border= border=
İç Değerlendirme Raporu

 

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL İÇ DEĞERLENDİRME ÖZET RAPORU

2016-2017 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilen kurum iç değerlendirme süreçlerinin izlenmesi, yapılan uygulamalar ilgili veriler bu özet rapor kısmında sunulmaktadır.

 Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, üniversitemiz tüm birimlerinin (fakülte/myo/enstitü/birim) katkısı ile her yıl hazırlanmaktadır.

KİDR, kurumun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından niteliksel ve niceliksel değerlendirmesinin yapılabilmesi için gereken bilgileri sağlamaya yönelik olarak hazırlanır ve istenilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi beklenmektedir. KİDR amacı kurumun güçlü yönlerini ve iyileştirmeye açık yönlerini sunmaktır.

Kurumun dış değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu kapsayacak şekilde gerçekleştirileceğinden, Kurum tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporunun aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir:

 •  Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)
 • Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
 •  Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)
 •  Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri)

 

 

A.  KURUM HAKKINDA BİLGİLER

“Kurum ne yapmaya çalışıyor?” Kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri

İKÜ MİSYONU

Yükseköğretimin ulusal, evrensel değer ve kurallarına bağlı kalarak, yatay ve dikey çevremizle bütünleşme ve ilişkilerimizi fayda tabanında geliştirerek, öğrencilerimize, iş yaşamına ve tüm çevremize güvenilir, etkili ve yararlı uygulamalar sunmak ve bu amaçla gerekli bilginin üretilmesini sağlamaktır. 

İKÜ VİZYONU

Üniversitemizin özgün ve nitelikli uygulamaları ile toplumsal bütünleşmesini çağdaş medeniyet seviyesine taşımaktır.

DEĞERLERİ:

 •  Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
 • İnsan odaklı olmak ve insan haklarına saygılı olmak, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci sahibi bulunmak,
 • Çevre duyarlılığına sahip bulunmak,
 • Evrensel bilgi, bilimsel düşünce, etik, ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkelerine bağlılık,
 • Yenilikçi, yaratıcı, paylaşımcı, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilme bilinci sahibi bulunmak.

 

HEDEFLERİ (2017-2021 Dönemi):

Üniversitemizin hedefleri Stratejik Planında yer alan sekiz çalışma alanında yürütülmektedir. Bunlar:

 • Eğitim ve öğretim
 • Araştırma, geliştirme, teknoloji ve bilgi üretimi
 • İdari, kurumsal, destek uygulama ve hizmetler alanı
 • Fiziki yapı
 • İnsani ve davranışsal yönetim alanı
 • Girişimci, finansal yönetim, kaynak geliştirme ve mali işler alanı
 • Sanayi toplumsal paydaş ilişkileri
 • Ulusal ve uluslararası ilişkiler ve tanıtım
 • Stratejik planda yer alan hedeflerin performans analizleri  iki senelik ara raporlar düzenlenerek gerçekleştirilmektedir.

HEDEFLER

 • Alanında deneyimli öğretim üyesi sayılarının artırılması
 • Üniversitemiz Bakırköy İlçesi Kartaltepe mevkiinde 62 ada 63 parsel arazimizde 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı içerisinde yeni yerleşke inşaatına başlanması,  
 • 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne öğrenci alınması, eğitim ve öğretime başlanması,
 • 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açılacak programlara öğrenci alınması, eğitim ve öğretime başlanması,
 • 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İşletmecilik MYO’da açılacak “Aşçılık önlisans” programına öğrenci alınması, eğitim ve öğretime başlanması,
 • Proje temelli olarak Araştırma ve Geliştirme sürecine tüm öğretim elemanlarının katılımının desteklenmesi,
 • Çok disiplinli proje başvuru sayısında artış sağlanması,
 • Dış kaynaklı ulusal ve uluslararası Bilimsel Araştırma projelerimizin (TÜBİTAK ve AB destekli Araştırma Projeleri) sayılarında artış sağlanması,
 • TEYDEB ve BİDEB projeleri ile sanayi paydaş ilişkilerinin arttırılması,
 • Teknoloji Proje Destek Birimi’nin (TPDB) kurulması, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme Koordinatörlüğü ve Kuluçka Merkezi Koordinatörlüklerini TPDB’nin çatısı altında toplanması,
 • Kuluçka merkezi faaliyetleri ve patent süreçleri faaliyetleri ile girişimci ve ticarileşme konusunda öncü projeler gerçekleştirilmesi,
 • Teknolojik alt yapı kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Üniversitenin iş süreçlerinin birimler temelinde tanımlanmasının tamamlanması, iç denetim eğitimleri ile idari kadronun kalite çalışmalarının hızlandırılması,
 • Elektronik Belge Yönetim sisteminin için Mayıs 2017’de başlatılmasıdır. 

 

Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü birimler

 1. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji genetik, malzeme, nanoteknoloji, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, işletme, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve proje yönetimi, güzel sanatlar, uzaktan öğretim, yakın tarih, sosyal bilimler ve yabancı diller başta olmak üzere farklı disiplinlerde ar-ge faaliyetleri sürdürülmektedir. Araştırma Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının sürdürüldüğü 20 birim ve 52 laboratuvar bulunmaktadır. Bu birimlerde yer alan araştırıcılar aynı zamanda çeşitli dış fonlarca desteklenen projelerde yer almaktadır.
 2.  İKÜ Ataköy, Şirinevler ve İncirli Yerleşkelerinde her türlü teknik donanıma sahip, klimatize edilmiş 118 derslik, 29 amfi, 49 laboratuvar, 5 konferans salonu, 28 atölye ve stüdyo, 2 kütüphane, 4 okuma salonu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 3. Ayrıca klasik müzik, tiyatro, bale gösterileri gibi etkinliklerin düzenlendiği tam donanımlı 800 kişilik Akıngüç Oditoryumu (Ataköy Yerleşke), 250 kişilik Önder Öztunalı Amfisi (Ataköy Yerleşke) ve 350 kişilik Halil Akıngüç Amfisi (Şirinevler Yerleşke)  ile Bakırköy-Bahçelievler bölgesinin en büyük kültür-sanat- gösteri merkezlerinden biri olarak öğrencilerine, velilerine, mezunlarına ve yöre halkına hizmet vermektedir.  
 4. Teknolojik altyapı olarak Üniversitemiz öğrencilerimizin kendi dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları ile ağa bağlanma taleplerinin karşılanabilmesi için İKÜ Yerleşkelerinde tüm ağ altyapısı 20 Gbit anahtarlar ve 802.11.ac erişim noktaları ile yenilenmiştir. Ağ yenileme projemiz teknolojik özellikleri nedeniyle ses getirmiş ve üretici firma tarafından küresel ölçekte bir çalışma olarak duyurulmuştur.
 5. Ana internet omurgamız 20 Gbit hızındaki yedekli fiber optik kablolarla birbirine bağlı anahtarlardan oluşmaktadır. Üniversitemiz “Eduroam” programına dâhildir.  Bu programa dâhil olan üniversitelerin mensupları yerleşkelerimizde kendi hesapları ile kablosuz internet hizmetinden faydalanabilmektedir. Ayrıca ziyaretçiler telefonlarına gelen parola aracılığıyla kablosuz ağı kullanabilmektedir. Üniversitemizde iletişim (telefon) hizmeti modern IP tabanlı telefon ve santraller ile verilmektedir. Ağ trafiği kayıtları 5651 sayılı kanunun gereklerine uygun olarak tutulmaktadır. Üniversitemizin telefon santral hizmetleri 24 saat süre ile “İKÜ Çağrı Merkezi” tarafından yürütülmektedir. 

     İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesindeki lisans programları ulusal akreditasyon ajansları tarafından değerlendirilmiş, dış değerlendirme süreçlerini tamamlamış olan lisans programlarının yanı sıra, yeni başvurular ve akreditasyon güncellemeleri süreklilik arz etmektedir.  Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Matematik-Bilgisayar Lisans Programı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı, Psikoloji Lisans Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından; Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) tarafından; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı ile İnşaat Mühendisliği Lisans Programı MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve akreditasyon belgelerini almışlardır. Üniversitenin akreditasyon belgesi alan programları ve akreditasyon süreleri ekte yer almaktadır. Diğer birimlerimiz kalite çalışmalarını kendi alanlarında sürdürmektedir. Bununla birlikte birimler sürekli olarak geçmiş yıl faaliyetlerinden yola çıkarak süreç ile ilgili değerlendirmelerini sonraki yıl planlamaları içerisinde değerlendirmektedir. Üniversitemiz Stratejik Plan izleme çalışmaları ile hedef alt alanlar için öz değerlendirmesini gerçekleştirmekte ve iyileştirme çalışmaları için yeni iş paketleri düzenlemektedir. 

 

 

B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE YÖNERGESİ

İKÜ’de kalite çalışmaları ve kalite güvence sisteminin oluşturulması, 23 Mart 2017 tarihli 2016-17/16 sayılı Senato toplantısında maddeler bağlamında güncellenen T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne göre yürütülmektedir. 

ÜNİVERSİTENİN KALİTE GÜVENCE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLÜŞÜ

Üniversite, kalite güvence kapsamındaki faaliyetlerini;

 • Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
 • Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Çalışanların performans değerlendirmesinin kalite stratejileriyle desteklenmesi,
 • Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında, katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması,
 • Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması,
 • Üniversitenin tüm birimlerindeki çalışanlara, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması, temel ilkelerine göre yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kademeli olarak tamamlanarak sürdürülmektedir. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi özendirilmekte ve bu çalışmalara destek olunmaktadır. Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergeleri izlenmekte, 2017-2020 dönemi için yeni hedefler belirlenerek ve bu çalışmalar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Eğitimde kalitenin yükseltilmesi hedefine yönelik olarak, Öğrenci Merkezli Öğretim Sürecine geçiş kapsamında, yasal bir zorunluluk olan 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan, tüm eğitim programlarının ders ve program çıktılarının oluşturulması, derslerin program çıktılarına bağlı olarak matrisler oluşturularak düzenlenmesi, AKTS kredilerinin saptanması işleri, İKÜ’de 2011 yılı itibariyle tamamlanmıştır. İKÜ öğretim programlarının kazanımları, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenen Temel Alan Yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiştir. Tüm yapılan çalışmalar, şeffaflık ilkesi gereği, İKÜ kurumsal web sitesinde yer alan Akademik Paket’te yayınlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalar, üniversitedeki tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımı ile yaygın olarak, yoğun eğitim ve bilgilendirme süreci içinde yürütülmüştür. Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Öğrenci Merkezli Öğretim kıstaslarına göre düzenlenerek, 04.04.2011 tarih, Sayı: 27895 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan şekliyle yürürlüğe girmiştir. Ardından bazı düzeltmeler yapılmıştır. Halen, 10.09.2013 tarihinde 28761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği  yürürlüktedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde yeni bir güncelleme ve iyileştirme çalışması tamamlanmak üzeredir. Senatonun kabulü ve Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından Üniversite web sayfasında ve kalite yönetimi sayfasında duyurulacaktır.

Programlar düzeyinde akreditasyon çalışmaları yapılmıştır. Halen, üç fakültemizde yer alan on lisans programı, ilgili akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenerek, akreditasyon belgelerini almışlardır. Akredite olan programlar, sürekli iç ve dış paydaşlardan geri dönüş almakta, belirli dönemlerde raporlar teslim ederek dış değerlendirme süreçlerini sürdürmektedirler. Halen akreditasyona başvurmamış olan programlarımız Üniversitemiz tarafından belirli aralıklarla düzenlenen ders ve ders yürütücüsü değerlendirme anketleri, AKTS anketleri, öğrenci memnuniyeti anketleri, mezuniyet durumundaki öğrencilere uygulanan program kazanımları açısından yeterliliklerini sorgulayan anketler, mezun öğrenci toplantıları, işveren ve diğer dış paydaş toplantıları ile geri dönüş almakta ve eğitim–öğretim kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmektedirler. Üniversitemiz tarafından uygulanan iç paydaş anketleri, dış paydaş anketleri Üniversite web sayfamızda, mezun olacak öğrencilere uygulanan program kazanımları anketlerinin sonuçları Fakülte ve Bölümlerin web sayfalarında erişime sunulmuştur.

Uluslararası Araştırma–Geliştirme alanında, uluslararasılaşma hedefine yönelik olarak, ERASMUS anlaşmaları ve uluslararası ikili anlaşmalarla öğretim elemanı, öğrenci ve idari personel değişimi gerçekleşmektedir. Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yönetilen ve yürütülen süreçler ile küresel anlamda iş birlikleri konusunda İKÜ öncü üniversitelerden birisidir.

İKÜ’de, 2016−2017 eğitim-öğretim yılında konferans, çalıştay, seminer, sergi, söyleşi, tören ve etkinlikler şeklinde uluslararası ve ulusal toplamda 276 etkinlik düzenlenmiştir.

Ocak 2017’de Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) Üniversite Stratejik Planları doğrultusunda TPDB’nin faaliyet planlarını belirleyerek, iş paketlerinin ve takvimlerinin hazırlamakta, sonraki yılların faaliyet planlarını geliştirmektedir. TPDB çatısı altında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme Koordinatörlüğü ve Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü bulunmaktadır. TPDB, araştırma, geliştirme, uygulama, alt yapı ve danışmanlık projeleri ile hayat boyu öğrenme ve akademik gelişimi destekleme programlarına ilişkin faaliyetlerin tek bir birim altında yürütülmesini ve öğretim elemanları ile koordinasyonu sağlamakta; bilimsel alanda nitel ve nicel olarak iyi projelerin yürütülmesine aracı olmaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında iç paydaşları bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve projelerin yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. Yenilikçi fikir, ürün, hizmet veya rekabetçi yöntem içeren buluşların ticari değeri olan ürüne çevrilmesi sürecini desteklemek, sanayi projeleri, girişimcilik faaliyetleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, iç kaynaklar kullanılarak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılım desteklerinin İKÜ-ULEP (Uluslararası Etkinliklere Katılım Programı)  ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Belirlenen çerçeve kapsamında bilimsel yayın yapan öğretim elemanlarının teşvik hizmetlerine ilişkin esaslar konusunda strateji geliştirmek, İKÜ-BİYAP (Bilimsel Yayın Destek Programı) ilkeleri çerçevesinde teşvik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. Üniversitenin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili Yönerge hazırlığı Senatoya sunma aşamasına gelmiştir.  Toplumun ve sanayinin gereksinimlerinin karşılanması için üniversite bünyesinde çok sayıda Akademik Merkez ve Birim kurulmuştur. Akademik Merkez ve Birimler hakkındaki bilgilere, buradan bağlantısından ulaşılabilir.

Yönetim sistemi alanında, üniversitemiz her yıl YÖK tarafından denetlenmektedir. Tüm idari ve mali süreçler, denetime tabi tutulmaktadır. Ayrıca üniversitemiz şeffaflığa ve denetlenebilirliğe verdiği önem gereği, mali yönden denetlenmek üzere bağımsız denetleme kuruluşu Deloitte ile anlaşma yapmıştır. Deloitte her yıl üniversitemizin tüm mali işleyişini denetlemektedir.

*    Geleceğe Yönelik Süreçlerin Planlanması

İKÜ SAP-ORİON, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) projesidir. Temmuz 2011’de SAP platformu üzerinde başlatılan çalışmalarla mali, idari ve akademik süreçlerin bütünleşmiş bir sistem üzerinden yürütülmesine başlanmıştır. İKÜ ORION Projesinde SAP’nin FI: Genel Muhasebe, CO: Maliyet Muhasebesi, FI-CA: Öğrenci Finansalları, MM: Malzeme Yönetimi, HCM: İnsan Kaynakları, PM: Bakım Yönetimi, CRM: Paydaş İlişkileri Yönetimi, SLCM: Öğrenci İşleri, BPC: Bütçe, SD: Satış Dağıtım, BI: İş Zekası, Netweaver: Portal, SUP: Mobilite Çözümleri modülleri kullanılmıştır. Proje, Türkiye’deki en büyük SAP SLCM modül uygulamasıdır. İKÜ SAP−Orion Projesi, 15 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen SAP Türkiye Forum 2015 Kalite Ödülleri Business Transformation kategorisinde Bronz ödülü kazanmıştır. Bunun yanında, Üniversitemizin destek ve idari birimlerinde İş Sürekliliği Standardı (TS EN 22301) Projesi, 2016 yılının ilk aylarında başlamıştır. Bu süreçte eğitimler gerçekleştirilmiştir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkik eğitimleri gerçekleştirilmiş olup, projenin ilk aşamasının Aralık 2016’da tamamlanması planlanmaktadır. Öğrenci merkezli öğretim dikkate alındığında, uygun bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla, öğretim ortamlarına ve kaynaklarına erişimi sağlayan web tabanlı ders yönetim sistemleri ve uzaktan eğitim platformlarının kullanımı teşvik edilmektedir. CATS (Computer Aided Training & Educational Services) İstanbul Kültür Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen üniversitelerinde kullanılan Sakai LMS (Learning Management System) uygulamasıdır.

03.03.2016 tarih 2015/2016/13 sayı ile İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi”  ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri uygulamaya konulmuştur. Bu yönerge ile akademik personelin, akademik niteliklerinin ortaya çıkarılması ile akademik personelin kendi yararlarına olduğu gibi, eğitimin içeriğine ve kalitesine de yansıyarak, daha nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirilmesinde etkili olacaktır.

Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 8001, ISO 5001 vb.)  çalışmaları, ödül süreçleri kapsamında kurumda geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmaların kurgulanma ve yönetilme süreçleri üniversitemizde stratejik plan gereğince öngörülen hedefler halinde uygulanmaktadır.

 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Programların Tasarımı ve Onayı

Programların öğretim amaçlarının belirlenmesi ve müfredatın tasarımı,  uygulanan öğrenci anketleri, dış paydaşlar ile yapılan görüşmeler ve bölüm elemanlarının edindikleri tecrübeler doğrultusunda öneriler ile saptanmaktadır. Program Öğretim Amaçlarına ulaşma yöntemleri, program ve bölümlerin Akademik Kurullarında doğal iç paydaş olan öğretim kadrosuyla tartışılmaktadır. Bunun sonucunda, programda yapılan değişiklikler, program ve bölüm başkanlığınca ilgili müdürlük ve dekanlıklara gönderilmekte, Fakülte ve MYO Kurulları’nda karara bağlanarak Senato onayına sunulmaktadır ve onaydan sonra işleme alınmaktadır.

Fakülte ve MYO’lardaki bölümlerin program yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenmektedir. MYO ve Fakültelerin çeşitli bölümlerinden mezun olanların istihdam durumları da bölümler tarafından takip edilmektedir, bunun için Nisan 2012’de İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde kurulan “Mezun İlişkileri Birimi” aktif olarak kullanılmaktadır. İKÜ Mezunlar Derneği ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Programların sürekli güncellemesi için 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı sonunda üniversitemizin tüm son sınıf öğrencilerine yapılan program çıktılarına ulaşma anketi uygulanmakta olan anketlerden Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yapılan program çıktıları anketi ve eylem planı bir örnek olarak aşağıda verilmiştir. Ayrıca her birimin benzer program çıktılarına ait veriler üniversitemiz akademik paket açık erişim adresinde yer almaktadır: 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Üniversitemizin dahil olduğu Öğrenci Merkezli program içeriklerinde yer alan her ders için, ders içerikleri hazırlanmış ve bu içeriklerde başarı değerlendirme kriterleri (vize, final, ödev, derse devam, sunum, proje) ve mezuniyet koşulları açıkça belirtilmiştir. Bu içerikler, “Akademik Paket” başlığı altında üniversitemiz web sayfasında yayınlanmakta ve öğrencilerin erişimine sunulmaktadır. Akademik Paket ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2011 Tarihli 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Üçüncü Bölümünde yer alan “Eğitim ve Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar” ile sınavlar, notlandırma, derslerin tamamlanması ve mezuniyet koşulları önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayandırılmıştır. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin tüm birimlerinin katılımıyla, öğrenci iş yüklerinin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi amacıyla yapılan anket çalışmaları ve 6 aylık kısa bir sürede ve kapsamlı  bir sürecin sonunda, İKÜ’nün tüm programları Öğrenci Merkezli Öğrenim süreciyle uyumlu hale getirilerek Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre yapılandırılmıştır. Üniversitenin internet sayfası üzerinde Türkçe ve İngilizce içerikleriyle yer alan dinamik bir Akademik Paket ile görünür hale getirilmiştir.

Öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların ön gördüğü AKTS kredisi değerinde zorunlu stajları uygulanmaktadır (Örnek: Staj dersi akademik programı) ve öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Staj Yönergesi doğrultusunda stajlarını yapmaktadırlar. İlgili staj yönergesine buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin farklı kurumlarda alanı gözlemleme, deneyim kazanma fırsatına sahip olabilmeleri için, bölümdeki staj danışmanlarının dış paydaşlarla bağlantıları aracılığıyla, dış paydaşların desteğiyle staj yapılabilecek kurumları içeren bir staj havuzu oluşturulmakta ve kurumlarda staj imkânları sürekli araştırılarak çeşitliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Müfredatında zorunlu staj programı içermeyen programlarda ise gönüllü staj faaliyetleri desteklenmektedir. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde formasyon eğitimi alan bölüm öğrencilerinin, almaya hak kazandıkları Eğitim Fakülteleri bünyesinde bir akademik dönem boyunca lise ve dengi okullarda stajyer öğretmenlik yapmaları sağlanmaktadır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi UİB kapsamında 2007 yılından bu yana yürütülen ERASMUS Staj Hareketliliği Programı kapsamında tüm bölümler ve programlar tarafından öğrencilerin katılımı için teşvik edilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen (https://www.iku.edu.tr/UİB). 2007 yılından bu yana, toplam 139 İKÜ öğrencisi bu program kapsamında, kendi alanlarında uluslararası bir iş deneyimine sahip olmuştur. Türkiye’de Pilot Proje olarak başlatılan Erasmus+ Hareketlilik Konsorsiyumları kapsamında, 2014 yılında İKÜ’nün koordinatör kurum olarak yaptığı proje başvurusunda başarılı olarak bu alanda diğer yükseköğretim kurumlarının örnek alabileceği bir başarıya imza atmıştır. Bu kapsamda, Ulusal Ajans ve Erasmus Koordinatörleri Birliği tarafından başarı öyküsü olarak deneyim paylaşımına çağrılmıştır. Avrupa Staj Konsorsiyumu, kuruluşundan bu yana 1,5 yıl gibi kısa bir zamanda bütün ortakların (İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Sanayii Odası, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı, Türk Kültür Vakfı-AFS, Üsküdar Üniversitesi) aktif katılımı ile yürütülmekte olup, 145 öğrencinin Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapmasına imkân sağlanmıştır (www.euro-intern.org) UİB ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı olan Öğrenci Yaşam Kariyer Mezun Danışma Birimi (ÖYKMDB) de hem öğrencilere kendini tanıma ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda rehberlik yaparken hem de İKÜ’nün kamu ve özel kesim iş çevrelerindeki tanınırlığını yükseltmek ve işbirliklerini sağlamak açısından da önem taşımaktadır. 
Stratejik plan çalışmaları ve Öğrenci Merkezli Öğrenim (BOLOGNA) süreçleri ile Başarı Ölçme ve Değerlendirme (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşma konusunda irdelenmektedir. Öğrenim çıktılarının tanımlanmasında Bloom’un sınıflandırması esaslarına göre ölçülebilir nitelikler ile başarı değerlendirilmektedir. Bu anlamda birimlerin uygulamalarını yansıtmak üzere Elektronik Mühendisliği bölümümüzün MÜDEK öz değerlendirme raporu sunulabilir.
Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirilme konusunda üniversitemizin ilgili yönetmelikleri uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan düzenlemeler ile özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler  23 Eylül 2013 tarihinde 28761 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  dördüncü bölüm, mazeretler başlığı altında yer alan 26. madde  ve 27. maddelerde yer almaktadır.

       Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Öğrencinin kabulü ile ilgili süreç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ÖSYM’nin belirlediği ölçütlere göre yürütülmektedir. Ayrıca Üniversitemizde özel öğrenci yönergesine uygun öğrenci kabulleri de yapılmaktadır. (EK-17)
Üniversite web sayfasında öğrencilere öğrenim süresince rehberlik edebilecek İKÜ’de Öğrencilik başlığı ile Öğrenci Rehberi yayınlanmaktadır. Başarılı öğrencilerin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısını teşvik etmek ve ödüllendirmek için çeşitli burs imkânları mevcuttur. Bunlar:
1)    ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilerin yararlandığı ve sadece öğretim ücretini kapsayan burslar (Giriş bursları);
2)    İKÜ programlarına ve bölümlerine giriş başarısına dayalı burslar (Giriş Bursları); 
3)    İKÜ programlarında ve bölümlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin yılsonu başarılarına göre verilen burslar (Başarı Bursları);
4)    Burs Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelere göre olanakları sınırlı olan öğrencilere verilen burslar (İhtiyaç Bursları)
5)    Mütevelli Heyeti veya KEV Yönetim Kurulu kararıyla verilen burslar (İndirimler)

ÖSYS sonuçlarına göre TS Puan türünde ilk 1000 e diğer puan türlerinden ilk 3000’e (yerleştirildiği Y-LYS veya Y-YGS puan türünden) giren adaylardan (DİL puanları hariç) İKÜ ’de bir lisans programına yerleştirilen öğrenciler normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler. Ayrıca bu öğrencilere lisans öğrenimlerine katkı sağlamak için, aylık 900,00 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit burs ile yıllık 2.000,00 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilir, öğrenciye yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkânı sağlanır. Karşılıksız olan nakit bursları hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda 5 sene, hazırlık sınıfı zorunlu olmayan programlarda ise 4 sene boyunca ve öğrenci başarılı olduğu sürece devam eder.
Üniversite bünyesinde kullanılan SAP-ORION yazılım programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan her öğrenci için bir akademik danışman atanmaktadır. Akademik danışmanlar program ve bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Akademik danışmanlar öğrenciyi mezuniyetinin sonuna kadar çeşitli aşamalarda takip etmekte, öğrencinin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesi, ders seçimi, yan dal ve çift ana dal programlarına yönlendirilmesi ve üniversiteye uyumunun sağlanması süreçlerinde öğrenciye destek olmaktadırlar. (EK-18)
     Yeni Öğrenci Oryantasyon Programı
Yeni öğrencilerin Üniversiteye ve kayıt oldukları programlara uyum sağlaması için ÖYKMDB çatısı altında uyum çalışmaları yapılmaktadır. Yeni Öğrenci Oryantasyon Programı, yeni öğrencilerimizin üniversitemize öğrenci olarak katıldıkları ilk akademik yılın başında düzenlenir. Bu programın amacı tüm yeni öğrencilerimizi ve onların değerli ailelerini sıcak bir ortamda karşılayarak yükseköğrenim yaşamları boyunca yeni yuvaları olacak üniversitemizi ve yeni aile fertlerini oluşturacak çalışanlarımızı tanıtmak ve akılda kalan ilk anlarını mümkün olduğunca yararlı ve yol gösterici bir hale getirmektir. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar, hem yeni öğrencilerimize hem de ailelerine,  temel konularda bilgi aktarımında bulunmak ve öğrencilerimizin üniversite yaşamlarının ilk anından mezun oldukları güne kadar, hatta mezun olduktan sonra da yaşamlarında bir destek olarak bulunmayı kapsamaktadır. Yeni Öğrenci Oryantasyon Programı iki kısımdan oluşur:

1)    Öğrenci Oryantasyon Günleri
Öğrenciler Oryantasyon Günleri, üniversitemizin yeni öğrencilerini üniversite yaşamıyla tanıştırmayı, onların üniversite yaşamına uyum sürecini kolaylaştırmayı, katıldıkları yeni ortamı tanıtmayı ve birbirleriyle kaynaşma fırsatını sunmayı amaçlar. Bu kapsamda “Üniversite Oryantasyon Programı” ve “Bölüm Oryantasyon Programı”  düzenlenir.

a)    Üniversite Oryantasyon Programı: 

 1. İKÜ'nün gelenekleri ve temelleri
 2. Akademik fırsatlar
 3. Farklı kampüslerde öğrencilik yaşamı
 4. Hizmet alınabilecek bölüm ve birimler
 5. İKÜ'nün uluslararası vizyonu ve uygulamaları
 6. Değişim programları
 7. "Kariyer Yolu" danışmanlığı
 8. Bilgi sistemleri ve teknolojileri altyapısı
 9. İKÜ’deki haklarınız ve sorumluluklarınız
 10. Öğrenci kulüplerine kayıt şartları
 11. Üniversiteli olmanın ilk adımları

b)    Bölüm Oryantasyon Programı: Lisans ve ön lisans öğrencilerinin bölüm veya programlarıyla buluşturmayı hedefleyen programda paylaşılan başlıklar şunlardır:

 1.   Bölüm / Program başkanı ve öğretim kadrosu, akademik danışman, bölüm temsilcileri, öğrenci liderleri ve bölüm/program öğrencileri ile tanışma
 2.   Bölüm/program eğitim içerikleri
 3.   Bölüm/program başarı kriterleri
 4.   Akademik başarının formülleri
 5.   Özelleştirilmiş çift ana dal ve yan dal koşulları
 6.   ERASMUS ve Uluslararası Değişim Programları için başvuru koşulları
 7.   Ders alma kuralları 

2)    Aile Oryantasyon Günleri  
Öğrenci aileleri için düzenlediğimiz uyum günlerinde, aileler ile sıcak bir ortamda tanışarak, onları çocuklarının üniversiteye geçiş süreci hakkında bilgilendirmeyi ve mezuniyetlerine kadar ve mezuniyet sonrasında verebileceğimiz destekleri paylaşmak için düzenlenir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
     Öğrenci hareketliliği
Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere üniversite bünyesinde yer alan UİB etkin olarak görev yapmaktadır. 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesini almaya hak kazanan İstanbul Kültür Üniversitesi,  2016-17 eğitim-öğretim yılında Erasmus+ kapsamında, Avrupa'nın 26 ülkesinde 124 Partner Üniversite ile 280 üzerinde anlaşmaya sahiptir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

Erasmus kurumlar arası anlaşma çerçevesinde toplamda 663 öğrenci Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmüş 731 öğrenciye ev sahipliği yapmıştır. Üniversitemizde sağlanan kaliteli öğrenim hizmetleri sayesinde 2016-2017 akademik yılına kadar gelen öğrenciler giden öğrencilerden %40 fazladır. Detaylı bilgi için... 2017 yılı giden öğrenci sayısını artırmayı hedefleyen İKÜ’de, Erasmus Programı kapsamında, Tanıtım Haftaları (12 Seminer), Oryantasyon Programları (Giden ve Gelen öğrenciler için toplam 3), Uluslararası Gün (her yıl), düzenlenmektedir. Oryantasyon Programları kapsamında planlanan faaliyetler (Atölye Çalışmaları, İdari Bilgilendirme Oturumları, AB & Türkiye İlişkileri Semineri, Psikolojik Danışmanlık, Grup Çalışmaları) ile özellikle giden öğrencilerimizi, yaşayacakları uluslararası tecrübeye hazırlayarak, gerçekleştirecekleri hareketliliğinin kalitesini artırmaktadır. 2012 yılından bu yana Avrupa Uluslararası İlişkiler Merkezi tarafından yürütülmekte olan Farabi Değişim Programı’na katılım da aynı şekilde desteklenmektedir fakat Vakıf Üniversitelerinde maddi destek sağlanmadığı için katılım sınırlı sayıda olmaktadır. İKÜ, 2014 yılında başlatılan “ERASMUS+ Ortak Ülkelerde Hareketlilik Projesi” kapsamında yapmış olduğu başvuruda başarılı olmuş ve Çin’deki Üniversitelerle Öğrenci Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu başarılı başvurunun ardından 2016-2017 yılından itibaren de ikinci başarılı başvuru çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya’ya, Çin, Kolombiya, Güney Kore’deki Üniversitelerle öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan yirmi bir yurtiçi üniversitesi  yer almıştır.   Erasmus, Buddy, Tandem, Farabi programları UİB aracılığıyla etkin olarak yürütülmektedir. UİB ile ilgili detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 

 

Fakülte/ MYO programlarına dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri

Güncel ders içeriklerinde bazı spesifik alanlarda yer alan dersler için diğer üniversitelerde bu alanlarda özelleşmiş, deneyim ve vizyon sahibi, öğrenci ilişkilerinde deneyimli öğretim üyeleri veya alanlarında uzmanlaşmış en az yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip öğretim görevlileri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31 ve 40/d maddeleri uyarınca istihdam edilmektedir.

Eğitim – Öğretim Kadrosu

 

Programların müfredatlarında belirli bazı alanlarda yer alan dersler için diğer üniversitelerde bu alanda deneyimli ya da özel sektörde bu alanlarda deneyim ve vizyon sahibi, öğrenci ilişkilerinde deneyimli, alanlarında uzmanlaşmış, en az yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip öğretim elemanları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31 ve 40/a maddeleri uyarınca istihdam edilmektedir. Raporumuzun A bölümünde mevcut kadro ile ilgili unvanlara göre dağılım yer almaktadır.

Eğitim−öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İKÜ’nün tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda gerekli akademik kadroların oluşturulması için kullanılan temel araçlardan birisidir. Bu yönerge ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde öngörülen koşulları yerine getiren adayların değerlendirilmesi, İKÜ’ nün kadro gereksinimlerinin karşılanabilmesi; adayların kendilerini hazırlamalarının sağlanması; komisyon, kurum ve diğer yetkililerin yapacakları değerlendirmelerde ölçütlerin tanımı, saydamlık ve standart oluşturulması amaçlanmaktadır. İKÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atamalarda aranacak ölçüt ve ilkelerin amacı, İKÜ tarafından öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari koşulları belirleyerek, Üniversitenin Fakülte, Meslek Yüksekokulları, Enstitü ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adaylar hakkında objektif karar verebilmek, adayların kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve öğretim elemanlarının kendilerini bilimsel rekabet ortamı içerisinde yer almaya hazırlamaktır.

Bölüm müfredatlarında yer alan her ders için oluşturulan içerik bilgileri Akademik Paket içerisinde bölüm web sayfalarında öğrencilerle paylaşılmaktadır. Program ve bölümlerin öğretim elemanları dersleriyle ilgili tüm bilgileri Akademik Paket kapsamında belirtmekle yükümlüdür. Ayrıca programlar ve bölümler tarafından her dönem sonunda her bir ders ile ilgili öğrencilerin görüşlerini alabilmek için müfredatın amaçlarına ve hedeflenen ders çıktılarına ulaşmadaki başarısı, tüm öğrencilere uygulanan ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri ile ölçülmektedir. Anketlerden elde edilen verilerin analizleri sonucunda oluşan raporlarla ders içeriği ve öğretim elemanlarının yetkinliklerinin uyumu takip edilmekte, rapor sonuçları geri bildirim olarak öğretim elemanlarıyla paylaşılmakta ve gerekli görülen iyileştirmeler yapılmaktadır.

Nicelik olarak sürdürülebilirlik kapsamında, kurumsal bağlılığın, aidiyet duygusunun artmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Nitelik olarak sürdürülebilirlik kapsamında, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli eğitim, seminer, konferans, kongrelere katılımlar teşvik edilmekte, bununla birlikte akademik yayın sayıları takip edilmektedir. Gerçekleştirilen iç denetim mekanizmaları ve düzenlenen anketlerle de öğrencilerin beklentilerinin ne oranda karşılandığı, akademik kadronun çalışma koşullarından ne oranda memnun olduğu gibi konularda bazı sonuçlara varılmaktadır. Gerek fakülte yönetimi gerekse bölümler tarafından da öğretim kadrosuna, görüş ve önerilerini rahatça dile getirilebildikleri özgür bir çalışma ortamı sunulmaktadır. Akademik personel önem arz eden konuları tüm bölüm olarak tartışabilmekte, alınan kararlar oy çokluğu ve oy birliği ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Bu sonuçlar çerçevesinde çalışma koşulları iyileştirilerek akademik kadronun verimliliğinin de sürekliliği hedeflenmektedir

03.03.2016 tarih 2015/2016/13 sayı ile İKÜ Senatosu tarafından kabul edilen ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak “İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi” de bu hususları desteklemektedir. 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Üniversitemiz öğrenme kaynaklarının çeşitliliğini mezuniyet sonrası istihdam başarısını dış paydaşlar ile birlikte değerlendirerek desteklemektedir. Örneğin sektörel iş birliği protokolleriyle ve sektörden gelen uzman, ders saat ücretli öğretim görevlilerimizin desteği ile öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde deneyim kazanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Öğrencilerin farklı kurumlarda alanı gözlemleme, deneyim kazanma fırsatına sahip olabilmeleri için, bölümdeki staj danışmanlarının dış paydaşlarla bağlantıları aracılığıyla, dış paydaşların desteğiyle staj yapılabilecek kurumları içeren bir staj havuzu oluşturulmakta ve kurumlarda staj imkânları sürekli araştırılarak çeşitliliğin sağlanması hedeflenmektedir. Birimler veya Kariyer Merkezimiz kurumsal olarak farklı kurum ve kuruluşlar ile öğrencilerimizi bir araya getirmektedir.

İKÜ UİB kapsamında yürütülen ERASMUS Staj Hareketliliği Programı da tüm bölümler tarafından öğrencilerin katılımı için teşvik edilmektedir. UİB konu ile ilgili süreci yürütmekte ve koordine etmektedir.

Bu konuda üniversitemiz aynı zamanda Erasmus+ programı içerisinde yer alan ve 2015 yılının en iyi projesi olarak Ulusal Ajans tarafından deneyim paylaşımına çağrılan Euro-Intern Staj Konsorsiyumu’nun yürütücüdür. Benzer şekilde aktif olarak Erasmus programı ikili iş birlikleri ile öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü düzeyde farklı kurum ve kuruluşlarda stajlarını tamamlamalarına imkân sağlamaktadır (https://www.iku.edu.tr/6/1606/staj-hareketliligi.html).

Fakültelerdeki bölümler tarafından her akademik dönemde düzenlenen çeşitli seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar ile de öğrencilerin ilgili oldukları alanlarla ilgili dış paydaşlarla bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Üniversite, 2016−2017 eğitim-öğretim yılında fakülteleri, meslek yüksekokulları, ÖYKMDB ve diğer birimler tarafından toplam 276 farklı etkinlik yapılarak öğrencilerini ilgi duydukları alanlarda sektör temsilcileri başta olmak üzere alanında uzmanlarla bir araya getirmiştir 

Üniversite Rektörlüğü’ne bağlı olan Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (ÖYKMDB) öğrencilere kendini tanıma ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda rehberlik yapmakta, İKÜ’nün kamu ve özel sektör iş çevrelerindeki tanınırlığını yükseltmek ve iş birliklerini sağlamak açısından da önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz öğrencisi oldukları bölümlerde akademik olarak donatılırken hayal ettikleri başarılı bir hayata erişmeleri için kariyer planlaması yapmaları gerektiği konusunda da desteklenmektedir. Özellikle lisans öğrencilerimizde yükseköğrenime adım attıklarından itibaren kariyer tasarlama ve seçtikleri kariyer yolunda gerekli tüm donanımlara sahip olma konusunda, üniversite eğitimleri süresince kariyerleri ile ilgili hangi adımları atmaları gerektiği ve birimimizden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyoruz.

Kurum, eğitim – öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu) programın özelliğine göre yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sürekli olarak güncellenmekte ve kapasite artırılmaktadır 

Ayrıca bilgi teknolojileri ile ilgili uygulamalar güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir. Güncel verilere göre, öğrencilerimizin kullanımına açık olan internet bağlantılı yaklaşık 1200 adet bilgisayar bulunmaktadır. İnternet erişim hızımız son bir yılda 190 MBit’den 290 MBit’e artmıştır. Yeni bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Ağ alt yapısı tamamen yenilenerek 20 GBit hızda çalışması sağlanmıştır ve kablosuz ağ erişimi yaygınlaştırılmış ve son teknoloji olan 802.11ac standardına getirilmiştir.

Üniversitemiz araştırma stratejilerinde temel hedef, altyapıların yeterliliğinin güncel olarak tutulması ve bu kapsamda öğretim elemanı ve öğrenciler için ileri proje hedeflerinde gerekli olanakların sağlanmasıdır. Buna örnek olarak, üniversitemiz araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek aracılığıyla yayın teşvik ödülü uygulaması (İKÜ-BİYAP) yaklaşık 11 yıldır üniversitemizde sürdürülmektedir. Bu kapsamda yayınlar; TÜBİTAK tarafından kabul edilen Uluslararası Yayınları Teşvik Uygulama Esasları çerçevesinde makale etki puanına bağlı olarak yayın başına ödeme yapılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde mevcut laboratuvar ve atölyelerimizin teknolojik altyapıları, internet hızı arttırılmış, ilgili bölümlerin istekleri doğrultusunda yenileme çalışmaları yürütülmüştür. Rektörlüğe bağlı bir birim olarak çalışan Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) üniversitemiz akademisyenlerine ve akademisyen adaylarına bilimsel çalışma yapabilmeleri doğrultusunda teşvik ve çalışmalar sürdürülmektedir.

Üniversite yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmektedir. Çeşitli temel bilim ve mühendislik bölümlerinde en güncel ekipmanlar ve deney setleri ile donatılmış Kimya, Malzeme Araştırma, Mekanik, Elektrik, Elektronik,  Optik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Radyasyon Fiziği temel laboratuvarlarının yanı sıra Kırmızı-Altı Spektroskopi, X-Işınları Fluoresans, Moleküler Modelleme ve Yarı iletken araştırma laboratuvarları ve Planetaryum bulunmaktadır.

Öğrencilerin ödev ve sunum çalışmalarını hazırlarken yararlanabildikleri temel kaynaklar CATS (Computer Aided Training & Educational Services) Ders Yönetim Sistemi dersi veren öğretim elemanları tarafından öğrencilerle paylaşılmaktadır. CATS sistemi, öğrencilerin derslerin içeriğini, haftalık ders planlarını, ders yeri ve saatlerini, ders materyallerini, ders kaynaklarını ve aldıkları her bir ders ile ilgili referans ve kaynak olarak kullanabilecekleri web sitelerini ve dersin değerlendirme ölçütlerini kolaylıkla takip edebilmelerini sağlamaktadır. Öğretim elemanları CATS sistemi üzerinden öğrencilerle kolaylıkla bireysel ve grup olarak haberleşme sağlayabilmektedir. CATS sistemi, içeriğinde web tabanlı intihal tespit hizmeti veren yazılım Turnitin’i de bulundurmaktadır.

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamalarına yönelik olarak ÖYKMDB çatısı altında yıl boyunca öğrencilere kısa süreli ve uzun süreli kariyer planlama etkinlikleri, danışmanlık çalışmaları ve iş dünyası ile öğrenci ilişkilerine köprü oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir Üniversite bünyesinde 30 aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Üniversitede spor çalışmaları, konularında uzman antrenörler nezaretinde ve takım çalışmaları, serbest çalışmalar ve organizasyonlar olmak üzere üç ayrı program dâhilinde yürütülmektedir. Öğrenci kulüpleriyle ilgili detaylı bilgi (https://www.iku.edu.tr/5/31257/ogrenci-kulupleri.html) sayfasında bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kurum içinde akademik ve sosyal faaliyetlerinde onlara destek olunabilmesi için “Uluslararası İlişkiler Birimi” etkin olarak faaliyet göstermektedir.

İKÜ sağlık hizmetlerini “Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi Yönergesi”  ile güvence altına almakta olup sağlık hizmetlerini mediko-sosyal olarak sağlamaktadır. Sunulan sağlık hizmetleri Doktor, Hemşire ve psikolojik danışmanlık hizmeti için de aynı zamanda psikolog bulundurmaktadır. Sağlık hizmetleri hafta içi her gün 08:30-18:00 saatleri arasında verilmektedir. Bu saatler dışında gerekli durumlarda dışardan sağlık hizmetleri ayrıca temin edilmekte olup öğrencilerimizin sağlık güvenlikleri sağlanmaktadır. İleri sağlık hizmetleri gereği öğrencilerimiz ayrıca anlaşmalı bulunan sağlık kurumlarına yönlendirilmektedirler.

İKÜ Ataköy Yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Ekim 2007 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. Çok amaçlı aktivitelere cevap verecek nitelikteki 751 koltuk kapasiteli ve 120 m2'lik toplam sahne alanına sahip oditoryum; kongre, konferans, sinema, tiyatro, konser ve çeşitli gösterilerin yapılmasına olanak veren görüntü, ses, özel ışık ve simultane tercüme sistemleriyle donatılmıştır. İKÜ Ataköy Yerleşkede toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, film gösterimleri gibi etkinliklerde kullanılmak üzere 250 kişilik Prof. Dr. Dr. hc Önder ÖZTUNALI Salonu da bulunmaktadır. Buna ek olarak 450 koltuk kapasiteli Konferans ve Tiyatro salonu mevcuttur. Bu salonda her türlü etkinlik, veli-öğrenci seminerleri, törenler vb. gerçekleşmektedir. Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi; Sanat Galerileri ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonları çeşitli iç ve dış sanatsal etkinlikler için kullanılmaktadır. Üniversite bünyesindeki kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan sayfasından ulaşılabilir.

Eğitimde fırsat eşitliğini ilke edinerek, özel durumları nedeniyle ihtiyaçları olan öğrencileri tespit etmek ve akademik çalışmalarını yürütmelerine imkân sağlamak amacıyla 06.11.2009 tarihinde “Engelli Öğrenci Destek Birimi” kurulmuştur. Engelli öğrencilerin sağlık ve fiziksel durumlarına uygun çözümler ve uygulamalar, “Engelli Öğrenci Destek Birimi” tarafından planlanmakta ve çözüm stratejileri uygulanmaktadır. Sosyal sorumluluk da dikkate alınarak, her eğitim döneminde, öğrenci ve personel iş birliği sağlanması amaçlanmaktadır. “Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi” ile birimin faaliyetleri güvence altına alınmıştır. 

Fakülte/MYO bünyesinde öğrencilerin kullanımına yönelik altyapılar (teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.)

Kurumumuzda her fakültenin kendi kullanımına ayrılmış bilgisayar laboratuvarlarıyla beraber tüm derslik ve amfilerde projeksiyon/barkovizyon cihazı bulunmakta, ilgili akademik birimlere zimmetli dizüstü bilgisayarlar derslerde kullanılabilmekedir. Ayrıca üniversite içinde internete kablosuz erişim imkanı mevcuttur.

Üniversitede Ataköy Yerleşkesi Kütüphanesi ve Şirirnevler Yerleşkesi Kütüphanesi olmak üzere iki kütüphane hizmet vermektedir. Kütüphanelerde kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiş olup, açık raf sistemiyle çalışmaktadır. Kütüphanelerdeki mevcut materyaller, YORDAM 2001 Kütüphane otomasyon programı kullanılarak, elektronik ortama aktarılmış ve internetten öğrencilerin ve akademisyenlerin hizmetine sunulmuştur. Bunlara ek olarak EBSCOHost, Ebrary (e-kitap), JSTOR, Oxford English Dictionary, ProjectMUSE, Science Direct ve Taylor & Francis gibi elektronik veritabanları da üniversite kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci doğrudan kütüphaneye üye olmuş durumdadır. Kütüphaneyi kullanırken öğrenci kimliği yeterli olmaktadır. Her öğrenci, okul numarası ile kütüphane hesabına üniversitenin web sitesi üzerinden erişebilir, iade tarihleri gelmiş kitapları görebilir, uzatma yapabilir ve kitap ayırtabilir. Ataköy Yerleşkesi Kütüphanesinin birinci katında takım çalışma odaları vardır. Bu oda 2 saatliğine, danışma masasından rezerve edilerek öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Kütüphane ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenim ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeştli atölyeler; maket atölyesi, seramik atölyesi, malzeme arşivi vb. atölyeler ile Geoteknik, Genel Kimya Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarları, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne ait laboratuvarlar olmak üzere birçok temel bilimleri destekleyici altyapı bulunmaktadır.

Ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerinde kullanılan Sakai LMS (Learning Management System) uygulaması olan CATS (Computer Aided Training & Educational Services) sistemi de ilk önce İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün tüm öğretib kadrosu tarafından olmak üzere tüm akademik birimler tarafından kullanılmaktadır. Öğrencilerin ödev ve sunum çalışmalarını hazırlarken yararlanabildikleri temel kaynaklar CATS sisteminde dersi veren öğretim elemanları tarafından öğrencilerle paylaşılmaktadır. CATS sistemi, öğrencilerin derslerin içeriğini, haftalık ders planlarını, ders yeri ve saatlerini, ders materyallerini, ders kaynaklarını ve aldıkları her bir ders ile ilgili referans ve kaynak olarak kullanabilecekleri web sitelerini ve dersin değerlendirme kriterlerini kolaylıkla takip edebilmelerini sağlamaktadır. Öğretim elemanları CATS sistemi üzerinden öğrencilerle kolaylıkla bireysel ve grup olarak haberleşme sağlayabilmektedirler. CATS sistemi, içeriğinde web tabanlı intihal tespit hizmeti veren yazılım Turnitin’i de kapsamaktadır.

 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

Programların izlenmesi ve güncellenmesi iç paydaşların görüşleri, Program ve Bölüm Akademik Kurulu ve Dönem Sonu Öğrenci Görüşü Paylaşımı anketleri ile edinilmekte, gerekli görüldüğünde yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Program ve bölümlerin dış paydaşları olarak belirlenen Dış Paydaşlar bölüm mezunlarından, yüksek lisans/doktora öğrencileri, diğer üniversitelerde ilgili programlarda ders veren öğretim üyeleri, program mezunlarının istihdam edildikleri sektör yetkilileri, uygulama alanlarında hizmet veren ve ikili iş birliği gerçekleştirilen kurum ve kuruluşlardaki çalışan kişiler, öğrenci velilerinden oluşmaktadır.

Dış paydaşlar ile periyodik olarak toplantılar gerçekleştirilerek, geçirilen akademik yıldaki mevcut durumun irdelenmesi ve sonraki eğitim-öğretim dönemi için mezunlardan beklenen vasıfların geliştirilmesi amacıyla öneriler ve ortak kazanımlar adına kapsamlı bir fikir alışverişi yapılmaktadır. Bu toplantıların akabinde dış paydaşlar, değerlendirme anketine katılarak, programın sürdürülebilirliğini ve güncellenme durumunu değerlendirmektedirler

Programların ve bölümlerin Program Çıktıları ve Öğrenim Çıktıları bölümlerin hazırladığı akademik paket bilgilerinde de sunulmaktadır. Bu sistem ile öğrenciler, bir akademik yılda neyi-nasıl öğreneceklerini, nerede uygulama yapacaklarını, derslerin kimler tarafından verileceğini, ders kazanımlarını mesleklerinde ne şekilde kullanacaklarını ve mezun olduktan sonraki yetkinliklerini açık olarak görebilmektedirler. Öğrenciler program ve öğrenim çıktılarını inceleyerek mezuniyet sonrasındaki kazanımları hakkında öğrenimlerinin başında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Program ve bölümlerin amaçlarına ne oranda ulaştığı, yılsonunda bölüm öğrencileri tarafından doldurulan anketlerle değerlendirildiği için öğrenciler gözden geçirme sürecinin en etkili üyeleri konumunda olmaktadır. Aynı zamanda her yıl düzenlenen Bölüm Akademik Kurulları ve Fakülte Akademik Kurulu ile kurum içi değerlendirmeler yapılmaktadır. Bölümlerin doğal iç paydaşları her bölümün tüm akademik personelini kapsamaktadır. Ayrıca seçilmiş başarılı bölüm öğrencileri ve bölüm öğrenci temsilcisi de iç paydaş olarak görev almaktadır. Bölümlerin dış paydaşlarından seçilen üyeler ile oluşturulan Bölüm Danışma Kurulları da bölümlerin verimliğinin denetimi konusunda önemli bir noktadadır. 

Paydaş analizi ile etki gücü ve önem dereceleri açısından paydaşların ve öncelik sıralarının belirlenmesi, değerlendirilmesi yapılır. Bu bağlamda kurumun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar, faaliyet ve hizmetleri yönlendirenler, kullananlar, etkileyenler ve faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler belirlenir. Etki derecesi güçlü olan önemli paydaşların planlama çalışmalarına katılımı sağlanır. Diğer paydaşların da çıkarlarının gözetilmesine ve bilgilendirilmelerine önem verilir. İKÜ 2017−2020 Stratejik Planlama çalışmalarında paydaş analizleri yapılmış ve öncelikli olarak öğretim elemanları, öğrenciler, idari elemanlar, öğrenci velileri, üniversite dışı kişi ve kurumların, etki gücü ve önem derecelerine göre planlama sürecine katılımlarının sağlanmasına dikkat edilmiştir.

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme

İstanbul Kültür Üniversitesi lisans ve lisansüstü düzeyde araştırma faaliyetleri güncel süreçler ve küresel nitelikli rekabetçi koşullarda faaliyet gösterme potansiyeline sahip, iş gücü, altyapı ve hedefler ile öncü akademik kurumlardan birisidir. Bu bölümde alt başlıklar halinde üniversitemiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda bilgi verilecektir.

Araştırma kavramı ve süreçleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Planı’nda yer aldığı üzere üniversitemiz akademik personeli, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından sürdürülmektedir. Araştırma faaliyetleri: temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik alanları gibi üst ana alanlarda olup, sağlık, biyoteknoloji, çevre, matematik, fizik, eğitim, enerji, malzeme bilimi, biyomedikal, nano bilimler, uluslararası politikalar, toplumsal cinsiyet, kognisyon, sinir bilim, dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonu, hukuk, bilişim gibi alt alanlarda devam ettirilmektedir. Temel araştırma konularının yanı sıra, araştırmacılar kurum içi ve dışında iş birlikleri açısından teşvik edilmekte ve çok disiplinli proje sistemi üniversitemizde yaygın kabul görmektedir. Araştırma faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak birim sorumluları, araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısı nezdinde kurulan Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) tarafından nicelik ve nitelik olarak takip edilmekte, raporlanmaktadır. 

Araştırma ve Stratejisi ve Hedefleri

İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Stratejisi ve Hedefleri üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları doğrultusunda tanımlanmış olup öğretim üyeleri ve öğrenciler başta olmak üzere iç paydaşlar tarafından gerçekleştirilir.

İKÜ’nün araştırma stratejisi 4 yıllık dönemler halinde Stratejik Plan Çalışmaları bünyesinde ele alınır, 2 yıllık süreçler içerisinde Stratejik Plan Araştırma ve Geliştirme alt grubu süreci değerlendirerek ilgili raporunu üniversite üst yönetimine sunar.

Kurumsal olarak araştırma ve geliştirme stratejileri üniversitenin kuruluş yılı olan 1997’de Ar-Ge Merkezinin kurulması ile başlamıştır. Çeşitli aşamalardan geçen ar-ge faaliyetleri ve ilgili destekler 25 Ocak 2017 tarihli Senato toplantısında kabul edilen yönergesi ile Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) çatısı altında yürütülmektedir.  Araştırma ve Geliştirme stratejileri TPDB Komisyonu tarafından Üniversite’nin Stratejik Planı çerçevesinde yürütülmektedir.

Araştırma ve Geliştirme süreçlerinde üniversitemizin hedefleri,

 1. Araştırma çıktılarının toplumsal ve ekonomik fayda oluşturma sürecinde öncü olabilmek
 2. Disiplinler arası ve öncü araştırmaların gerçekleştirilmesi
 3. Araştırma ve eğitimin bütünlüğünün gözetilmesi ve lisans öğrencileri gibi tüm iç paydaşların sürece katılması
 4. Toplumsal avantajları kullanarak uluslararası araştırmada etkin ve önde olunması
 5. Ulusal ve uluslararası stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi üniversitemizin öncü birimlerinden birisidir. Temel bilimler ile ilgili olarak özellikle Matematik, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji konularında temel ve uygulamalı araştırma grupları son 10 senedir aktif bir şekilde ve artan değerde araştırma faaliyetlerine devam etmektedirler. Ayrıca aynı fakültede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerimiz  araştırmacıları kendi uzmanlık alanları ile ilişkili araştırma veya eser üretilmesi konusunda değer yaratmaktadırlar. Uygulamalı bilimlerde ise Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yanı sıra, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Sanat Tasarım Fakültesi araştırma projelerini yürütmektedir. Nanobilim, Malzeme, İnşaat Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık, Mimarlık, Dijital Teknolojiler, Tasarım alanlarında araştırma ve geliştirme süreçleri yer almaktadır. Sosyal Bilimler alanında ise, İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz, Hukuk Fakültemiz toplumsal öncelikler ve küresel değerler ile ilgili proje çıktıları konusunda öncü sonuçları elde ettikleri araştırma projelerini yürütmektedirler. Kurum çok disiplinli projelere önem vermekte ve süreç yönetiminde hem temel, uygulamalı hem de sosyal bilimler projelerini bir arada çözüm üretme odaklı proje süreçleri için işbirlikleri sağlamaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, kurumsal olarak araştırma alanları ile ilgili gerekli iş gücüne ve altyapıya sahip olup, nitelikli araştırma bulgularının değer yaratabilmesi için ulusal ve küresel öncelikleri TPDB aracılığı ile aktif olan proje fon programları ile stratejik olarak tanımlamakta ve araştırmacılarına iletmektedir. Araştırmacılar kendi istekleri doğrultusunda araştırmada öncelikli alanlar ile ilgili faaliyet göstermektedirler. Birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten ve destek olan akademik personelin yanı sıra Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde çalışan araştırmacılar, destek sistemlerinde yer alan ve proje başvuru esaslarına (mezuniyet seviyesi, iş yükü vb.) gibi idari personel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev alabilmektedir. Raporumuzun öncü bölümlerinde yer alan Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz bu konuda öncü faaliyetleri konuya özgü bir şekilde sürdürmektedir.  Bu bağlamda birimler arasında iç koordinasyon ve dış paydaşlara üniversitemiz araştırma potansiyelinin paylaşımı konusunda TPDB faaliyet göstermektedir.

İKÜ’nün araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim−öğretim, topluma hizmet) arasındaki etkileşim  

İKÜ’nün araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında pozitif bir etkileşim mevcut olup bu süreç eğitim öğretim süreçleri ile interaktif etkileşim halindedir. Bu amaçla dersler esnasında araştırma projelerinin planlandığı ders süreçleri hem lisans hem de lisansüstü düzeyde öğrencilerin dikkatini çekmektedir. Ayrıca özgün fikirlerin değerlendirilmesine ve Ar-Ge süreçlerinin desteklenebilmesine yönelik olarak Lisans öğrencilerine açık Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğünde (KM Koordinatörlüğü) projeler halen yürütülmektedir. KM faaliyetleri ile farklı kurumlardan mentör ağı genişletilmekte ve iş birliği platformu aktive edilmektedir.

Üniversitemiz araştırma alt yapısı ve insan gücü var olan proje çağrıları ile çok disiplinli süreçleri aktif bir şekilde yürütme konusunda TPDBnin 2013 yılında kurulması ile oldukça önemli bir ivme kazanmıştır. Ulusal kalkınma hedefleri için TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesinde yer alan öncelikli alanlar ile ilgili olarak tüm proje çağrılarına katılabilmekte ve başarılı projeler yürütmektedir. İKÜ’nün öncü araştırma grupları sunulan doktora programları ile yakın ilişkili olarak başta, Eğitim, Sağlık, Fizik, Tarım, Bilişim, Nanoteknoloji aracılı tekstil, kimya, enerji, inşaat, yer bilimleri şeklinde olup, uluslararası politikalar, göç, dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonu, hukuk gibi sosyal bilimler araştırma konularında projeler üretmektedir. Var olan lisansüstü programların çeşitliliği ve kurulan akademik merkezler/birimlerin çeşitliği ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu süreçlerde özellikle yerel ve bölgesel süreçlerde kamu kurumlarının (valilik, belediyeler, vb.) araştırma ve geliştirme ile ilgili talepleri, iş birliklerine önem verilmektedir. Benzer şekilde yerel, bölgesel ve ulusal hedeflerin gözetilmesinde sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri mevcuttur. Üniversitemizin öncelikli araştırma hedeflerinden birisi olan çok disiplinli çalışmalar için dış veya iç paydaşlardan gelen talepler ya da var olan proje çağrıları için araştırma grupları oluşturulmaktadır.

Özellikle İstanbul Kalkınma Ajansı çağrıları bu anlamda önerilen proje içerikleri nedeni ile farklı disiplinlerden kişilerin bir araya gelmesini sağlamaktadır (Örneğin: Kaliteli Şehir Yaşamında Pazarcıların İyileştirilmesi Öneri projesi: Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Kültür Spor Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, Pazarcılar Odası). Benzer şekilde alt yapı projelerini destekleyen kalkınma bakanlığı proje destek fonlarında, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İnşaat Mühendisliği iş birliği ile nanoteknoloji laboratuvarının kurulumuna yönelik başvuru gerçekleştirilmiştir. Eğitim konulu projelerde de benzer iş birlikleri mevcuttur. Halen değerlendirme aşamasında olan Çocuk Üniversitesi proje başvurusu üniversitemizden 50 araştırmacının uzmanlıkları doğrultusunda sürece katılabilecekleri ve Bahçelievler Bilsem iş birliği ile kurgulanmış bir proje önerisidir. İstanbul Valiliği yürütücülüğünde gerçekleştirilen Dijital Genç Bakış projesinde eğitim ve sanat tasarım fakültelerimiz iş birliği ile okul terk sorunu yüksek olan Küçükçekmece ilçesinde belediye ve kaymakamlık aktif katılımı ile 40 tane 10. sınıf öğrencisi ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Tüm bu süreçlerde proje araştırmacıları TPDB koordinasyonu ile bir araya gelmektedir. Üretilen projelerin yaygın etkisi sosyoekonomik fayda açısından irdelenmekte ve çıktıları araştırmacıların bağlı bulundukları birimler ve TPDB tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır. Dijital genç bakış projesi işbirliği sonucunda bir diğer proje İstanbul Valiliği ile birlikte Yabancı Dil öğretiminde yenilikçi yöntemler üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilmiştir. Proje iş birlikleri bölgesel fayda ilkesinin gözetilmesi ile kurumsal açıdan önemlidir.

İKÜ etik değerler ile ilgili önceliklere sahiptir. Yüksek lisans ve doktora tezleri için zorunlu olarak İKÜ Kütüphane birimi aracılığı ile Turnitin ve iThenticate programlarından intihal raporu almaktadır. Benzer şekilde öğrenci-öğretim üyesi/öğretim elemanı ders süreçlerinde ödevler CATS sistemi üzerinde yer alan intihal programı Turnitin sürecinden geçirilerek ilgili dersin öğretim üyesinin talebi ile kabul edilebilmektedir.

Kurum eğitim ve öğretim programlarında ilgili alana yönelik etik derslerini zorunlu ya da seçmeli alan dersi olarak öğrencilerine sağlamaktadır. Ayrıca öğrenci kulüpleri ve kariyer birimi, öğrenci yaşamı birimleri tarafından Etik ile ilgili yıllık düzenli programlar üniversitemizde yürütülmektedir.

Araştırmaların çıktıları yayın esaslı olarak her yıl geleneksel olarak yapılan Prof. Dr. Önder Öztunalı günü kapsamında ödüllendirilmektedir. Teşvik TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından ön görülen kıstaslar ile uyumlu olarak, üniversitemiz TPDB tarafından koordine edilen Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Programı (İKÜ-BİYAP) programı uygulanmaktadır. BİYAP Başvuru ve Değerlendirme İlkelerine göre önceki yılın alan endeksli dergilerinde yayınlanan araştırma sonuçları için araştırmacılara para ödülü verilmektedir. Düzenli olarak bu bilimsel destek ödül programı merhum kurucu Rektör Prof. Dr. Önder Öztunalı adına düzenlenen akademik etkinlikte sunulmaktadır. 2015 yılında etkinlik 10. kez düzenlenmiş, ayrıca etkinlik kapsamında her sene farklı alanlarda üniversite dışından başvuran akademisyenlere Önder ÖZTUNALI Bilim Ödülü Yönergesi ile belirlenen kıstaslara göre ödül verilmiştir.  Üniversite Senatosunun 01 Aralık 2016 tarihli toplantısında kabul edilen Akıngüç Ödülü Yönergesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi her yıl “Akıngüç Ödülü” verilmeye başlanacaktır. 2017 yılı Akıngüç Ödülü’nün resim dalında verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca kurumda proje başarıları, patent başvuruları ve belgeleri yine geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Kültür Üniversitesi Başarı Ödülleri gününde öğretim elemanı ve öğrencilerimizin üniversitede takdimlerinin gerçekleştirilmesi ile kutlanmaktadır. Ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin araştırmacılara (lisans, lisansüstü, akademisyen, idari personel vb.) ödüller takdim edilmektedir. İKÜ Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi kapsamında yayın, patent vb. gibi çıktılar değerlendirilmekte ve prim/ödül kararlarında ölçüt olarak ilgili Yönerge uygulanmaktadır. 

Araştırma fırsatları araştırma konusuna göre akademik özgeçmiş bankası aracılığı ile kurum içerisinde yüz yüze ve tüm e-posta adreslerine bilgi gönderimi ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca TPDB açık erişim adresinde aktif haberler yer almaktadır.

Doktora derecelerinin çeşitliliği TÜBİTAK başta olmak üzere araştırmaya fon sağlayıcı kuruluşların stratejik planlamaları ile uygunluk göstermektedir. YÖK, Bakanlıklar gibi kurumlardan istenen resmi belgeler için mezun istihdam profilleri TPDB tarafından araştırılmakta ve raporlanmaktadır. Toplu bir veri bankası oluşturulması yönünde stratejik hedefler Mezunlar Derneği ve Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı koordinasyonu ile devam ettirilmektedir.

Birimler nezdinde araştırma odak noktaları oluşturulduğundan, faaliyet için gerekli alt yapı yıllık faaliyet planları ve bütçe planlamaları ile eğitim öğretim dönemleri esas alınarak belirlenmektedir. Kurumun laboratuvarları, iç paydaşlara (öğrenci, mensup vb.) açıktır, gerekli rezervasyon ve sorumluların bilgilendirilmesi ile herkes tarafından kullanılabilmektedir.

Kurum dışından talepler ise hizmet sunumu sağlayan laboratuvarlar tarafından sağlanabilmektedir (Kimya Laboratuvarı, Malzeme Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarları, Geoteknik Laboratuvarı, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Beton Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Laboratuvarları vb.)

Araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması

Kurum birimlerin taleplerine göre her akademik yıl içerisinde var olan cihazların tamir ve bakımları, yeni cihaz ve altyapı malzemesi için olanakların sağlanması için bütçe sürecinde destek sağlamaktadır. Birimler Otomasyon Sistemi üzerinde gerekli anahtar sözcükler ile ayniyat sisteminde kayıtlı cihazların bakımını, bakım/tamir gerçekleştirilemeyen durumlarda ayniyat sürecinden ilgili malzemenin düşürülmesi ve yenisinin edinilmesi konusunda birim talepleri, birim başkanı onayı ile süreci desteklemektedir.

Araştırma kaynakları

Kurum var olan projelerin yürütülmesi konusunda dış fonlayıcı kurumlardan onay almakta ve önerilen proje önerilerini başarı ile yürütmektedir. Kurum içi kaynakların alt yapı kullanımlarına ilişkin rezervasyon sistemi aktif olup, cihaz dökümü konusunda zaman belirlemeleri cihazların bağlı bulundukları laboratuvar sorumluları tarafından gerçekleştirilmektedir. Kapasiteyi aşan bir talep alınması durumunda birim başkanlığının önerisi ve rektörlük izni ile üniversite araştırma hedeflerinin güdülmesi yönünde kararlar alınmaktadır.

TPDB araştırmacıların talepleri iç ve dış paydaşları araştırma hedefleri doğrultusunda bir araya getirerek İKÜ araştırma stratejileri hedeflerinden birisi olan çok disiplinli araştırma süreçleri koordine edilmektedir. Kaynak temini konusunda TPDB PRG Koordinatörlüğü faaliyetleri ile son üç yılda %350 oranında dış kaynaklardan yararlanma artmıştır.

TPDB’nin hedeflerinden biri, İKÜ araştırmacılarının mevcut dış desteklerden başarılı bir şekilde yararlanmalarının sağlanmasıdır. Bu anlamda İKÜ araştırma potansiyelinde son üç yılda hızlı bir ivme saptanmıştır. Proje süreçlerine yeni katılan araştırmacı sayısı yıllar bazında artmakta, dolayısı ile elde edilen dış destek miktarı artmaktadır. İKÜ araştırmacılarının dış destek kazanımları diğer proje hedeflerinin de yıllara göre artmasına neden olmaktadır.

Üniversitemizde kullanılan tüm yazılımlar Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (BST) birimi tarafından bilgisayarlara yüklenmektedir. Lisanslı olmayan yazılımların bilgisayarlara yüklenmesi kesinlikle yasaktır.  Üniversitemiz senelik bütçe çalışmaları kapsamında araştırmacılar yazılım taleplerini BST’ye ileterek BST bütçesi dâhilinde lisanslı yazılımları elde edebilmektedirler. Benzer şekilde basılı ve elektronik kaynakların yönetimi Kütüphane işleri Daire Başkanlığına birimler tarafından SAP-ORION sistemi üzerinde yer alan bütçeleme çalışması ile iletilmekte olup, üniversite içerisinde birimler desteklenmektedir.

Birimlerin her yıl bütçeleme çalışmaları ile SAP-ORION sistemi üzerinde talepler açılmakta ve birimler yıllık ön görülerine göre eğitim-öğretim-idari ve araştırma esaslı ihtiyaçları bakımından desteklenmektedir. Benzer şekilde araştırma bileşeni olarak tanımlanabilecek birim etkinlikleri ön görülen birim bütçeleri ile planlama sürecine girmekte ve bölüm kurullarında tanımlandıkları ajandaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedirler.

Araştırma kadrosu

İKÜ araştırma kadrosu, birim alt yapıları ve stratejik gelişme alanları göz önünde bulundurularak sürece katılmaktadır. Kurumda işe alma süreçleri, açık olan kadroya başvuran akademik personelin akademik dosyalarının değerlendirilmesi yolu ile gerçekleştirilmektedir. Dosyaların değerlendirilmesi kurum içinde akademik performans ölçütleri ve ilgili yönetmelikteki puanlamalara uygun şekilde bağımsız dış değerlendiricilerin de bulunduğu jüri raporlarına göre gerçekleştirilmektedir. Açılan kadrolarda tanımlanan iş yetkinlik alanları ise birimlerin altyapıları ve gelişme planları doğrultusunda tanımlamış oldukları öncelikli araştırma alanları şeklindedir.

Birimlerin alt yapıları, araştırma kadrosunun yıllık bütçe planlamalarına göre geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Benzer şekilde, araştırma kadrosunun, ulusal ve uluslararası iş birliklerini sağlamaları konusunda ulusal ve uluslararası etkinliklere (konferans, çalıştay, kurs vb.) desteklenmekte veya bu etkinliklere katılım konusunda dış fon sağlayıcı kuruluşlara başvuruları koordine edilmektedir. Benzer şekilde üniversitemizde de sürekli olarak ulusal ve uluslararası iş birliklerinin desteklenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Araştırma kadrosu, değişim programlarında teknik açıdan kendi bilgilerini geliştirmek üzere katılabilmektedir. ERASMUS Plus programında İstanbul Kültür Üniversitesi liderliğinde kurulan euro-intern konsorsiyum faaliyetleri bu konuda öncü uygulamalardan birisidir.  

Araştırma kadrosu, Üniversitemizde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesine  göre araştırma süreçlerindeki performanslarının da ele alındığı bir süreç içerisinde değerlendirilmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Akademik Personel Performans Ölçme Usul ve Esasları Yönergesinde yer alan esaslara göre her yıl UNI-PERF sistemi üzerine araştırmacının kendi faaliyetleri ile ilgili bilgileri girişi esas alınarak yıl içerisindeki faaliyetleri de bu anlamda metrik verileri sağlamaktadır. Araştırmacılar kendi kullanıcı ismi ve şifresi ile performans ile ilgili yönergeden yola çıkılarak hazırlanan sorulara cevap vererek, kanıt dosyalarını hazırlarlar. İlgili birim başkanı, dekan tarafından performans ölçütleri incelenir ve bir üst makama bilgi sağlanır.

Birimler performans raporlarına göre araştırmacılarının süreç içerisinde değerlendirilmeleri konusunda gerekli altyapı ve ihtiyacı göz önünde tutarak iyileştirmeleri sağlamak üzere yıllık hedeflerini gerçekleştirmek üzere faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu strateji aşağıdan yukarıya olabildiği gibi üniversite araştırma hedefleri doğrultusunda Rektörlüğe bağlı TPDB tarafından çok disiplinli projeler, araştırma alt yapıları, ulusal ve uluslararası işbirlikleri konusunda birimler bilgilendirilmekte ve süreç içerisinde aktif katılımlara olanak sağlanmaktadır. Akademik çıktıların ödüllendirilmesi sistemi ile aktif araştırma faaliyetlerinin özendirilmesi, araştırmacıların sürece aktif katılımlarını desteklemektedir.

TPDB tarafından araştırma aktivitesi ile ilgili tutulan faaliyet raporları üniversite birimleri ve üst yönetimi ile sürekli olarak paylaşılmaktadır. Geçmiş faaliyet dönemleri göz önünde tutularak stratejik plan gereğince ve ara dönem değerlendirmelerinde üniversitenin en önemli araştırma unsuru olan araştırma kadrosunun nitelik ve nicelik olarak sürdürülebilirliğine yönelik kararlar alınmaktadır. 

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Araştırma performansının değerlendirilmesinde, TPDB Komisyonu Başkan olarak görev yapan ilgili Rektör Yardımcısının koordinasyonu ile dönemsel faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmaktadır. Başarı hikâyeleri web sitesinde yayınlanmaktadır. ALİT (Akademik Liderlik Toplantısı) ve ayrıca birim başkanlarına stratejik hedefler ile uyum konusunda periyodik raporlar TPDB uzmanları tarafından sunulmaktadır. TPDB, YÖK, Bakanlıklar, TÜBİTAK gibi kurumlara İKÜ araştırma performansı ile ilgili gönderilen formların hazırlanması sürecini gerçekleştirmektedir. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, KUSİ belgesi gibi birçok araştırma performansı dışa vurumu süreci periyodik izleme ve iyileştirme faaliyetlerini güçlendiren dış etkilerdir.

Bu anlamda üniversitemizde proje sayı dökümünün sunumunun yanı sıra patent çalışmaları, teknoloji transferi faaliyetleri, ödül, başarı takibi, yayın sayıları, doktoralı mezun sayısı, Teknoparklarda istihdam edilen mezun sayıları, periyodik izleme sürecindedir. Nitelikli araştırma kriterleri özellikle proje çıktılarının izlenmesi, ilgili araştırma projelerinin başarı hikayelerinin araştırmacının bağlı bulunduğu birim faaliyet raporlarında ve TPDB tarafından tutulan düzenli raporlar ile izlenmektedir. İKÜ araştırmacıları bu anlamda nitelikli çalışmaları sonuçları açısından ödüllendirilmektedir. Bilimsel yayınlar ULAKBİM etki değer listesine göre ödül mekanizmasına dâhil olmaktadır. Benzer şekilde zorluk derecesine ve sürece bağlı olarak araştırma yürütücüleri aynı anda en fazla iki kez yararlanmak koşulu ile ders yükü teşviki, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılım ve akademik izin mekanizmaları ile ödüllendirilmektedir.

İKÜ doktora programları ülkemizin ve küresel araştırma süreçlerinin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesine yönelik olarak öncelikli alanları hedef almaktadır. Doktora bursiyerlerimiz kendileri TÜBİTAK nezdinde dış destek mekanizmalarından araştırma hedefleri konusunda destek almakta olup (1002 araştırma projesi kodu), üniversitemiz mevcut araştırma faaliyetlerini geliştirici yönde katkı sağlamaktadırlar. Birimlerin talebi ile nitelikli doktora öğrencilerinin kuruma istihdamlarının sağlanmasına yönelik olarak burs verilmektedir.

Doktora bursiyerleri mezuniyet alanları ile uyumlu olarak sanayi kuruluşları, üniversiteler ve TTO’larda istihdam edilmektedirler. Yüksek oranda mezunlar (mühendislik, mimarlık) sanayi kuruluşları, KOBİ de istihdam edilmekte veya kendi girişimlerini devam ettirmektedirler.

D. Yönetim Sistemi

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul’da Kültür Koleji Vakfı (KEV) tarafından kurulmuş ve 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip bir üniversitedir. 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğine bağlı olmak koşulu ile rektör tarafından yönetilmekte olup, yönetim modeli çerçevesinde sürecin akademik organı üniversite senatosu; idari faaliyetlere ilişkin karar merci de üniversite yönetim kuruludur. İKÜ, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tüm vakıf üniversiteleri için belirlenen yönetim yapısına uygun olarak yapılandırılmıştır Üniversite yasal olarak Rektör tarafından temsil edilmektedir. Rektör, üniversitenin yönetiminden sorumlu olup, Senato ve Üniversite Yönetim Kuruluna başkanlık etmektedir.

Senato her türlü akademik ve idari konularda politika oluşturma ve karar verme organı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu: Rektör, 1 Rektör Yardımcısı, 7 Fakülte Dekanı, her bir Fakülteden birer temsilci olmak üzere 14 seçilmiş üye, 3 Meslek Yüksekokul Müdürü, 2 Enstitü Müdürü ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşmaktadır. Senato, eğitim‒öğretim dönemi başında ve sonunda veya ihtiyaç duyulan zamanlarda Rektörün çağrısıyla toplanmaktadır. Yönetim Kurulu, Üniversite yönetiminin önemli bir karar alma organı olup yönetim kurulu Rektörün başkanlığında 7 fakülte dekanı ve Senato tarafından seçilmiş 3 profesörden oluşmaktadır. Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri Ve Enstitü Müdürleri Üniversite Yönetim Kuruluna oy hakları bulunmaksızın davetli olarak katılmaktadır.

Enstitülerde ve yüksekokullarda fakültelerdekine benzer bir yönetim yapısı bulunmaktadır.

Üniversite genelinde Üniversite Genel Sekreteri tüm idari birimlerden sorumludur, akademik birimlerin operasyon süreçleri; Rektörlüğe bağlı fakülteler ve meslek yüksekokulları yöneticileri tarafından koordine edilerek, kendilerine bağlı bölüm ve/veya program başkanları tarafından yürütülmektedir. İdari birimlerin iş ve çalışma süreçleri Genel Sekreterliğe bağlı olan Daire Başkanları ve/veya amirleri tarafından koordine edilmek üzere, ilgili dairelerin ve birimlerin personelleri tarafından süreç yürütülmektedir.

Akademik içerikli operasyonel süreçler, Rektör ve Üniversite Senatosu tarafından, idari içerikli operasyonel süreçler de Genel Sekreterlik tarafından koordine edilmektedir. İç kontrol standartlarına sahip eylem planı, ortalama dört yılda tamamlanması hedeflenmiş stratejik plan, buna destek olarak akademik süreç için öğrenci ve öğretim elemanlarını ayrı kontrol etmeyi amaçlamış öğrenci memnuniyet analizleri, yine akademik kadronun performansını ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak çalışmalar sürdürülmekte  ve idari birimler için de personel memnuniyetine ilişkin ortalama iki yılda bir kere yapılan memnuniyet çalışmaları ile etkin olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetiminin temel amacı, Üniversitesinin vizyon, misyon, strateji ve hedefleri ile uyumlu, uygulanabilir ve değerlendirilebilir insan kaynakları stratejilerini ve hedeflerini oluşturmak ve bunları sürekli geliştirmek doğrultusundadır.

İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumu:

Görev alan personelin görev tanımı ile uyumlu olması; sürecin başında işe alım sürecinde başlamakta olup, görev tanımının içeriğine uygun donanıma sahip bireylerin işe kazandırılması ile başlamakta, süreç esnasında ilgili personellere görev tanımlarına uygun olmak üzere özellikle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı görev yapan güvenlik ve temizlik personellerine ortalama yılda bir kez hizmet içi eğitimler yapılarak süreç yürütülmektedir. Yine ilgili personellere yönelik yapılan motivasyon artırıcı unsurlarla da süreç desteklenerek, ilgili personellerin öncelikli olarak kişisel gelişimlerine öncelik verilerek iş verimliliğinin arttırılması ve personellerin kuruma aidiyet duyguların korunarak yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

     Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin gerçekleştirilmektedir?

Üniversitemizde her eğitim dönemi başında bütün bölüm ve birimlerden raporumuzun öncü kısımlarında atfettiğimiz SAP-BPC programı üzerinden bütçe talepleri toplanmaktadır. Toplanan talepler Üniversitenin mali durumu da dikkate alınarak karara bağlanır ve ilgili birimler bilgilendirilir. Harcama birimleri SAP-MM programı üzerinden harcama taleplerini açarlar, açılan talepler birim yöneticisinin, Satın Alma Müdürünün ve Üniversitenin harcama yetkilisinin onayından sonra siparişe dönüştürülerek alım gerçekleştirilir.

SAP-MM sistemi talepte bulunan birimin bütçesinin olup olmadığını kontrol etmektedir. Bütçesi olmayan birim talep dahi açamamaktadır. Birimlerinin dönem içinde öngörülmeyen harcama talepleri olursa yazılı olarak Rektörlüğe istekte bulunurlar, Rektörlükte gerekli olur için Mütevelli Heyet Başkanlığı’na sunar.

Üniversitemizin mali yapısı, kayıtları Yeminli Mali Müşavirlerce tam tasdik kapsamında incelenmekte olup rapor düzenlenmektedir. Ayrıca Dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası bağımsız denetim firmalarından birisi olan Deloitte her yıl denetim yapıp rapor düzenlemektedir.

     Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetiminin etkin olarak gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar: 

Üniversitemiz de her türlü mal ve hizmet alımı Satın Alma ve İhale Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır.  Harcama birimlerinden gelen alım talepleri için en az 3 teklif alınmakta olup en uygun olanı seçilerek alım gerçekleştirilmektedir. Büyük alımlar ve ihaleler için satın alma komisyonu toplanarak en uygun teklif seçerek üniversitenin kaynakları doğru kullanılmaktadır. Taşınır ve taşınmazları yönetimi için Genel Sekreterliğe bağlı olarak Ayniyat birimi kurulmuştur. Ayniyat birimi taşınır ve taşınmazın dökümlerini tutmakta ve demirbaş defterine yazdırmaktadır. Taşınırlar ilgili kişilerin üzerine zimmetlenerek kayıt altına alınmaktadır.

     Bilgi Yönetim Sistemi
Üniversitemizde belirtilmiş olan süreçlere ilişkin analizler; 2012 yılından bu yana daha önce raporumuzda atfetmiş olduğumuz Otomasyon Sistemi üzerinden desteklenmekte ve süreç yönetilmektedir. İlgili sürece ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları da halen devam etmektedir.  Yine kurumun iç ve dış değerlendirmesine katkı sağlaması amacıyla akademik ve idari birimler tarafından yapılan anket çalışmaları ile süreç desteklenmekte ve yapılan analizlere katkı sağlanmaktadır.
Kullanılan bilgi yönetim sistemi, 
1)    Kullanılan bilgi yönetim sistemi; öncelikli olarak öğrencilerin künyesi olarak adlandırılabilecek kimlik bilgilerini, mezun olmuş oldukları eğitim ve öğretim kurumları bilgileri ile birlikte üniversitemiz kayıtlı öğrencisi oldukları andan mezun olana kadar başarı grafiklerini raporlamakta olup, sistemin iyileştirilmesi çerçevesinde ilgili sisteme öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki bilgilerini yönetebilecek bir yapılanma hedeflenmektedir.
2)    Raporumuzun ön kısımlarında atfedildiği üzere veri sistemleri iç paydaşların şifreleri ile ulaşabildikleri süreçlerden örneğin performans kriterleri gereğince tüm proje verilerine, yayın bilgilerine ve patentlerin içeriğine araştırmacı ve birim bazında ulaşılabilmektedir. Birimlerin faaliyet raporları temel olarak güncel sistemler ile toplanmakta olup, araştırmacı bilgilerinden gizlilik nedeni ile veri filtrelenmesi yapılmamaktadır. Dolayısı ile araştırmacı beyanı ve birim onayı ile veriler üçüncü şahıslar ile paylaşılmaktadır. 
3)    Mezunlara yönelik olarak veri tabanı çalışmaları halen yürütülmekte olup, veri kaynağı, birimler ve öğrenci işleri veri sistemidir. 

     Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

14 Ağustos 2009 Tarihli ve 27319 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İKÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik 4 bölüm 17 maddeden oluşmaktadır. Bu Yönetmelik kapsamında Üniversitenin satın alma işlerinde yetkili organlar ve satın alma usulleri, satın alma talepleri ve taleplere ilişkin yapılacak işlemler detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Aynı yönetmelik ile sürecin kontrolü sağlanmaktadır. Dışarıdan alınan hizmetlerin uygunluğu ve kalitesini ölçmek amacıyla kullanıcılardan alınan geri bildirim mekanizması ve süreç kapsamında operasyonel süreci Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Olumsuz bir geri bildirim veya negatif analiz ile karşılaşıldığında iyileştirme süreci devreye alınarak, gerekli uyarılar yapılmaktadır. Konuya ilişkin kurumun hizmet satın almış olduğu temizlik ve güvenlik firması ile yapmış olduğu protokol gereği ilgili firma tarafından düzenli olarak üniversite içinde hizmet sağlayan personeli denetiminin sağlanması eklenmiş ve ilgili personelin bilgi birikimini arttırmasına imkân sağlayacak seminerler düzenlenmesi talep edilmektedir.

     Kamuoyunu Bilgilendirme
İstanbul Kültür Üniversitesi; gerçekleşen her türlü akademik, idari, sanat, spor, bilim, proje vb. kararlar ve haber paylaşımlarını başta üniversitenin resmi web sitesi başta olmak üzere aşağıda yazılı mecralardan kamuoyuyla güncel olarak paylaşmaktadır. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı (KİDB) bu konuda işlevsel birimdir. Ayrıca Genel Sekreterlik aracılığı ile Üniversitemiz senatosundan geçen yönetmelikler Resmi Gazetede yayınlanmakta, kamuoyu bilgilendirilmektedir. Yine Senato tarafından onaylanmış yönergeler de üniversitenin web sitesinde yayınlanarak, kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır.

Üniversitenin adının yer aldığı etkinlikler ayrıca yazılı medya ve görsel medya kurumları ile haber bültenleri ile paylaşılmaktadır. Sosyal medya hesapları ayrıca alt birimler içinde resmi olarak birim başkanlıkları aracılığı ile yürütülmektedir. WEB sitesi ve kamuoyu bilgilendirme kanallarında sorumlular birim nezdinde haberler için birim başkanlıkları, ilgili bir üst yönetim (dekanlık, rektörlük), KİDB ve Genel Sekreterlik’tir. Bu konuda birimlerde web sorumluları atanmakta ve sürekli olarak güncel süreçler hakkında web sorumluları bilgilendirilmektedir. Birim başkanları ve atamış oldukları web sorumluları ancak kendi şifreleri ile kamuoyunu bilgilendirmek üzere haberleri kendi birim sayfalarında yayımlayabilmektedirler. İKÜ ana web sayfasında yer alan haberler ise KİB ve Genel Sekreterlik tarafından koordineli bir süreç ile yürütülmektedir.

     Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
     Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?
İstanbul Kültür Üniversitesi, kalite güvence sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliğini ölçme ve izlemeye imkân verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kurumun bu konudaki dayanağı, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği dayanağı olan 7 Nisan 2016 tarihli 16 sayılı toplantıdır. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan Kalite Güvence Yönergesi Maddeler bağlamında 23 Mart 2017 tarihli Senato toplantısında incelenerek, güncellenmiştir.


Ayrıca, kurum 26 Mayıs 2016 tarihli 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı 20 Toplantı numaralı ve 31 sayılı karar kapsamında üniversitenin senatosu tarafından kabul edilmiş olan Akademik Personel Performans Ölçme ve Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı itibari ile uygulanmaya başlamıştır. İş bu yönerge ile de akademik personelin performansının ölçme ve değerlendirme koşullarında iyileştirme hedeflenmiş ve böylece yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliğine katkı sağlanması amaç edinilmiştir.

E. Sonuç ve Değerlendirme

İstanbul Kültür Üniversitesi; sahip olduğu akademik birikimi ve üniversitenin teknolojik alandaki alt yapısının personelin kullanımına açık olması, tüm akademik ve idari kadrosunun bilgi, beceri ve deneyim kazanmasında önemli rol oynamaktadır.  Ayrıca kurumun sahip olduğu tecrübeli akademisyen ve dinamik personel dengesi ile  gerek kurum içindeki iç kontrol sisteminin inşa edilmesine ve bu doğrultuda da Türkiye’nin sahip bulunduğu genç nüfusun katma değerini artırabilecek, kamunun yararına hizmet sağlayabilecek mezunlar yetiştirebilme donanımına sahip bir üniversitedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu ile birimler arası iş birliği ve kalite süreçlerinde üniversitemizin güncel durumu bu raporda anlatılmış olup örneklerle süreç yönetimi hakkında bilgi verilmiştir. İç ve dış paydaş görüşlerinin anketler yolu ile tanımlanması sayesinde kalite süreçlerine katılımda öncü bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre Stratejik Planlama çalışmalarında Kalite Süreçlerinin daha fazla koordinasyon sürecine katılmasının uygun olacağı, uygulanan anketlerde kalite iç değerlendirme raporunu tam kapsayacak şekilde anket içeriklerinin güncellenmesi planlanmıştır.

Web sitesi bu anlamda kontrol edilmiş ve şeffaflık konusunda iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilmiştir. Bu amaçla kalite komisyonu faaliyetlerini tanımlayan ve erişime açık bilgilerin yer aldığı bir portal hizmete açılmıştır.

Üniversite üst yönetimi ve idari faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu Genel Sekreterlik Birimleri Kalite Komisyonu çalışmaları hakkında bilgilendirilmiş ve gelecek iş planlamalarında takvime kalite süreci ile ilgili gereksinim duyulan iş paketleri yerleştirilmiştir (örneğin: fakültelerin iç ve dış paydaş sonuçları hakkındaki faaliyet planlarını bildirim şekilleri, zamanları, üniversitemizin ulaşabildiği dış paydaş sayısının ankete katılımının özendirilmesine yönelik faaliyetler ve anket uygulama tarihleri vb.)

Üniversite; şeffaflık konusunda, özellikle üniversitemizin mezunları ile ilgili açık bilgilere ulaşmak üzere iş paketlerinin önemli olduğunu rapor üzerinden yeniden vurgulanmış ve Üniversitenin ilgili birimleri ve mezunlar derneği aracılığı ile mezun takip sistemi konusunda metrik bilgilerin neler olması gerektiği konusunda planlamalar yapılmıştır.

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-04-17 17:57:37