border= border=
Frequently Asked Questions

Muafiyet talepleri ve değerlendirmeleri nasıl yapılır?

 • Muafiyet talepleri, Üniversitemize ilk kayıttan itibaren 20 işgünü içinde Bir (1) kereye mahsus Dekanlık / Müdürlüğe bir dilekçe ekinde onaylı Transkript ve ders içeriklileri ile birlikte yapılır.
 • Muafiyetler, ilgili bölüm veya program tarafından beş iş günü içinde değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı (Senato tarafından kabul edilen not dönüşümlerine göre) başarı notu verilerek yapılır. İlgili dekanlık/müdürlük tarafından ÖİDB’ye iletilen sonuç, ÖİDB tarafından ÖBYS’ye işlenir ve öğrenciye yazılı ve/veya e-posta yoluyla bildirilir.
 • Öğrenci, ÖBYS’ye işlendiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yapılan ders muafiyetlerine itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda geçirdiği süreler 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami öğrenim süresinden düşülür.

Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO) nasıl hesaplanır?

YNO; öğrencinin tamamladığı yarıyılda almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin (ortalamaya katılan, başarı notu P, E, V, Y, Z olan dersler ve muaf olduğu dersler hariç) almış olduğu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

GNO; öğrencinin almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin (ortalamaya katılan, başarı notu P, E, V, Y, Z olan dersler hariç) almış olduğu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. YNO ve GNO noktadan sonra iki hane olarak ifade edilir.

Ders yükü nedir?

Her yarıyıl için eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin AKTS kredileri toplamıdır. (Dönem kredisi)

Öğrenciler, Normal Ders Yükü NDY kredisi kadar (ek kredi hakkı olsa da) akademik danışmanının onayı ile sistemde listelenen alt yarıyıl-kendi yarıyılı-üst yarıyıl derslerini alabilecektir.

Son iki yarıyılda (ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler hariç, herhangi bir yarıyılda bir öğrencinin kredi yükü 17 AKTS kredisinden az olamaz. Ek kredi hakları için kurallar vardır.

Başarılı öğrenci kimdir? Ek kredi hakkı var mıdır?

Yarıyıl sonu genel not ortalaması (GNO) 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin durumudur. 3. ve 4. yarıyıldan itibaren 16 AKTS ek kredi alma hakkı vardır.(Staj kredisi hariç.)

Başarabilir öğrenci kimdir? Ek kredi hakkı var mıdır?

Yarıyıl sonu genel not ortalaması (GNO) 2.00’nin altında olan öğrencilerin durumudur. Ek kredi alma hakkı yoktur. Önlisans için 3. ve 4. yarıyıl, lisasn için ise 7. ve 8 yarıyılda olan başarabilir öğrencilere, staj kredisi hariç olmak üzere 8 AKTS ek kredi hakkı verilir.

Ek kredi alma hakkı kimlere verilir?

Başarılı öğrencilerin, 3. ve 4. yarıyıldan itibaren 16 AKTS’lik ek kredi alma hakkı vardır.(Staj kredisi hariçtir.)

Başarabilir öğrencilerin, Ön lisans için 3. ve 4. yarıyıl, lisans için 7. ve 8. yarıyıl da olanların 8 AKTS ek kredi alma hakkı vardır. (Staj kredisi hariçtir.)

Yarıyıllar nasıl hesaplanır?

Öğrenci yarıyılları sadece ‘’Başarılı’’ (A, A-,B+,B,B-,C+,C,C-,D+,D,D- ve Y başarı notları) derslerinin AKTS kredi toplamı (Tamamlanan AKTS kredisi) ve aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

Ön lisans

Lisans

Yarıyıl

Sınıf

Tamamlanan

AKTS Kredi aralığı

Yarıyıl

Sınıf

Tamamlanan

AKTS Kredi aralığı

1

1

0-20

1

1

0-20

2

1

21-55

2

1

21-45

3

2

56-85

3

2

46-75

4

2

86-120

4

2

76-105

 

 

 

5

3

106-140

 

 

 

6

3

141-175

 

 

 

7

4

176-200

 

 

 

8

4

201-240

 

Birinci ve İkinci yarıyılda ders ekleme-bırakma / dersten çekilme yapılabilir mi?

1. ve 2. yarıyılda olan öğrenciler: Sadece NDY almak zorunda. Bu ders yüklerinden çekilemez/bırakamaz ve ek kredi alınamaz.

Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavlarının Mazeret Sınavı var mı?

Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur. Ancak, ara sınav tarihlerini kapsayan raporları kabul edilenler hakkında, mazeret sınavı uygulanabilir.

Başarabilir öğrencinin, şartlı başarılı derslerini tekrar etme zorunluluğu var mı?

Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla ders yükü ile ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla C-, D+, D ve D- notu aldıkları dersleri tekrar etme zorunluluğu yoktur, isteyen öğrenciler tekrarlayabilirler.

BAŞARILI ve BAŞARABİLİR tüm öğrenciler, "F”, “Z” ve ‘’P’’ notları ve ‘’V’’ notu aldıkları zorunlu dersleri açıldıkları ilk yarıyılda kredi sınırları içinde normal ders yükü kadar (NDY) almak zorundadırlar.

Başarabilir ve son sınıf öğrencisiyim, fazla kredi alma hakkım var mı?

Ön lisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (Ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan başarabilir öğrenciler, alabilecekleri ders yüküne ek olarak staj hariç olmak üzere en çok 8 AKTS kredilik fazla ders alabilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Üniversite ile ilişik kesme işlemlerinde, kayıt sildirmek isteyenlerin, kaydı silinenlerin, üniversiteden çıkarılan ve mezun olmak suretiyle üniversiteden ayrılanların; diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için taraflarına tahakkuk ettirilmiş öğrenim ücretini ve diğer ücretlerin tamamını ödemesi ve üniversitenin ilgili birimleri tarafından onaylanan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır. Kayıt sildirmek isteyen öğrencinin şahsen ya da üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ilişik kesme işlemini yapmak üzere ÖİDB’ye bir dilekçe ile başvurması ile işlemleri ÖİDB tarafından yürütülür. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.

Kayıt dondurmak için neler yapılması gerekir?

 • Öğrencilerin kayıt dondurabilmesi için ilgili yarıyıla ait kayıt işlemlerini tamamlamış ve öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
 • Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrenci, kayıt dondurma isteğini dilekçe ve öğrenci kimlik kartı ile akademik takvimdeki ilgili süreler içerisinde ÖİDB’ye bildirir.
 • Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Sağlık nedeni ile kayıt ondurma yapmak isteyen öğrencilerin dilekçe ekinde rapor sunmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır.

Kayıt dondurma işlemim tamamlandıktan sonra vazgeçebilir miyim?

Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Öğrenciler, süresinden önce kayıtlarını açtırmak isterlerse ÖİDB’ye başvurabilirler.

Öğrenci kimlik kartının kaybolması veya çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması halinde yenisinin verilebilmesi için, bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurulması gerekir. Bu durumda öğrenciye İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazeteye kayıp ilanı verirler. Bu ilanda; kaybedilen belgenin tam adı, nereden alındığı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir. Belgesini kaybeden kişi, bir dilekçe ekinde kayıp ilanın çıktığı gazeteyi (gazeteleri) ÖİDB’ye teslim eder.

Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Bütünleme sınavına, ilgili yarıyıl sonunda kayıtlı olduğu derslerden C’nin altında notu olan öğrenciler (Mezuniyet koşulunu yerine getirmiş olan öğrenciler hariç) katılabilir ve oluşan en yüksek not başarı notudur.

Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Harf notu verilirken final notu mu, bütünleme notu mu dikkate alınacak?

İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin askerlik işlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır.

Askerlik Şubesi Başkanlıklarına Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2) gönderilmeyip, gerekli durumlarda öğrencinin talebi üzerine “Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi”nden (ÖBYS) ÖİDB tarafından EK-C2 düzenlenerek verilir.

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS) şifremi unuttum ne yapmalıyım?

selfservis.iku.edu.tr adresinden yeni şifre alabilirsiniz.

Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapmalıyım?

Nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı ve varsa mahkeme kararının onaylı bir suretinin ekte bulunduğu dilekçe ile ÖİDB’ye müracaat edilir.

Diplomanın hazır olup olmadığı nereden öğrenilebilir?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenilebilir.

Diplomam henüz hazırlanmamış, geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, öğrenci kimlik kartı ile birlikte ÖİDB’ye gelerek ilişik kesme işlemlerini tamamlar. Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak ve daha sonra diploma ile değiştirilmek üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Diploma belgesinin kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Diplomasını kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazeteye kayıp ilanı verirler. Bu ilanda kayıp edilen belgenin tam adı, nereden alındığı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir. Belgesini kaybeden kişi, bir dilekçe ekinde kayıp ilanın çıktığı gazeteyi (gazeteleri) ÖİDB’ye teslim eder.Öğrenci, basım ve imza aşamaları tamamlandıktan sonra 2. kez verilen diploma belgesini ÖİDB’den teslim alabilir.

Yaz Öğretiminde en fazla kaç AKTS/KREDİ ders alınabilir? Başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir. Yaz öğretiminde öğrencinin ilgili dersteki/derslerdeki başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan dersteki/derslerdeki gibidir.

Çift Anadal Programına kimler başvuru yapabilir?

 • Çift anadal programına (ÇAP), birinci anadal programındaki genel not ortalaması (GNO) 100 üzerinden en az 70 (4.00 üzerinden en az 2.72) olan öğrenciler başvurabilir.
 • Öğrenci; ikinci anadal programına, birinci anadal programının en erken üçüncü (3. yy), en geç beşinci yarıyılının (5.yy) başında başvurabilir.

Yandal Programına kimler başvuru yapabilir?

 • Öğrenci, yandal programına, birinci anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
 • Öğrencinin yandal programına başvuru yapabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir.

Çift Anadal ve Yandal programlarına kaç başvuru hakkım var?

En fazla 3 çift anadal programına (3 ÇAP) ve 3 Yandal programına (3 YANDAL) başvuru yapılabilir.

Başarısız dersi olanlar Çift Anadal ve Yandal başvurusu yapabilir mi?

Öğrencinin çift anadal ve yandal programına başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar birinci anadal diploma programında aldığı tüm dersleri staj hariç olmak üzere başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı var mıdır?
Evet, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl birçok Avrupa ülkesinden İstanbul Kültür Üniversitesi'ne öğrenciler gelmekte ve üniversite olarak anlaşmalı olduğumuz kurumlara öğrenci gönderilmektedir.