border= border=

  Prof.Dr. Hasan KÖNİ

   

  Öğrenim Durumu:Orta Öğrenim Fransız Sen Jozef Lisesi:1966;Lisans,A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi,1970,Doktora Uluslar arası Hukuk,A.Ü. SBF. Ve çalışmaların bir kısmı Michigan State Üniversitesi.1976;Doktora üstü çalışmalar :1977-78 ve 79 yaz dönemi Michigan State Üniversity.Doçentlik 1979 Güz:Profesörlük:Ankara Üniversitesi 1986.
   
  Görevler:
  Kültür Üniversitesi,Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Anabilim dalı başkanı2009-……
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Kürsüsü 2006-2009 
  Yeditepe Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı:2003-2006 
  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi1985-2003 
  Ulusal Güvenlik Akademisi öğretim üyesi:1997-2003.Kısmi Statü. 
  Polis Akademisi Devletler Hukuku Öğretim üyesi :1981-2002:Kısmi Statü. 
  Kara Harp Okulu Öğretim üyesi Dev.Huk.1983-1990:Kısmi Statü. 
  Fransa,Creteuil Ağır Ceza Mahkemesinde Türkiye Tanığı,Paris 1985 I ay süreli olarak. 
  İngiliz Arşivlerinde Araştırmacı:T.C.Dışişleri görevlisi olarak 1986 5 ay süreli 
  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü:1987-2003. 
  Fulbright Scholar John Hopkins Üniversitesi,Washington DC.1990-1991 
  California Üniversitesi,Santa Cruz kampusü ziyaretçi Öğretim Üyesi 
  Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma asistanı,İsviçre,1974. 
  Gazi Üniversitesi asistanı 1970. 
   
  Başlıca Kitaplar
  Amerika’nın Politik Sistemi:Çev:Hasan Köni,Amerikan Embassy Handbooks,Ankara ,1981
  Uçak Kaçırmaların Devletler Hukukunda Doğurduğu Sorunlar,Ankara ÜniversitesiYayını,1977;
  Birleşmiş Milletlerde Karar Verme Sistemi,Gazi Üniversitesi Yayını,1980
  Creteuil Ağır Ceza Mahkemesi Tutanakları;”Birinci Dünya Savaşında Ermenilerle İmzalanan
  Andlaşmalar ve İçeriği”Dışişleri Bakanlığı Yayını,1986
  Genel Sistem Kuramı ve Uluslar arası Siyasetteki Yeri,ASAM Yayınları ,Ankara 2001.
  Amerika’nın Uluslar arası Politikası,Ekim Yayınevi,İstanbul,2007.
  Son Küresel Kart:Amerikan Turanı,Hayykitap,İyibilgi,İstanbul,2007.
  Yüce Devlet,Cüce Devlet,Hayykitap,İstanbul,2010.
   
  Makaleler:
   Uluslar arası Hukukta Savaşın Yasaklanması ve Hint-Pakistan Savaşı,Gazi Üniversitesi Dergisi,Ankara,1972,ss.25-52. 
  Çok uluslu Şirketlerde Karar Verme Mekanizmaları,Gazi Üniv.Dergisi,Ankara,1978,ss123-
  134.
   Prevention of Terrorism in İnternational Law,Foreign Policy,Ankara,1979.ss.23-43..
  “Hava ve Uzay Hukuku”,in Hamza Eroğlu,Devletler Hukukuna Giriş,Ankara,1979,ss.76-95
   Uluslarararası Hukukta Güneş Enerjisinde Yararlanma,in Seha L.Meray’a Armağan,Ankara Üniversitesi,SBF Dergisi,1978,ss.231-246.
   Armenian Question in British Documents,in Turkish Annals of Michigan State University Turkish Studies Publication,East Lansing,1987.
   Günümüzde Ermeni Sorunu ve Çözüm Yolları”,Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu,Bildiriler,İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayını,1987,ss.441-452.
   “Uluslar arası Terörizmin Bir Boyutu Olarak 1974’ler Sonrası Ermeni Terörü”,Tarih Boyunca Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu,Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları,1984.
   Theories of Political Decision-Making in Foreign Policy,Turkish Public Administration Annual,vol.12,Sevinç Matbaası,Ankara,1987,ss.155-174.
   “Milli Egemenlik Kavramının Batıda ve Türkiye’de Gelişimi,”Başbakanlık Dil Tarih vei Coğrafya Yüksek Kurumu,Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.1986.
   “De-İslamization in Bulgaria and İnternational Law”,Commission İnternationale D’Histoire Militaire,Montreal,16-19 Juillet 1988,Tome I,ss.156-168.
   “Yazı Devriminin Önemi Üzerine”,A.Ü.,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,Cilt 21,Ankara,1991,ss.443-497.
   Hüseyin Pazarcı-Hasan Köni,Uluslar arası Kamu Hukukuna Göre Ortadoğu Ülkelerinde Su Sorunu,Tesav Yayını,Ankara,1994.
   “Yeni Uluslar arası Düzende Türk-Amerikan İlişkileri”,Yeni Türkiye,Yıl 1,Sayı 3,Nisan 1995.Ankara,ss.223-239.
   The Research of Arnold Toynbee On Turks and The Birth of Armenian Propaganda,Armenian Studies,vol.1,NO.2,August 2001,ss.159-169.
   Hasan Köni and Bülent Aras,”Turkish-Syrian Relations Revisited” Arab Studies Quarterly,2002.
   “Soğuk Savaş ve Sonuçları”,Avrasya Dosyası,Ankara,VolV,No.4 ,2002.
   “Birinci Dünya Savaşında İstihbarat ve Günümüze Etkileri”,Avrasya Dosyası,Yaz 2002,C.,ss.150-167.
   Hasan Köni and Kemal Çiçek,”Historical Background of Armenian Question”,Armenian Studies,April ,2005.
   “Asya’da Büyük Güçlerin Stratejileri ve Türkiye”,Fahir Armaoğluna Armağan,Türk Tarih Kurumu Yayınları,Ankara ,2008,ss.579-600.
   “Kıbrıs ve Türkiye’den alınan Tavizler”,Savunma ve Havacılık Dergisi,Ankara,2004.,ss.73-79.
  Ekonomi ve Ortadoğu,Savunma ve Havacılık,,C.21/124,sayı:2007/6,ss.139-142.
   “NATO Bükreş Zirvesi,”Savunma ve Havacılık,C.22/125,Sayı.2008/01,ss.107-111.
   Uluslar arası Konjonktür ve Türk-ABD İlişkileri,2 Aralık 2009
  Uluslar arası Hukuk,Jenosit ve Guguk26 Kasım 2009
  ABD’nin Afganistan Politikası:7 Kasım 2009.Statejik Düşünce Enstitüsü web sayfası yazıları.
   “Türkiye’de Nükleer Silahlar Sorunu”,Stratejik Düşünce,Yıl:1,Sayı 3,2010,ss.22-25.
   Lisansüstü ve Doktora Dersleri ve Tezler
   Siyasal Bilgiler Fakültesinde:Uluslar arası İlişkilerin Ekonomi-Politiği Uluslar arası Ekonomik Hukuk
  Altı Lisansüstü ve iki Doktora tezi yönetilmiş ve kabul edilmiştir.
  İnkilap Tarihi Enstitüsü:Türk Dış Politikasını Etkileyen Uluslar arası Hukuk Sorunları
   Ayrıca Dört Doktora tezi ve üç lisansüstü tez yönetilmiş ve kabul edilmiştir.
   
  << TÜM KADROMUZ