border=  border=
Akreditasyon

 İKÜ Akreditasyon Süreci

1999 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde, dünyanın ilk üniversitelerinden olan Bologna Üniversitesi’nde toplanan 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları, imzalarıyla yayımladıkları Bologna Bildirisi ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikrini fiilen başlatmışlardır. Birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diplomaları oluşturma, yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçme, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (European Credit Transfer System, ECTS) uygulama, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğini sağlama ve yaygınlaştırma, ve yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirme gibi hedeflere sahip Bologna Bildirisi’nin en önemli kısımlarından birisi de, yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.  Türkiye, adı geçen bildirinin yayımlanmasından iki yıl sonra, etki alanı giderek artan bu sürece katılmış ve 2010 yılının sonuna kadar oluşturulması beklenen Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın (AYA) bir parçası olmayı kabul etmiştir. 2010 yılı sonunda, artık toplam 45 ülkeyi içine alan AYA’nın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye üniversitelerinin Bologna sürecine katılmaları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bologna sürecinin ilgili ülkelerdeki uygulamaları, Avrupa Kalite Güvencesi Birliği tarafından geliştirilen ve AYA’nda yer alan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri” ile belirlenen ilkelerle  sabitlenmekte ve yine bu ilkeler ışığında ölçme ve değerlendirme süreçlerine tâbi tutulmaktadır. 

 İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Bologna süreci çalışmaları, yukarıda ana hatlarıyla özetlenen sürecin Türkiye’de uygulamaya konulmasıyla birlikte, 2010-2011 öğretim yılında başlamıştır. Üniversitenin tüm birimlerinin katılımıyla, bir yıllık uzun ve kapsamlı  bir sürecin sonunda, İKÜ’nin tüm programları Bologna süreciyle uyumlu hale getirilerek Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre yapılandırılmış, ve bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulaması hayata geçirilerek mezun olan öğrencilere Diploma Eki verilmeye başlanmıştır. Üniversitenin internet sayfası üzerinde Türkçe ve İngilizce içerikleriyle yer alan dinamik bir Akademik Paket ile görünür hale getirilen ve Bologna sürecinin talep ettiği yapıya göre dizayn edilmiş olan yeni öğretim programları, hemen uygulamaya sokularak gerekli ölçme ve değerlendirme süreçlerine başlanmıştır.

 


Son Güncellenme Tarihi
2018-02-28 16:22:59