border=  border=
Yönetmeliğimiz

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ   SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ  
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 – Bu yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
Madde 3 – Bu yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen : 
a)Rektör : İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü , 
b)Merkez (İKÜSEM) : İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 
c)Müdür : Merkezin Müdürünü 
d)Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu 
e)Danışma Kurulu : Merkezin Danışma Kurulunu ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Faaliyet Alanları 
Merkezin Faaliyet Alanı 
Madde 5 – Merkezin Faaliyet Alanları; amaçları doğrultusunda kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alandaki olanaklarını tanıtmaktır.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 
Merkezin Yönetim Organları 
Madde 6 – Merkezin yönetim organları şunlardır : 
a)Müdür 
b)Yönetim Kurulu 
c)Danışma Kurulu 
Müdür 
Madde 7 – Müdür, Üniversitenin tam zamanlı Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün 6 aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. 
Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından birisi Rektör tarafından müdür yardımcı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.  
Müdürün Görevleri 
Madde 8 – Müdür, Merkezin yıllık faaliyet plân, program ve bütçesini hazırlamak, onaylanan  plân, program ve bütçe ile yönetim kurulunun aldığı diğer kararları uygumak. yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir. 
Yönetim Kurulu 
Madde 9 - Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu’nca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.  
Üyelerin görev süreleri 3 yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri seçilir.  
Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğu ile karar alır. 
Yönetim Kurulunun Görevleri 
Madde 10 – Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlar.  
Danışma Kurulu ve Görevleri 
Madde 11 - Danışma Kurulu her Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektör’ün belirlediği başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. 
Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi 3 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler 
Yürürlülük 
Madde 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme 
Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.   
 
  

 


Son Güncellenme Tarihi
2016-06-24 10:26:43