border= border=
Türk Dili Ve Edebiyatı

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ
  Tel : (0212) 498 43 14

  h.karpuz
  @iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI

  Ülkemizin dil ve edebiyat ile bunlara bağlı sanatlarda yetişmiş insana olan gereksinimi, geleceğin dilbilimci, şair ve yazarlarındaki sanat duyarlılığı ve bu alanda üstün eserler verebilme yetisi ancak eğitim ile olası görülmektedir. Bütün bu gereksinimlerin bilimsel disiplin ve özgür düşünceli bilim adamlarınca karşılanması doğrultusunda yüksek lisans programı açılması planlanmıştır.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
    programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir.

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla  başvurabilmek için,

     ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen

     bir sınavdan bu puan muadili bir puan,  (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta

     yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının

     4 üzerinden en az 3 veya muadili  puana sahip olmaları gerekir )  yabancı uyruklu

     öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden

     YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir

     sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

  Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
  Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
  Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
   fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.


  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Programa başvuracak adayların sosyal bilimler alanında bir lisans programın
    tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Başvurularda temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisi ile orta seviyeli Osmanlı
    Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilme tercih nedenidir. Bu donanıma
    sahip olmayan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına devam edebilir.
  • Program, toplam 120 AKTS / saattir.
  • Program, Tezli Yüksek Lisans programıdır.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
    Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  • Adaylar mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak danışmanları
    nezaretinde bir “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
  • Program, hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, (Lisans programının Türk Dili ve
    Edebiyatı ya da yakın konularda olması tercih edilmektedir.)
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, SÖZEL puan grubundan
    minimum 55 puan almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

   

   

   

   

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2016-11-18 15:10:23