border= border=
Özel Hukuk

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
  Tel : (0212) 498 46 71
  m.omag@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI

  Hukuk biliminin ulusal niteliğini ön planda tutarken uluslararası ve uluslarüstü boyutunu ihmal etmeden özel hukuk alanında yer alan tüm bilim dallarının bilimsel anlayışla ele alınıp öğretilmesi ve nesnel bir değerlendirmeye bağlı kılınmasıdır. Özellikle Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, başta Ticaret Hukuku olmak üzere ekonomi hukukunun içeriğini oluşturan Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları eğitmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır.

  Süre

  2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
    programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir. 
    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,
    ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
    bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
    4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
   

  Diğer Koşullar

  • Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
  • Program Dili Türkçe’dir.
  • Program toplam 21 kredi / saattir ve tezlidir.
  • Programın ders yükü ilk iki yarıyıl için bir zorunlu ders ve yedi seçmeli
    ders ile birlikte toplam 8 derstir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
    Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
  • Program hafta içi yürütülür.
  • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum
    55 puan almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

   

   
   

   

   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

   

  Son Güncellenme Tarihi