border= border=
Para ve Sermaye Piyasaları

   

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Ali ŞEN
  Tel : (0212) 498 44 39
  ali.sen@iku.edu.tr
   
   
  PROGRAMIN AMACI

  Karmaşıklaşan ekonomik ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olacaktır.  Para ve Sermaye Piyasaları  Yüksek Lisans Programımızda;  para ve finans konularında, akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

  Programımız Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslama sınavına hazırlanmakta olan adayların ihtiyaçlarıını karşılayacak biçimde düzenlenmiştir.

  Program, Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzman genç araştırmacılar
  yetiştirmeyi hedeflemektedir.
   
  Süre
  Tezli Program    : 4 Yarıyıl
  Tezsiz Program : 3 Yarıyıl
   
  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
   
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • Tezsiz programlar için ALES şartı aranmamakla birlikte, tezli programlar için ise
    ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın
    puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.
  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla  başvurabilmek için,
     ALE 55 ve YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
     bir sınavdan bu puan muadili bir puan,  (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için en azALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
     4 üzerinden en az 3 veya muadili  puana sahip olmaları gerekir )  yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az  55 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
   * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
   
   
   
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
   
  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi ( tezli program için),
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
   teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
   noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
   taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
   
   
   Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde 
   Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.  
   Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
   fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.
  Diğer Koşullar
   
  • Tezli 21, tezsiz program 30 kredi / saattir.
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli
     Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi”
     hazırlamak zorundadır
  • Tezli Programda not ortalaması ,mülakat ve ALES;
     Tezsiz programda not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
  • Dersler 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
   
  Program Açılma Dönemleri
   
  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.
   

  Son Güncellenme Tarihi