border= border=
İşletme

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Uğur YOZGAT
  Tel : ((0212) 498 41 10
  u.yozgat@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI

  İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı  Programları, yüksek öğrenimlerini işletme veya işletme dışı alanlarda yapmış, tercihen çalışan ve tecrübesi olan adayları, işletmecilik ve yöneticilik alanındaki son gelişmelerle donatmak, bilgilerini yenilemek, işletmecilik konusunda daha derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, işletme yönetiminde fonksiyonlar arası ilişkileri ve her işletmeyi bir bütün olarak görebilme ve sistematik olarak analiz ederek karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Süre

  Tezli Program  :  4 Yarıyıldır

  Tezsiz Program: 3 Yarıyıldır

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • Tezli programlar için ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan 
    lisansüstü* programın puan türünde en az 55  puan almaları
    gerekmektedir.

  • Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz,

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla  başvurabilmek için,
     ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
     bir sınavdan bu puan muadili bir puan,  (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
     4 üzerinden en az 3 veya muadili  puana sahip olmaları gerekir )  yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.


    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura( elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.


  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Toplam 30 kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak

    Tezli Programda “Yüksek  Lisans Tezi” ve "Seminer "

    Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
  • Program, hafta içi 18:00-22:00  saatleri arasında yürütülür.
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç  yıl içinde girip, EA puan grubundan
    minimum 55 puan almış olmak gereklidir.


  Program Açılma Dönemleri

  Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2016-11-18 14:58:20