border= border=
İletişim Sanatları

   

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof.Dr. Işıl ZEYBEK
  Tel : (0212) 498 41 23
  i.zeybek@iku.edu.tr


  PROGRAMIN AMACI
  İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı öğrencilere Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında akademik anlamda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda yüksek lisans programında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin temel kuramlar ve uygulamalar ile ilgili geniş bilgi verilerek öğrencilere bilimsel araştırma yapma yetisi kazandırılır. Bölümde çağdaş toplumun kültürel göstergelerini algılayarak bu göstergeleri çözümleyen ve analiz edebilen, medya, kültür, sanat ve iletişim alanlarında, güncel toplumsal yaşam içindeki değişimleri ve yenilikleri izleyip yorumlayabilen bireyler mesleğe kazandırılmaktadır. Dersler farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek, öğrencilerin alanla ilgili bilgileri detaylandırılmakta ve aynı zamanda seçmeli dersler aracılığı ile ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda yoğunlaşma olanağı yaratılmaktadır.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)


  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç “ lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.
  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,
  ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
  bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
  yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
  4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
  öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
  YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
  sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
  teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
  noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
  taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir

  Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde
  Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.
  Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
  fatura
  (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.
  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
  • Program, toplam 24 kredi/saattir.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
  Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • ALES sınavına girip, SÖZEL puan grubundan
  minimum 55 puan almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.
   
   
   

  Son Güncellenme Tarihi