border= border=
Özel Hukuk Doktora

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
  Tel : (0212) 498 4671
  m.omag@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI
  Özel Hukuk, hukuk biliminin ulusal ve uluslararası alanda en fazla ve en hızla gelişen alanını oluşturmaktadır. Özellikle son elli yılda; başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve bu bağlamda ekonomik ağırlıklı hukuki ilişkilerin ağırlık kazandığı atipik sözleşmeler hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında ulusal hukukun yanı sıra uluslararası ve uluslarüstü boyutta önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Söz konusu gelişim ve evrim süreci devam etmektedir. Kısaca “Özel Hukuk Bilimleri” olarak nitelenebilecek anılan bilim alanlarında ayrıntılı, derinlemesine ve bilime katkı niteliğinde özgün monografik tez ve araştırma programlarını gerçekleştirmeye muktedir yetkin hukukçuları yetiştirmek “Özel Hukuk Doktora Programı”nın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda verilen eğitim aracılığıyla, genç hukukçuların çağdaş ve evrensel bir bakış açısında çeşitli hukuksal sorunları akla, mantığa, sağduyuya ve en başta adalete uygun olarak çözebilmeleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

  Süre
  Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
  Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
    programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
    sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 80 ) puan almaları
    gerekmektedir.

  • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya
    Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
    yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
    Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
    Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
    zorunludur.
   * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

   * Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların 
      lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.


  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,

  - Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

   

  Diğer Koşullar
  • Program Dili Türkçe’dir.
  • Programa Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için toplam
    21 kredi / saattir.
  • Programın ders yükü Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için,
    ilk iki yarıyıl için 1 zorunlu ders ve 7 seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
  • Programa Lisans Derecesi ile kabul edilenler İçin toplam 42 kredi / saattir.
  • Programın ders yükü Lisans Derecesi ile kabul edilenler için, ilk 4 yarıyıl
    bir zorunlu ders ve 14 seçmeli ders ile birlikte toplam 15 derstir.
  • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için normal ders yüküne ek olarak
    yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olmaları gerekir.
  • Program hafta içi yürütülür.
  • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
  • Herhangi Bir Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hukuk Alanında Tezli Yüksek
    Lisans Yapmış Olmak (Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için),
  • Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için ALES sınavına geçtiğimiz
   3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Lisans mezunlarının doktora programına kayıt yaptırabilmeleri için ALES
    sınavına geçtiğimiz iki yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 80 puan
    ve Yabancı Dil 5,5 (UDS veya muadili bir puan) almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri
  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.


  Son Güncellenme Tarihi
  2018-01-08 11:56:08