border= border=

  Doç.Dr. Emre ESEN*

  Öğrenim Hayatı                                   

  1984–1989   Ayvalık 15 Eylül İlkokulu

  1989–1995   Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi

  1995–1999   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)

  2000–2002   İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)

  2002–2008   İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)

   

  Akademik Unvanlar                                     

  2008               Doktor

  2010               Yardımcı Doçent

  2013               Doçent

   

  Meslek Hayatı                                      

  2000–2001    İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajı

  2000–2010    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                          Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)

  2010–2014    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                          Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Yardımcı Doçent)

   

  İdarî Görevler                                    

  2003–2005    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Temsilcisi

  2011–2013    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

  2011–2013    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

   

  Yabancı Dil                                             

  Almanca      (Orta)

  İngilizce       (İyi)    [ÜDS-A(92)]

   

  Verilen Dersler                                              

  Milletlerarası Özel Hukuk (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7–8. yarıyıl)

  Milletlerarası Özel Hukuk (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7–8. yarıyıl)

  Milletlerarası Özel Hukuk (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7–8. yarıyıl)

  Private International Law (İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 7–8. yarıyıl)

  Uluslararası Tahkim (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans – Doktora Programları)

  Uluslararası Özel Hukuk (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 7. yarıyıl)

  Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 7. yarıyıl)

  Devletler Hususî Hukuku (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 7–8. yarıyıl)

  Temel Hukuk (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1. yarıyıl)

   

   

  Yayınlar                                                  

  Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008. [Kitap]

  Devletler Hususî Hukuku (Çözümlenmiş Örnek Olaylar–Seçilmiş Mahkeme Kararları), 10. Bası (İstanbul-2010) ve 11. Bası (İstanbul-2013) [Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, Prof. Dr. Ergin NOMER ve Yard. Doç. Dr. Kerem GİRAY ile birlikte] [Kitap]

  Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012. [Kitap]

  Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2013 [Prof. Dr. Cemal ŞANLI ve Yard. Doç. Dr. İnci ATAMAN-FİGANMEŞE ile birlikte] [Kitap]

  Critique of a Turkish Court of Appeals Decision on the Validity of Choice-of-Law and Choice-of-Forum Clauses in an Insurance Agreement, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Vol:42, No:59, 2010, s.365–377. [Makale]

  Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Münhasır Yetki Kavramı, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 22, Sayı 2, 2002, s. 183–207. [Makale]

  Hakem Kararının Tenfizi veya İptali Davalarında Tahkim Anlaşmasının Yetkisiz Temsilci Vasıtasıyla Akdedildiği İtirazı ve Konuya İlişkin 11.10.2000 Tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 23, Sayı 1–2, 2003, s.377–403. [Makale]

  Türk Vatandaşı Erkeğin Yabancı Eşinin Soyadını Alamayacağına İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 24, Sayı 1–2, 2004, s.439–450. [Makale]

  Alman Hukukunda İhtarlı Basit Dava Usulü (Mahnverfahren) Çerçevesinde Verilen Kararların Türk Hukukunda Tenfizi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 27, Sayı 1–2, 2007, s.21–79. [Makale]

  Yabancılık Unsuru Taşıyan Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi Hakkındaki Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl:2007, Sayı:65/2, s.385–396. [Makale]

  Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmalarının Şekli, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 28, Sayı 1–2, 2008, s.65–114. [Makale]

  Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanan Kişilerin Askerlik Yükümlülüğü, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 29, Sayı 1–2, 2009, s.141–164. [Makale]

  Taraflardan Sadece Birine Tahkime Müracaat Hakkı Tanıyan Tahkim Anlaşmalarının ve Özellikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Kurtarma Yardım Sözleşmesi’nde Yer Alan Tahkim Şartının Geçerliliği, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz 2010 - Yıl:9 - Cilt:9 - Sayı:2, s.145–155. [Makale]

  Türk Vatandaşı Anneden Doğmalarına Rağmen Türk Vatandaşlığını Kazanamayanların Hukukî Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:LXVII, Sayı:1-2, Yıl:2009, s.115 vd. [Makale]

  Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuşmazlığın Devlet Mahkemelerine Götürülmesi Hâlinde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin İtirazların İncelenmesi ve Kompetenz–Kompetenz Prensibi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1, Atâ Sakmar Armağanı, s.355 vd. [Makale]

  Yabancı Mahkeme Lehine Yapılan Yetki Anlaşmasına Dayanan Yetki İtirazının Değerlendirilmesinde Dürüstlük Kuralının Etkisi ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 6.3.2009 Tarihli İçtihadının Eleştirisi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 31, Sayı 1, 2011, s.191–207. [Makale]

  Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 19–20, Sayı 1–2, 1999–2000, s.313–333. [Makale]

  Topluluk Rekabet Hukukunda Usul Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ergun Özsunay Armağanı, İstanbul, 2004, s.145–159. [Makale]

  5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun’un Zaman İtibariyle Uygulanma Alanı, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 83, Sayı 2009/3, s.1369–1380. [Makale]

  MTO Tahkimi ve Devletin Taraf Olduğu Sözleşmeler, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 27, Sayı 1–2, 2007, s.113–156; Orijinali: Eduardo SILVA-ROMERO, ICC Arbitration and State Contracts, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol.13, No.1, Spring 2002 s.34–60. [Çeviri]

  Münih Bölge Yüksek Mahkemesi’nin New York Konvansiyonu’nun II(2). Maddesi Anlamında Şeklen Geçerli Bir Tahkim Anlaşması Bulunmadığı Gerekçesiyle İsveç’te Verilen Hakem Kararının Tenfizi Talebinin Reddine İlişkin 12 Ekim 2009 Tarihli Kararı, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, s.255 vd. [Çeviri]

   

  Projeler                                                   

  Türk Hukukunun Avrupa Hukukuna Uyumlaştırılması projesi kapsamında hazırlanan ve 25.1.2005 tarihinde Adalet Bakanlığı’na tevdi edilen “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması”nın Türkçeye çevrilmesi çalışması.

  24.05.2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Uluslararası Tahkim Kongresi” düzenleme kurulu üyesi.

   

  Editörlük                                               

  Aysel ÇELİKEL / Ergin NOMER, Devletler Hususî Hukuku Örnek Olaylar – Mahkeme Kararları, 8. Bası, İstanbul, 2007.

  Aysel ÇELİKEL / Ergin NOMER, Devletler Hususî Hukuku Örnek Olaylar – Mahkeme Kararları, 9. Bası, İstanbul, 2008.

  24.05.2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Uluslararası Tahkim Kongresi” Tebliğ Kitabı editörü.

   

  Yayın Kurulu Üyeliği                        

  Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (1999-2011)

   

  Hakem Kurulu Üyeliği                                 

  İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi:

   

  Alınan Atıflar                                     

  1. Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
   1. ÇELİKEL Aysel / ERDEM B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, İstanbul, 2011, s.670.
   2. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul, 2010, s.523 ve s.574.
   3. NOMER Ergin, Milletlerarası Usul Hukuku, İstanbul, 2009, s.203 ve s.280.
   4. TEKİNALP Gülören / UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 11.Bası, İstanbul, 2011, s.517.
   5. ÖZEL Sibel, Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul, 2008, s.94 ve 296.
   6. HUYSAL Burak, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s.295, 298, 299, 317, 319, 432.
   7. EKŞİ Nuray, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta, İstanbul, 2010, s.33 ve s.577.
   8. ÖZTEK Selçuk, Ulusal Tahkimde Uygulanacak Yargılama Usulü, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 14 Şubat 2009, Konuşmalar-Tartışmalar-Bildiriler, İstanbul, s.346.
   9. GİRAY F. Kerem, Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan Doğan Tazminat ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler, İstanbul, 2013, s.250.
   10. ERKAN Mustafa, Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara–2013, s.384.

   

  1. Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İstanbul–2012.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 20.Bası, İstanbul, 2013, s.616.
   2. ERKAN Mustafa, Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara–2013, s.384.

   

  1. Devletler Hususî Hukuku (Çözümlenmiş Örnek Olaylar–Seçilmiş Mahkeme Kararları), 10. Bası (İstanbul–2010) ve 11. Bası (İstanbul–2013) [Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, Prof. Dr. Ergin NOMER ve Yard. Doç. Dr. Kerem GİRAY ile birlikte]
   1. TEKİNALP Gülören / UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 11.Bası, İstanbul, 2011, s.56.
   2. EKŞİ Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul–2013, s.728.

   

  1. Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul–2013 (Prof. Dr. Cemal ŞANLI ve Yard. Doç. Dr. İnci ATAMAN-FİGANMEŞE ile birlikte:
   1. EKŞİ Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul–2013, s.741.
   2. AKINCI Ziya, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul–2013, s.974.
   3. ÇALIŞKAN Zeynep, Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat, İstanbul–2013, s.371.
   4. ERKAN Mustafa, Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara–2013, s.394.

   

  1. Yabancılık Unsuru Taşıyan Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi Hakkındaki Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl:2007, Sayı:65/2, s.385–396.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul, 2010, s.297 ve s.575.
   2. TEKİNALP Gülören / UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 11.Bası, İstanbul, 2011, s.327.

   

  1. Türk Vatandaşı Erkeğin Yabancı Eşinin Soyadını Alamayacağına İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 24, Sayı 1–2, 2004, s.439–450.
   1. EKŞİ Nuray, Vatandaşlık Hukukumuzda Türkçe Olmayan Ad ve Soyadı Meselesi, İstanbul, 2008, s.79 ve s.163.

   

  1. Alman Hukukunda İhtarlı Basit Dava Usulü (Mahnverfahren) Çerçevesinde Verilen Kararların Türk Hukukunda Tenfizi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 27, Sayı 1–2, 2007, s.21–79.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul, 2010, s.482 ve s.574.
   2. NOMER Ergin, Milletlerarası Usul Hukuku, İstanbul, 2009, s.156 ve s.279.
   3. NOMER Ergin, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde "Gerekçe", İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2011, Yıl:10, Cilt:10, Sayı:1, s.1 dn.1; s.13 dn.7; s.14 dn.9.
   4. EKŞİ Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul–2013, s.731.

   

  1. Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Münhasır Yetki Kavramı, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 22, Sayı 2, 2002, s. 183–207.
   1. ERDEM B. Bahadır, Fikrî Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, İstanbul, 2003, s.XV ve s.197.
   2. GİRAY F. Kerem, Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, İstanbul, 2010, s.287 ve 325.
   3. AKINCI Ziya / DEMİR GÖKYAYLA Cemile, Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul, 2010, s.604.
   4. EKŞİ Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul–2013, s.731.
   5. PEKCANITEZ Hakan /ATALAY Oğuz / ÖZEKES Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 14.Bası, Ankara–2013, s.161.
   6. YASAN Candan, Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri, İstanbul-2013, s.287.

   

  1. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun’un Zaman İtibariyle Uygulanma Alanı, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 83, Sayı 2009/3, s.1369–1380.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul, 2010, s.30 ve s.574.
   2. ÇELİKEL Aysel / ERDEM B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, İstanbul, 2011, s.29.
   3. AKINCI Ziya / DEMİR GÖKYAYLA Cemile, Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul, 2010, s.604.
   4. TEKİNALP Gülören / UYANIK ÇAVUŞOĞLU Ayfer, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 11.Bası, İstanbul, 2011, s.55.

   

  1. Hakem Kararının Tenfizi veya İptali Davalarında Tahkim Anlaşmasının Yetkisiz Temsilci Vasıtasıyla Akdedildiği İtirazı ve Konuya İlişkin 11.10.2000 Tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 23, Sayı 1–2, 2003, s. 377–403.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul, 2010, s.523 ve s.574.
   2. NOMER Ergin, Milletlerarası Usul Hukuku, İstanbul, 2009, s.203 ve s.279.
   3. ŞANLI Cemal, Uluslararası Ticarî Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 3. Bası, İstanbul, 2005, s.302 ve s.541.
   4. ÖZEL Sibel, Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul, 2008, s.76–77 ve 296.
   5. EGEMEN Işıl, Uluslararası Tahkim Hukukunda Vekilin Özel Yetkisi Olmaksızın Tahkim Anlaşması Akdetmesinin Geçerliliği Sorunu -BK m.388/III’ün Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğine Etkisi-, İBD, C:80, S:5, Yıl 2006, s.1930 ve 1939.
   6. YEŞİLOVA Bilgehan, Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, Güncel Yayınevi, İzmir, 2008, s.255, 257, 258, 259, 783.
   7. PEKCANITEZ Hakan /ATALAY Oğuz / ÖZEKES Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 14.Bası, Ankara–2013, s.1058.
   8. ERKAN Mustafa, Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara–2013, s.384.

   

  1. Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanan Kişilerin Askerlik Yükümlülüğü, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 29, Sayı 1–2, 2009, s.141–164.
   1. NOMER Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. Bası, İstanbul, 2010, s.110 ve s.178.
   2. ÇELİKEL Aysel / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, Yabancılar Hukuku, 16.Bası, İstanbul, 2010, s.288 ve s.292.
   3. ERDEM B. Bahadır, Türk Vatandaşlık Hukuku, İstanbul, 2010, s.XXI ve s.181.

   

  1. Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmalarının Şekli, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 28, Sayı 1–2, 2008, s.65–114.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 18. Bası: Nomer/Şanlı, İstanbul, 2010, s.515 ve s.574.
   2. ÇELİKEL Aysel / ERDEM B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, İstanbul, 2011, s.697.
   3. ERKAN Mustafa, Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara–2013, s.384.

   

  1. Yabancı Mahkeme Lehine Yapılan Yetki Anlaşmasına Dayanan Yetki İtirazının Değerlendirilmesinde Dürüstlük Kuralının Etkisi ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 6.3.2009 Tarihli İçtihadının Eleştirisi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 31, Sayı 1, 2011, s.191–207.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 20.Bası, İstanbul, 2013, s.616.
   2. ÇELİKEL Aysel / ERDEM B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, İstanbul, 2011, s.567.

   

  1. Taraflardan Sadece Birine Tahkime Müracaat Hakkı Tanıyan Tahkim Anlaşmalarının ve Özellikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Kurtarma Yardım Sözleşmesi’nde Yer Alan Tahkim Şartının Geçerliliği, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz 2010 - Yıl:9 - Cilt:9 - Sayı:2, s.145–155.
   1. ERKAN Mustafa, Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara–2013, s.384.

   

  1. Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuşmazlığın Devlet Mahkemelerine Götürülmesi Hâlinde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin İtirazların İncelenmesi ve Kompetenz–Kompetenz Prensibi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1, Atâ Sakmar Armağanı, s.355 vd.
   1. NOMER, Devletler Hususî Hukuku, 20.Bası, İstanbul, 2013, s.616.
  << TÜM KADROMUZ