border= border=
Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi

  Bölüm Başkanı : Yrd.Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM

  Tel : (0212) 498 45 48

  E-mail: M.OZDEN@iku.edu.tr

   

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma, analiz etme,  insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Başka bir deyişle işe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

   

   

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
    programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir. 
  .
    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
   

  Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde   
  Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
  Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
  fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.
  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
  • Program, toplam 120 AKTS'dir
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
    Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
    Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • ALES sınavına  girip, EŞİT AĞIRLIKLI  puan grubundan
    minimum 55 puan almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır
   

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,
    ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
    bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
    4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
   
   
   

  Son Güncellenme Tarihi
  2017-11-17 13:42:37