border=  border=
Yönetmelik

 

 
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu  Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına,  yönetim organlarının görevine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu yönetmelik, 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a)      Merkez (IKÜ-UZEMER) : İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
b)      Müdür: Merkez Müdürü’nü,
c)      Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü’nü,
         ç)   Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesi’ni,
d)      Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulu’nu ifade eder.
 
            İKİNCİ BÖLÜM
      Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amaçları
MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a)    Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim – öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek,
b)   E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,
c)    Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
ç) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak,
d) Örgün öğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yükseköğretimden faydalanmalarını sağlamak,
e) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak ve yayınlamak.
 
                                                
 
Merkezin faaliyet alanları
 
MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a)      Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları senato kararları çerçevesinde belirlemek,
b)     Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek,
c)      Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ç)    Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,
d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,
e) Uzaktan eğitim kapsamında önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav vb. uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak,
f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,
g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek,
ğ)   Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgelerivermek,
h)   Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
ı)   Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek,
i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,
  j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 k) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
          
Merkezin organları
MADDE 7 –(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü
b) Merkez Yönetim Kurulu.
 
 
 
 
Merkez müdürü
MADDE 8 –(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.                          
 Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdürünün görevlendirdiği müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen birisi vekâlet eder.
 
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 –(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak,
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak,
f) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli belirlemek ve  görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.
 
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 –(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı  ve Merkez Müdürünce Üniversitenin tam zamanlı  öğretim üyeleri  arasından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen üç  kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.
 
Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılımları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.
 
 
                 
                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 –(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi  uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
                                    
(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, İKÜ- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi esaslarına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.
 
Yürürlük
MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi  Rektörü yürütür.
 
 
 
 

Son Güncellenme Tarihi