

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi

              Eğitim Fakültesi

              E5 Karayolu Üzeri   

              Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye