border= border=
Üretim Ekonomisi

   

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Ali ŞEN
  Tel : (0212) 498 44 39
  ali.sen@iku.edu.tr
   
  PROGRAMIN AMACI

  Üretim Ekonomisi Tezsiz yüksek lisans programı; dünya genelinde üretim teknolojileri ve üretim sistemlerinde yaratılan yenileşmenin üretim ve emeğin yapısını nasıl değiştirdiğini ve bununla birlikte sürekli değişen bu yapıda, üretimin değişen yönetimine odaklanmaktadır.

  Rekabetçi dünya düzeninde ülkeler gerçekleştirdikleri üretimin kalite ve miktarları ile ekonomilerini her geçen gün biraz daha iyileştirmektedir. Dolayısıyla her ülke ekonomisinin, üretimin kalkınmadaki önemli rolünün farkında olan iktisatçılara ihtiyacı vardır. Bu programın hedefi; üretim ekonomisi alanında uzmanlaşmış mezunlar ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

  Süre
  Tezsiz Program: 3 Yarıyıl
  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • Tezsiz programlar için ALES şartı aranmamakla birlikte, tezli programlar için ise
   ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın
   puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.
  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,
     ALE 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
     bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
   yeterlik programına başvuracaklar için en azALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
     4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
   öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
   YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
   sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
   * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
   
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi (tezli program için),
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
   teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
   noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 4 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
   taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
   Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde
   Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir. 
   Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
   fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.
   
  Diğer Koşullar
  • Tezli 21, tezsiz program 30 kredi / saattir.
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli
     Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi”
     hazırlamak zorundadır
  • Tezli Programda not ortalaması ,mülakat ve ALES;
     Tezsiz programda not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
  • Dersler 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
   
  Program Açılma Dönemleri
  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  Son Güncellenme Tarihi