Sitede Rehberde   
Fakülteler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Ders detay

MAKRO İKTİSAT

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IKT 3001 3 MAKRO İKTİSAT 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Makro İktisadın temel konularını öğrenciye aktararak, öncelikle teorinin öğrenilmesini sağlamak. Daha sonra bu teorik bilgilerin günlük yaşam ile bağlantısını kurarak ülke ve dünya genelinde gelişen ekonomik olayları doğru yorumlayabilecek, iktisat yazınını bilinçli bir şekilde izleyip anlayabilecek öğrenciler yetiştirmek. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Deniz Dilara Girgin
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14.00-15.45, Seminer 2
Görüşme Saatleri ve Yeri 4D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, sunum
Temel Kaynaklar -Erdoğan Alkin, "İktisat", Filiz Yayınevi
Diğer Kaynaklar -Zafer Tunca, "Makro İktisat",
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Makro iktisadın tanımı, amacı, araçları ve konuları. SÖZLÜ ANLATIM
2. Hafta Milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi, gelir harcama akımı, devletin rolü, dış âlem. Dengesizlikler ve sorunlar. SÖZLÜ ANLATIM
3. Hafta Nominal ve reel Milli Gelir, kişi başına gelir ve uluslararası karşılaştırmalar. SÖZLÜ ANLATIM
4. Hafta Arz ve talep eğrilerinin makro analizde kullanılması. Klasik analizin gelişimi ve varsayımları. Klasik üretim fonksiyonu, emek arz ve talebi. SÖZLÜ ANLATIM
5. Hafta Klasik analizde toplam arz. Klasik yatırım tasarruf dengesi. Miktar teorisi ve miktar teorisine yöneltilen eleştiriler. SÖZLÜ ANLATIM
6. Hafta Keynes’in teorisinin gelişimi ve varsayımları. Keynes’gil teoride toplam arz. Tüketim ve tasarruf fonksiyonu. SÖZLÜ ANLATIM
7. Hafta Yatırım fonksiyonu, denge milli gelir düzeyinin efektif taleple ve yatırım tasarruf eşitliği ile belirlenmesi. SÖZLÜ ANLATIM
8. Hafta Toplam harcamalardaki değişmeler ve çarpan mekanizması. Fiyat değişmelerinin denge toplam talebine etkileri. SÖZLÜ ANLATIM
9. Hafta Tasarruf paradoksu. Deflasyonist ve enflasyonist açık. SÖZLÜ ANLATIM
10. Hafta AS eğrisinin eğimi ve AS eğrisinde kaymalar. AD eğrisinin eğimi ve AD eğrisinde kaymalar. Keynes’te ve Klasik sistemde toplam arz. SÖZLÜ ANLATIM
11. Hafta Toplam arz ve toplam talebe bağlı olarak gelir ve fiyat değişmeleri. Klasik, yeni klasik, Keynes’ci ve yeni Keynes’ci politikaların ana hatları. SÖZLÜ ANLATIM
12. Hafta Kamu kesiminin ekonomideki rolü. Kamu harcamaları ve vergilerin denge gelir düzeyine etkileri. Denk bütçe çarpan teoremi. SÖZLÜ ANLATIM
13. Hafta Maliye politikası araçları ve otomatik stabilizatörler. Bütçe ve kamu kesimi dengesi, Türkiye’deki bütçe uygulaması. SÖZLÜ ANLATIM
14. Hafta Dışa açık ekonomide milli gelirin unsurları. Dış denge ve gelişme sorunu. Dışa açık ekonomide çarpan. Dengesizlikler ve politikalar. Türkiye ekonomisinde durum. SÖZLÜ ANLATIM
15. Hafta SINAV SINAV
16. Hafta SINAV SINAV
17. Hafta SINAV SINAV
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


Program Çıktıları
PÇ-11.İktisat alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
PÇ-22.İktisat alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
PÇ-33.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek yolunda bireysel sorumluluk alabilmek.
PÇ-44.Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-55.İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek.
PÇ-66.İktisat alanında ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü aktarabilme yeteneğine sahip olmak.
PÇ-77.Düşüncelerini ve önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
PÇ-88.İktisat alanına temel oluşturan diğer dsiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
PÇ-99.İktisatın klasik ve modern kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek.
PÇ-1010.Bir yabancı dile hakim olarak iktisat ile ilgili yabancı dildeki bilgileri izleyebilmek.
PÇ-1111.İktisat ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşa-malarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
PÇ-1212.Sosyal adalet, çevre ve yurttaşlık bilincine sahip olmak.
PÇ-1313.Mesleki bilgi ve beceriyi diğer uygulamalı alan bilgileriyle destekleyen niteliğe sahip olmak.
Öğrenim Çıktıları
ÖÇ-11.Makro İktisadın temel kavramlarını ve araçlarını, Milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesini öğrenöiş olacaktır.
ÖÇ-22. Klasik ve Keynes’gil analizde toplam arzın nasıl ele alındığını, Klasik, Yeni Klasik Keynes’ci ve Yeni Keynes’ci iktisat politikalarının farklılığını öğrenecekler
ÖÇ-33- Kamu kesiminin işleyişini, ekonomideki rolünü ve bütçe kavramını incelenecektir.
ÖÇ-44- Uluslararası ekonomik ilişkilerin milli gelirin oluşmasına olan etkilerini Öğrenmiş olacaktır
ÖÇ-5Para piyasaları, bankalar ve finansal sektörlerin işleyişi incelenecektir
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5