border= border=
İktisat - Yönetim Ekonomisi

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Ali ŞEN
  Tel : (0212) 498 44 39
  ali.sen@iku.edu.tr

   
  PROGRAMIN AMACI

  Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)Management Economics

  Küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşarak arttığı koşullarda firmaların; sosyo-ekonomik değişim ve gelişmeleri, zamanında ve doğru bir biçimde görüp analiz edecek ve analiz sonuçlarını rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici adaylarına ihtiyacı artmaktadır. Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, işletme yönetiminde ekonomik olay ve kararların etkilerini güçlü biçimde analiz edebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaç olarak edinmiştir.

   

  Süre

  Tezli Program    :  4 Yarıyıl
  Tezsiz Program :  3 Yarıyıl

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  •Tezli programlar için  ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip,başvurulan 
    lisansüstü* programın puan türünde en az 55  puan almaları
    gerekmektedir.

  • Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz,
   

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla  başvurabilmek için,
     ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
     bir sınavdan bu puan muadili bir puan,  (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
     4 üzerinden en az 3 veya muadili  puana sahip olmaları gerekir )  yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi, ( Tezli programlar için)
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

  Diğer Koşullar

  • Tezli 21,  tezsiz program 30 kredi / saattir.
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli
     Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi”
     hazırlamak zorundadır
  • Tüm programlar için ALES, not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
  • Dersler 18.00 - 22.00  saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.
   


  Son Güncellenme Tarihi