border= border=
Kamu Hukuku Doktora

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Durmuş Tezcan
  Tel : (0212) 498 45 21
  d.tezcan@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI

  Öğrencilere, günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, Kamu Hukuku ağırlıklı olup; bu alanda uzmanlaşmak ve araştırma yapmak isteyenler için derinlemesine ve kapsamlı bir içerik ile yürütülmektedir. Dersler, alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde yapılmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarına güncel Kamu Hukuku sorunlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak ve “Uzman Kamu Hukukçusu” yetiştirmektir.

  Süre

  Doktora Programı : 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
  Doğrudan (Yüksek Lisans Yapmaksızın) Doktora Programı : 5 Akademik Yıl (10 Yarıyıl)

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
    programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir. 
    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

   

  • Doktora programına  başvurabilmek için
    YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
    bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
    4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
   

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,

  -Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.


  Diğer Koşullar

  • Programda eğitim-öğretim dili, Türkçe’dir.
  • Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına katılanların, doktora
    programında ders yükü, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda en fazla 4 seçmeli
    ders olmak üzere, toplam 7 seçmeli derstir.
  • Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılanların,
    doktora programında ders yükü, ilk dört yarıyıl için, her yarıyılda en fazla
    4 seçmeli ders olmak üzere, toplam 14 derstir. Yüksek lisans yapmaksızın
    doğrudan doktora programına katılan öğrenciler, ilk dört yarıyıldan birinde,
    kredisiz olan zorunlu seminer (Bilimsel Araştırma Yöntemleri) dersini alırlar.
  • Program, hafta içi gündüzleri ve/veya akşamları yürütülür.
  • Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına katılanların, doktora
    programından mezun olabilmek için en az 21 krediyi (7 seçmeli dersi),
    yeterlilik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları
    gerekmektedir.
  • Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılanların,
    doğrudan doktora programından mezun olabilmek için en az 42 krediyi
    (14 seçmeli dersi), kredisiz olan zorunlu seminer dersini, yeterlilik sınavını,
    tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  . Herhangi Bir Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hukuk Alanında Tezli Yüksek  Lisans   Yapmış Olmak (Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için)
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA puan grubundan
    en az 55 puan almış olmak,
  • Lisans mezunlarının doktora programına kayıt yaptırabilmeleri için ALES
    sınavına geçtiğimiz iki yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 80 puan
    ve Yabancı Dil 5,5 (UDS veya muadili bir puan) almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

    

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2018-01-11 16:09:58