border=  border=
Yönergeler

 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  
 
CEHAMER  
 
ULUSLARARASI  İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi( CEHAMER) Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Bölümü  yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam 
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezine (CEHAMER) bağlı olarak kurulan Uluslararası İnsan Hakları Akademisi bölümünün  amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak 
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 18.09.2008 tarihli 27001 sayılı Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar 
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
 
a. Akademi Kurul : Bölümün Akademik Danışma Kurulunu,
b.Bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi Uluslararası İnsan Hakları Bölümünü
c. Başkanlar: Bölümün Başkanlarını,
ç. Müdür : İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü
d. Üniversite : İstanbul Kültür Üniversitesini,
e. Genel Kurul : Bölümün Genel Kurulunu,
f. Üyeler: Bölümün üyelerini
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Bölümün Faaliyet Alanları
 
MADDE 5 - (1) Bölüm, disiplinler arası bir yaklaşımla insan hakları hukuku alanında, ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında, bilimsel yöntemlerle  iİnsan haklarına ilişkin sorunların çözümü ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile insan hakları konusunda uyum sağlaması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile, öğretiye ve uygulamaya dönük aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.
 
a. İnsan hakları  ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,
 
b. İnsan hakları hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
 
c. Konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları alanındaki diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
 
ç. Konusu ile ilgili gerekli arşiv ve tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,
 
d. Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,
 
e. Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,
 
f. Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
Bölümün Yönetim Organları ve Görevleri 
 
Bölümün  yönetim organları 
MADDE 6 – (1) Bölümün yönetim organları şunlardır:
a. Başkanlar,
b. Akademi Kurulu,
c. Genel Kurul.
 
Başkanlar
MADDE 7 – (1) Başkanlar;  yurtiçi ya da  yurtdışındaki Hukuk Fakültelerinin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkanlar yeniden görevlendirilebilir. Başkanların kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
 
Başkanların görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanlar; bölümün yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak, Müdür tarafından onaylanan plan, program ve bütçe ile Akademi Kurulunun aldığı kararları uygulamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Akademi Kuruluna sunmakla görevlidir.
 
Akademi Kurulu
MADDE 9 – (1) Akademi Kurulu;Başkanların önerisi  üzerine Üniversitenin ve yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.
 
(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.
 
(3)Akademi Kurulu, başkanların veya Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür ya da başkanlar tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.
 
Akademi Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Akademi Kurulu; Başkanların her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve  Bölüm tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Müdürün onayına sunulmak üzere karara bağlar.
 
Genel Kurul ve görevleri
MADDE 11 – (1) Genel  Kurul; İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yurt içi ve yurt dışındaki hukuk fakülteleri  üyeleri, ile Müdürlüğe  bağlı bölümlerin üyelerinden Müdürün belirlediği alanında başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Başkanların ya da Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.
 
(2) Genel Kurul; Bölüm  ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
 
Üyeler
MADDE 12- (1) Üyeler, Merkez Müdürü ya da bölüm Başkanları tarafından Merkez bünyesinde yer alan bölümlerden  ya da insan hakları konusunda çalışma yapan başarılı ve tanınmış kişiler tarafından seçilir. 
 
(2) Üyeler; Bölüm içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev alırlar.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
Son Hükümler
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü yürütür.
 

 


Son Güncellenme Tarihi