border= border=
İş Sağlığı ve Güvenliği

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Uğur YOZGAT
  Tel : ((0212) 498 41 10
  u.yozgat@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI

  Sanayi ve teknolojideki gelişmeler, yeni iş sahalarının açılması, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden uygulamalar ve yetersiz kalan önlemler; ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmektedir. 4857 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle iş güvenli tezsiz yüksek programının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı alanında sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayabilen, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve gerliştirilmesi alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanmış mezunlar vermeyi hedeflemektedir.


  Süre :  3 Yarıyıldır


  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun mühendislik fakültelerinin

  tüm bölümleri; tıp fakülteleri; fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri;

  mimarlık bölümü; teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar veya yukarıda belirtilen fakültelerin YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan 

  mezunu olmak,

  • Programda ALES şartı aranmaz,


  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura( elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.


  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Toplam 30 ulusal kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak

    Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
  Program Açılma Dönemleri

  Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.


  Son Güncellenme Tarihi
  2016-11-18 14:57:45