border=  border=
Yönetmelik

 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

CEZA HUKUKU UYGULAMA VE

 ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (CEHAMER): İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez; disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle ceza hukukuna ilişkin sorunların çözümü ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ceza hukuku alanında uyum sağlaması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile, öğretiye ve uygulamaya dönük olarak aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:
 
a) Ceza hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kollokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,
 
b) Ceza hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
 
c) Konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları alanındaki diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
 
ç) Konusu ile ilgili gerekli arşiv ve tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,
 
d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.
 
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
 
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.
 
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak, Rektör tarafından onaylanan plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.
 
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
 
(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.
 
 Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlar.
 
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Hukuk Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu üyelerinden, her fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektörün belirlediği alanında başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.
 
(2) Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Son Güncellenme Tarihi