border=  border=
Akreditasyon

 İKÜ Akreditasyon Süreci

1999 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde, dünyanın ilk üniversitelerinden olan Bologna Üniversitesi’nde toplanan 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları, imzalarıyla yayımladıkları Bologna Bildirisi ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikrini fiilen başlatmışlardır. Birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diplomaları oluşturma, yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçme, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (European Credit Transfer System, ECTS) uygulama, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğini sağlama ve yaygınlaştırma, ve yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirme gibi hedeflere sahip Bologna Bildirisi’nin en önemli kısımlarından birisi de, yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.  Türkiye, adı geçen bildirinin yayımlanmasından iki yıl sonra, etki alanı giderek artan bu sürece katılmış ve 2010 yılının sonuna kadar oluşturulması beklenen Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın (AYA) bir parçası olmayı kabul etmiştir. 2010 yılı sonunda, artık toplam 45 ülkeyi içine alan AYA’nın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye üniversitelerinin Bologna sürecine katılmaları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bologna sürecinin ilgili ülkelerdeki uygulamaları, Avrupa Kalite Güvencesi Birliği tarafından geliştirilen ve AYA’nda yer alan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri” ile belirlenen ilkelerle  sabitlenmekte ve yine bu ilkeler ışığında ölçme ve değerlendirme süreçlerine tâbi tutulmaktadır. 

 İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Bologna süreci çalışmaları, yukarıda ana hatlarıyla özetlenen sürecin Türkiye’de uygulamaya konulmasıyla birlikte, 2010-2011 öğretim yılında başlamıştır. Üniversitenin tüm birimlerinin katılımıyla, bir yıllık uzun ve kapsamlı  bir sürecin sonunda, İKÜ’nin tüm programları Bologna süreciyle uyumlu hale getirilerek Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre yapılandırılmış, ve bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulaması hayata geçirilerek mezun olan öğrencilere Diploma Eki verilmeye başlanmıştır. Üniversitenin internet sayfası üzerinde Türkçe ve İngilizce içerikleriyle yer alan dinamik bir Akademik Paket ile görünür hale getirilen ve Bologna sürecinin talep ettiği yapıya göre dizayn edilmiş olan yeni öğretim programları, hemen uygulamaya sokularak gerekli ölçme ve değerlendirme süreçlerine başlanmıştır.

Uygulanmaya başlanan Bologna sürecinin işlerliğinin ölçülüp değerlendirilmesi, bu sürece katılan kurumların akredite olmalarını, diğer bir deyişle uyguladıkları programların kalitelerinin ve geçerliliklerinin tescil edilmelerini gerektirmektedir. Bu amaçla İKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Fizik, Matematik-Bilgisayar ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Şubat 2011’den başlamak üzere, Bölüm Akreditasyon Komisyonları’nı kurmuş ve bu komisyonlar vâsıtasıyla Bologna süreci kapsamında hazırlanan Akademik Paket içindeki verileri göz önüne alarak, öğrenci anketlerinden ölçme ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olarak elde edilen sonuçlar ve öğretim üyeleri ile bölüm kurullarında yapılan fikir alışverişlerinden ortaya çıkan görüşler doğrultusunda, her programın Program Çıktıları’nı ve Öğrenim Amaçları’nı belirlemiştir. Yaklaşık bir yıllık sürecin sonunda elde edilen bu veriler kullanılarak, her program, son derece detaylı olan ve yazımı Mart 2012’de tamamlanan birer Özdeğerlendirme Raporu hazırlamıştır. Hazırlanan Özdeğerlendirme Raporlarıyla birlikte, adı geçen bölümler, 2009 yılında kurulup Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak akreditasyon yetkisi verilen ve kısa adı FEDEK olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne başvuru yapmış ve bu derneğin değerlendirme sürecine girmiştir. Bu süreç boyunca her bölüm akademik ve idari tüm dokümanlarını içeren Bölüm Arşivleri’ni oluşturmuş, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nezdinde gerekli hazırlıklar üniversitenin tüm birimleri harekete geçirilerek tamamlanmış, ve 15-16-17 Nisan tarihlerinde üniversiteyi ziyaret eden FEDEK Değerlendirme Takımları ağırlanmıştır. Değerlendirme Takımları’nın hem ilgili bölümler hem de üniversite kapsamında yaptıkları üç günlük değerlendirme sonucunda, Fizik, Matematik-Bilgisayar ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine,  09/05/2012 tarihinden itibaren 09/05/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 5 yıl süreli akreditasyon verilmiştir.

FEDEK

Yüksek öğretim sürecinde verilen eğitimin niteliklerinin, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesi ile ortaya konması Bologna sürecinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dinamik süreçte, eğitim programlarının bileşenlerinin ve belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılan yöntemlerin bağımsız kuruluşlarca değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin belirli aralıklarla tekrarlanması eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin kalitelerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin, eğitim-öğretim ve akademik üretkenlik gibi temel işlevlerini nitelikli bir biçimde yerine getirebilmelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ile entegrasyonlarının mümkün olabilmesi için, kalite güvencesini sağlanmaları bir gerekliliktir. Eğitimde kalite güvencesi üniversitelerin benimseyeceği, değerlendirme ve akreditasyon yöntemlerinin bir arada kullanılması ile mümkündür. Ulusal ve uluslararası akreditasyon, sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.

FEDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” almış ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri programlarını akredite etme yetkisi verilmiş bir değerlendirme ve akreditasyon derneğidir.

Fakültemizin Matematik-Bilgisayar, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik bölümlerine FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 09.05.2012 tarihinden itibaren 09.05.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere Sonraki Genel Değerlendirmeye kadar 5 yıl süreli akreditasyon verilmiştir.

Fakültemizin Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Psikoloji bölümleri de FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 16.02.2013 tarihinden itibaren 16.02.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere sonraki değerlendirmeye kadar 5 yıl süreli akreditasyon verilmiştir.


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-30 13:18:50