border= border=
İKÜ İç Değerlendirme Raporu

İKÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU EKLERİ

 

 

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

İÇ DEĞERLENDİRME ÖZET RAPORU

2015-2016 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilen kurum iç değerlendirme süreçlerinin izlenmesi, yapılan uygulamalar ilgili veriler bu özet rapor kısmında sunulmaktadır.

 Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, üniversitemiz tüm birimlerinin (fakülte/myo/enstitü/birim) katkısı ile her yıl hazırlanmaktadır.

KİDR, kurumun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından niteliksel ve niceliksel değerlendirmesinin yapılabilmesi için gereken bilgileri sağlamaya yönelik olarak hazırlanır ve istenilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi beklenmektedir. KİDR amacı kurumun güçlü yönlerini ve iyileştirmeye açık yönlerini sunmaktır.

Kurumun dış değerlendirme süreci aşağıdaki dört ana hususu kapsayacak şekilde gerçekleştirileceğinden, Kurum tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporunun aşağıdaki soruların cevabını içerecek şekilde hazırlanması beklenmektedir:

 Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)

 Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)

 Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)

 Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor? (Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri )

 

 

A.  KURUM HAKKINDA BİLGİLER

“Kurum ne yapmaya çalışıyor?” Kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri

İKÜ MİSYONU

Dinamik ve deneyimli akademik kadrosu ile etik değerleri ve katılımcılığı ön planda tutarak; sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, toplumun ve sanayinin gereksinimlerini karşılayacak, uluslararası düzeyde meslek kimliği kazanmış bireyler yetiştirmek. Ulusal ve uluslar arası düzeyde özgün, bilimsel, teknolojik, ve sanatsal nitelikteki projelere öncülük ederek küresel ve yerel sorunlara çözüm üretmek.

İKÜ VİZYONU

Uluslararası tanınılırlık ve saygınlığa sahip, özgür, özerk, rekabet gücü yüksek, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içinde, disiplinlerarası çalışmalarla yerel değerlerden evrensel değerlere ulaşmayı amaç edinen, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında akla ilk gelen üniversitelerden biri olmak.

 

Kurumumuzun misyonunda vurgulanan ‘Dinamik ve deneyimli akademik kadro ile etik değerleri ve katılımcılığı ön planda tutan bireyler yetiştirmek’ konusu, tüm akademik birimlerin‘ öğrencilerin motivasyonunu arttıran eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte desteklenmiş faaliyetlerin arttırılması, farklı disiplinlerle ortak projeler üretmek, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür, araştırıcı, yaratıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, toplumun ve sanayinin gereksinimlerini karşılayacak, uluslararası düzeyde meslek kimliği kazanmış dinamik ve girişimci bireyler yetiştirmek” misyonu ile örtüşmektedir.

Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü birimler

Kurumun Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren tüm birimlerin (araştırma merkezleri, laboratuvarlar, proje koordinasyon birimi, teknoloji transfer ofisi, fikri mülkiyet kurulu, teknoparklar, ön kuluçka ve kuluçka birimleri vb.) etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi, süreç ve çıktılara ilişkin özet bilgiler

İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Birimleri temel olarak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamında öncelikli alanlar ile ilgili çalışmalar ve destek/koordinasyon süreçleri aşağıdaki birimler ile birlikte yürütülmektedir.

a-Üniversitemizde araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) birimler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca uygulama ve araştırma (UY-GAR) merkezleri konularına özgü alanlarda araştırma faaliyetlerini aktif bir şekilde yürütmektedirler. Üniversitemiz Ar-Ge faaliyetleri ulusal öncelikler başta olmak üzere küresel anlamda fayda yaratmak üzere gerçekleştirilmektedir.

b-Üniversitemizde Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi öncülüğünde ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak, kurumsal hafıza oluşturmak, araştırmacıların iç ve dış paydaşlar ile ortaklıklar oluşturmaları konusunda koordinasyon ve destek mekanizması işletilmektedir.

c-Ön kuluçka merkezi (fİKÜr) kuluçka faaliyetlerini üniversitemiz lisans, lisansüstü ve mezunları için yürütmektedir.

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin metodolojisi

Yüksek öğretimin hızlı değişen gündemi doğrultusunda birimlerin rekabet avantajını koruyabilmek üzere süreçleri İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Planı bağlamında planlanmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2011-2016 yılları arasını kapsayan özet Stratejik Planı http://www.iku.edu.tr/3/283499/stratejik-plan-2011-2016.html adresinde bulunmaktadır.

Ayrıca üniversitemiz iç ve dış paydaşları arasındaki etkileşim arttırmak ve fonksiyonel hale getirmek üzere stratejiler yürütülmektedir. Bu amaçla aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

 • Mezunlarımızın, meslek hayatına ve alanında yapacağı çalışmalara en hazır şekilde başlayabilmesi için akademik programların müfredatları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve ders programlarında gerekli görülen güncellemeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılarda akademik birimlerin, Program Çıktıları Matrisleriyle ne kadar örtüştüğü, akademik ve bilimsel açıdan ne kadar geliştirilebileceği tartışılmakta ve yeni hedefler konulmaktadır.
 • Bölümlerin/programların hem ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerin gerçekleştirmesi hem de bölüm/program öğretim elemanlarının üniversite dışında gerçekleşen ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelere proje bazlı katılımı için gerekli destekler sağlanmaktadır. Ayrıca ERASMUS Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır.
 • Tüm birimlerde ulusal işbirlikleri sayısında sürekli olarak artış sağlanmış olup fakülteler/programlar/idari birimler ve sanayi kurumları arasında yapılan protokoller dikkat çekici ölçüde üniversite-sanayi işbirliğini desteklemektedir.
 • 03.03.2016 tarih 2015/2016/13 sayı ile İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi” ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri uygulamaya konulacaktır. Bu yönerge ile akademik personelin, akademik niteliklerinin ortaya çıkarılması ile akademik personelin kendi yararlarına olduğu gibi, eğitimin içeriğine ve kalitesine de yansıyarak, daha nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirilmesinde etkili olacaktır. Detaylı bilgi :
 •   adresinde bulunmaktadır.

Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.) çalışmaları, ödül süreçleri (EFQM, …) kapsamında birim faaliyetleri

Kurumumuzun birçok akademik biriminde YÖK tarafından tanınan ulusal akreditasyon ajansları tarafından akreditasyon gerçekleştirilmiş olup diğer birimlerde de süreçler başlatılmıştır. Özellikle tüm akademik birimlerde iç ve dış paydaşlar ile sürekli işbirliği esas olup, süreç üniversitemiz stratejik planı ile yürütülmektedir.

·         Fen – Edebiyat Fakültemizin Matematik-Bilgisayar, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik lisans programları FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 09.05.2012 tarihinden itibaren 09.05.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sonraki genel Değerlendirmeye kadar 5 yıl süreli akredite edilmiştir, yine aynı fakültenin Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programları FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 16.02.2013 tarihinden itibaren 16.02.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere sonraki değerlendirmeye kadar 5 yıl süreli akredite edilmiştir. FEDEK süreci ile ilgili detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/5/30960/akreditasyon.html adresinde bulunmaktadır.

 

 • Mimarlık Fakültesi eğitimde kalite güvencesi için, Fakültemizde yer alan Mimarlık (Türkçe) Programı, yerel akreditasyon kuruluşu MİAK’a başvurmuş ve 2010 yılında akredite olmuştur. Ardından, 2011 yılında, öğrenci merkezli öğrenim (BOLOGNA) Süreci uyum çalışmaları kapsamında, eğitim planının özü bozulmadan uyumlandırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Uygulanmakta olan eğitim planı, süreç içinde düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmeler hızla gerçekleştirilmektedir. 2012 yılında açılan Mimarlık İngilizce Program’ın akreditasyon başvurusu için çalışmalar başlamıştır. 2016 yılında, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün Mimarlık Fakültesi’ne bağlanmasının ardından, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde de, eğitim programının akreditasyon koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve akreditasyon başvurusu için çalışmalar başlatılmıştır. Amerika’da CIDA ve Avrupa’da AQAS standartları incelenmiş, Bölüm Kurulunda değerlendirilmiş ve ders planları bu anlamda yeniden gözden geçirilmiştir.

 

 • Mühendislik Fakültemizin bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 01.Mayıs.2014 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. Ayrıca akreditasyon süresi boyunca geçerli olmak üzere bölümümüze "Avrupa Etiketi" - EURopean ACcredited Engineer Label (EUR-ACE) de verilmiştir. Fakültemizin bölümleri 2013 tarihi itibariyle MÜDEK Akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır. 6-8 Mart 2016 tarihlerinde fakültemizin bölümleri,  MÜDEK Değerlendirme Takımı tarafından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretin neticesinde akreditasyonun uzatılması beklenmektedir.

 

 • Eğitim Fakültemiz, Güz 2016’da ABD merkezli CAEP (Council of  Accreditation of Educator Providers) akreditasyonu için başvuru süreci başlatılacaktır.

 

 • İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bağlı Geoteknik ve Yapı Malzemesi Laboratuvarları, 2003 yılından bu yana T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen laboratuvar izin belgesine sahiptir. Bu belgenin geçerliliğinin devamlılığı ve yeni alınan cihazların da kapsam listesine girebilmesi için her yıl yapılan denetimlerden başarı ile geçmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde gerekli iç tektik toplantıları, kurum içi eğitimleri ve laboratuvar cihazlarının kalibrasyon işlemleri tam olarak yapılarak kalite seviyesinin kontrolü sağlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine kayıtlı 3 adet laboratuvar denetçisi, 1 adet iç tetkikçi ve gerekli uzman mühendis ve tekniker kadrosu ile laboratuvarlarımız çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2011-2015 seneleri arasında laboratuvarlarımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine de dahil olmuştur. Bu amaçla 2 ana ve 1 ara denetimden başarı ile geçmiştir. Bu yıllar içerisinde laboratuvar personelinin gerekli kalite ve iç tetkikçi eğitimlerinden de yararlanılması sağlanmıştır.

 

 

Fakülte/MYO/Enstitülerin dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; bu iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin kurumun işleyiş ve iş yapış yöntemlerine yansımaktadır

Bu alanda kurumumuzda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bölümlerde/programlarda her iki senede bir mezunlar, sanayi temsilcileri, öğrenciler ve akademik personelin katılımıyla iç ve dış paydaşlar toplantısı gerçekleştirilerek geri bildirimler ve öneriler alınmaktadır. Ayrıca, her yarıyıl sonunda öğrenciler dersin genel değerlendirmesi, dersin öğrenim çıktılarının program çıktılarına katkı düzeyini değerlendirmesi ve dersin iş yükünün belirlenmesi anketleri uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra danışmanlık sistemi ve öğrenci öneri/şikayet sistemi vasıtasıyla öğrencilerimizin önerileri alınmaktadır.

Temel hedef öğrenci memnuniyetini hedef alan, öğrenci merkezli, ulusal ve küresel önceliklere uygun istihdamı oluşturmaktır. Bu neden dış değerlendirme sonuçları üniversitemiz stratejik planının gözlenmesi, irdelenmesi ve güncellenmesi için öncü bilgileri sağlamaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

Mezun öğrencilerimize yönelik hazırladığımız anketler; çalıştıkları sektör ile ilgili değerlendirilmenin alınması, programımızda görmüş olduğu eğitimin katkısının belirlenmesi ve program kazanımlarını ne ölçüde gerçekleştiğinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Mezunlara ulaşmak ve mezunlara ya anket uygulamak için www.survey.com, LinkedIn ve Facebook gibi sosyal medyadan da yararlanılmaktadır.

 • Fen – Edebiyat Fakültemizde çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülen FEDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” almış ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri programlarını akredite etme yetkisi verilmiş bir değerlendirme ve akreditasyon derneğidir. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin FEDEK tarafından akredite edilen bölümleri akreditasyon sürecinin sonunda elde ettikleri geribildirimlere göre gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmekte ve kalite güvencesi arttırma çalışmaları devam etmektedir.
 • Mimarlık Fakültemizde öğrencilerin kalite güvence sistemi kapsamında geri dönüşleri ile ilgili olarak farklı araçlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin almış oldukları her derste, dersle ve ders yürütücüleri ile ilgili değerlendirmelerini almak üzere anket uygulanmaktadır. Teorik dersler ve stüdyo derslerinin özelliklerine bağlı olarak iki ayrı anket formu kullanılmaktadır. Mezun olacak 8. yy. öğrencilerine,  8 yy. boyunca aldıkları derslerden kazandıkları bilgi ve becerilerin düzeyini değerlendirmelerinin beklendiği ayrı bir ankette uygulanmaktadır.
 • Mühendislik Fakültemizde Mühendislik Fakültemizin bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 01.Mayıs.2014 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. Ayrıca akreditasyon süresi boyunca geçerli olmak üzere bölümümüze "Avrupa Etiketi" - EURopean ACcredited Engineer Label (EUR-ACE) de verilmiştir. Bu nedenle 2013 tarihi itibariyle MÜDEK Akreditasyonunu almaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi bölümlerimiz birçok iç değerlendirme sürecini diğer fakültelere benzer şekilde yürütmekte ve aldığı geri bildirimler ile güncelleme çalışmalarına devam etmektedir.

 

İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri sağlanmaktadır

Program Çıktılarının sağlanma düzeyi, her akademik yılın  sonunda uygulanan öğrenci anketleri, dış paydaşlar ile yapılan görüşmeler ve akademik birimlerin öğretim elemanlarının tecrübeleri doğrultusunda Akademik Kurullarında getirecekleri öneriler ile belirlenmektedir. Ayrıca her dönem sonunda derslerin Program Çıktılarına uyumunu değerlendirmek için programa kayıtlı öğrencilere anket uygulanmaktadır.

Her eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilere yönelik olarak düzenlenen konferanslara alanda çalışan kişiler çağırılarak öğrencilerin ders dışı deneyimleri artırılmakta, iç ve dış paydaşların birlikte gerçekleştirebileceği etkinliklere zemin oluşturulmaktadır.

Bu anketlerin sonucu aşağıda özetlenmektedir:

 • Program çıktılarının kazandırılmaya çalışılmasının yanında öğretim elemanlarının branşları göz önünde bulundurularak verilen eğitimlerde öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunulmuştur.
 • Program çıktılarına dayalı kazanımların değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlar eğitim öğretim içerik ve uygulamalarının yeterli ancak geliştirilebilir olduğu konusunda bizlere ışık tutmuştur. Konu ile ilgili öğretim görevlilerinin/üyelerinin deneyim ve bilgilerinin bir araya getirildiği toplantılarla dersler ve yöntemler geliştirilecektir.
 • Özellikle de yurtdışı eğitimlere paralel, teknolojik gelişmeleri takip eden revizyonlar yapılacaktır.
 • Program çıktıları anketinde yer alan konu başlıkları uyarınca programlara kayıtlı öğrencilerin ve programlardan mezun olanların geribildirimleri ışığında programların güncellenme çalışmalarına devam etmesi hedeflenmektedir.

 

 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Programların Tasarımı ve Onayı

Fakülte/ MYO programlarının eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları

Program Eğitim Amaçlarına hangi düzeyde ulaşıldığı uygulanan öğrenci anketleri, dış paydaşlar ile yapılan görüşmeler ve akademisyenlerimizin edindikleri tecrübeler doğrultusunda getirdikleri öneriler ile saptanmaktadır. Program Eğitim Amaçlarına ulaşma yöntemleri, ilgili öğretim programlarının Akademik Kurullarında doğal iç paydaş olan öğretim kadrosuyla tartışılmaktadır. Bunun sonucunda, programda yapılan değişiklikler, birim başkanlığınca ilgili dekanlıklara gönderilmekte ve karara bağlanarak Rektörlüğe gönderilmektedir.

Fakülte/MYO programlarının yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) belirleme yöntemleri

Program yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenmektedir.

Mezunların istihdam durumları da kendi birimleri tarafından takip edilmekte olup, ayrıca Nisan 2012’de İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde kurulan “Mezun İlişkileri Birimi” de aktif olarak aktif olarak katkı sağlanmaktadır. İKÜ Mezunlar Derneği ile detaylı bilgi  http://www.iku.edu.tr/2/283445/ikumed.html adresinde bulunmaktadır.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Üniversitemizin dahil olduğu Öğrenci Merkezli program içeriklerinde yer alan her ders için, ders içerikleri hazırlanmış ve bu içeriklerde başarı değerlendirme kriterleri (vize, final, ödev, derse devam, sunum, proje) ve mezuniyet koşulları açıkça belirtilmiştir. Bu içerikler, “Akademik Paket” başlığı altında üniversitemiz web sayfasında yayınlanmakta ve öğrencilerin erişimine sunulmaktadır. Akademik Paket ile ilgili detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/TR/ects.php sayfasında bulunmaktadır.

27 Ekim 2011 Tarihli 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Üçüncü Bölümünde yer alan “Eğitim ve Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar” ile sınavlar, notlandırma, derslerin tamamlanması ve mezuniyet koşulları önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayandırılmıştır. İlgili yönetmelik

http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/anasayfa/yonetmelik/onlisanslisansegitim28097.pdf sayfasında bulunmaktadır.

Fakülte/ MYO programlarına dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri

Güncel ders içeriklerinde bazı spesifik alanlarda yer alan dersler için diğer üniversitelerde bu alanlarda özelleşmiş, deneyim ve vizyon sahibi, öğrenci ilişkilerinde deneyimli öğretim üyeleri veya alanlarında uzmanlaşmış en az yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip öğretim görevlileri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31 ve 40/d maddeleri uyarınca istihdam edilmektedir.

Eğitim – Öğretim Kadrosu

Fakülte/ MYO programlarındaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Üniversitemizin dahil olduğu öğrenci merkezle öğrenme (BOLOGNA) süreci kapsamında ilgili program müfredatlarında yer alan her ders için oluşturulan içerik bilgileri Akademik Paketler olarak bölüm web sayfalarında öğrencilerle paylaşılmaktadır. İlgili birimlerin öğretim görevlileri/üyeleri dersleriyle ilgili tüm bilgileri Akademik Paket kapsamında belirtmekle yükümlüdür. Ayrıca programlar tarafından her dönem sonunda her bir ders ile ilgili öğrencilerin görüşlerini alabilmek için müfredatın amaçlarına ve hedeflenen ders çıktılarına ulaşmadaki başarısı, tüm öğrencilere uygulanan ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketleri ile ölçülmektedir. Anketlerden elde edilen verilerin analizleri sonucunda oluşan raporlarla ders içeriği ve öğretim elemanlarının yetkinliklerinin uyumu takip edilmekte, rapor sonuçları geribildirim olarak öğretim elemanlarıyla paylaşılmakta ve gerekli görülen iyileştirmeler yapılmaktadır.

Fakülte/MYO programlarındaki Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sunulan olanaklar

Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla Rektörlüğe bağlı kurulan Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) çatısı altında, Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARP), Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek Projelerini Destekleme Programı (BİYAP), Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek Projelerini Destekleme Programı (ULEP) ve  Proje Geliştirme Koordinasyon Birimi (PRGK) etkinliklerini sürdürmekte, uluslararası yayın süreçleri desteklenerek ödüllendirilmektedir. Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAB) hakkında detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/4/283312/bilimsel-arastirma-proje-birimi.html adresinde bulunmaktadır. Proje Geliştirme Koordinasyon Birimi (PRGK) hakkında detaylı bilgi  http://www.iku.edu.tr/4/3670/proje-gelistirme-ve-koordinasyon-birimi.html adresinde bulunmaktadır.

Üniversitemiz, Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacılara Destek Programı veya Projeleri Destekleme Programı ile hakemli dergilerde yayınlar yapıp adres olarak da üniversitemizi gösteren araştırmacıları desteklemektir. Söz konusu maddi destek her yıl, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) destek kuralları esas alınarak mütevelli heyetince belirlenmektedir.

Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri (sözlü veya poster) olarak sunmak isteyen araştırmacılar ilgili birimin yıllık bütçesi kapsamında ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sunduğu olanaklar çerçevesinde desteklenmektir. 

Fakülte/ MYO programlarındaki Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar

Akademik kadronun yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar (makale, kitap, sempozyum, konferans v.b.), YÖK denetimleri ve kadro raporları gibi hususlar çerçevesince nitelik ve nicelik olarak tespit edilmekte; tespit edilen veriler her dönem düzenlenen akademik kurullarda vurgulanmakta ve bu çalışmalardan diğer akademik personelin haberdar olması sağlanmaktadır. Ayrıca akademik kadro üyelerinin çeşitli dergilerde çıkan yazıları, ropörtajları ve katıldığı televizyon programları kurum içi iletişim yolları ile bütün üniversiteye duyurulmaktadır.

03.03.2016 tarih 2015/2016/13 sayı ile İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi” ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri uygulamaya konulacaktır. Akademik performans düzeyinin bu yönerge ile belirlenen usul ve esasta ölçülmesi neticesi belirlenen performans düzeyleri ücret artış oranlarının tespitinde, prim ve ödül kararlarında, sözleşmelerin devamı ve sona erdirilmesinde de ölçüt olarak alınacaktır. Öğretim kadrosunun akademik performansının ölçülebilmesi, eğitimin içeriğine ve kalitesine de yansıyacaktır. İlgili yönerge http://www.iku.edu.tr/upp/0/files/%C4%B0K%C3%9C%20AKADEM%C4%B0K%20PERSONEL%20VE%20PERFORMANS%20%C3%96L%C3%87ME%20KR%C4%B0TERLER%C4%B0%20USUL%20VE%20EASLARI%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf adresinde bulunmaktadır.

Fakülte/ MYO programları, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini güvence altına alma stratejileri

Nicelik olarak sürdürülebilirlik kapsamında, kurumsal bağlılığın, aidiyet duygusunun artmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Nitelik olarak sürdürülebilirlik kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli eğitim, seminer, konferans, kongrelere katılımlar teşvik edilmekte, bununla birlikte akademik yayın sayıları takip edilmektedir. Gerçekleştirilen iç değerlendirme mekanizmaları ve düzenlenen anketlerle de öğrencilerin beklentilerinin ne oranda karşılandığı, akademik kadronun çalışma koşullarından ne oranda memnun olduğu gibi konularda bazı sonuçlara varılmaktadır. Gerek fakülte/MYO/enstitütü yönetimleri gerekse programlar tarafından da öğretim kadrosuna, görüş ve önerilerini rahatça dile getirilebildikleri özgür bir çalışma ortamı sunulmaktadır. Akademik personel önem arz eden konuları kendi birimleri içerisinde beraberce tartışabilmekte, alınan kararlar oy çokluğu ve oy birliği ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Bu sonuçlar çerçevesinde çalışma koşulları iyileştirilerek akademik kadronun verimliliğinin de sürekliliği hedeflenmektedir

03.03.2016 tarih 2015/2016/13 sayı ile İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak “İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi” de bu hususları desteklemektedir.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenlerinin sağlanma yöntemleri

Bu destekler sektörel işbirliği protokolleriyle ve sektörden gelen, uzman, ders saat ücretli öğretim görevlilerimizin desteği ile sağlanmaktadır.

Zorunlu staj programına sahip programlar İstanbul Kültür Üniversitesi Staj Yönergesi doğrultusunda stajlarını yapmaktadırlar. İlgili staj yönergesi  http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/anasayfa/yonerge/2012_2013_27_StajYonergesi.pdf adresinde bulunmaktadır.

Öğrencilerin farklı kurumlarda alanı gözlemleme, deneyim kazanma fırsatına sahip olabilmeleri için, staj danışmanlarının dış paydaşlarla bağlantıları aracılığıyla, dış paydaşların desteğiyle staj yapılabilecek kurumları içeren bir staj havuzu oluşturulmakta ve kurumlarda staj imkanları sürekli araştırılarak çeşitliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Akademik birimler tarafından her eğitim-öğretim döneminde düzenlenen çeşitli seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar ile de öğrencilerin ilgili oldukları alanlarla ilgili dış paydaşlarla bir araya gelmesi sağlanmaktadır.

ERASMUS Staj Hareketliliği Programı ve Avrupa Staj Konsorsiyumunda yürütücüsü olarak yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi tarafından tüm akademik birimler tarafından öğrencilerin katılımı için teşvik edilmektedir. Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezinin tüm bu çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/4/9946/avrupa-ve-uluslararasi-iliskil.html adresinde bulunmaktadır.

Üniversite Rektörlüğü’ne bağlı olan Kariyer ve İş Dünyası İlişkileri Birimi de hem öğrencilere kendini tanıma ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda rehberlik yaparken hem de İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kamu ve özel kesim iş çevrelerindeki tanınırlığını yükseltmek ve işbirliklerini sağlamak açısından da önem taşımaktadır. Birimle ilgili detaylı bilgiye http://www.iku.edu.tr/4/283427/kariyer-ve-is-dunyasi-iliskileri.html

sayfasından ulaşılabilir.

Fakülte/MYO bünyesinde öğrencilerin kullanımına yönelik altyapılar (teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.)

Kurumumuzda her fakültenin kendi kullanımına ayrılmış bilgisayar laboratuvarlarıyla beraber tüm derslik ve amfilerde projeksiyon/barkovizyon cihazı bulunmakta, ilgili akademik birimlere zimmetli dizüstü bilgisayarlar derslerde kullanılabilmekedir. Ayrıca üniversite içinde internete kablosuz erişim imkanı mevcuttur.

Üniversitede Ataköy Yerleşkesi Kütüphanesi ve Şirirnevler Yerleşkesi Kütüphanesi olmak üzere iki kütüphane hizmet vermektedir. Kütüphanelerde kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiş olup, açık raf sistemiyle çalışmaktadır. Kütüphanelerdeki mevcut materyaller, YORDAM 2001 Kütüphane otomasyon programı kullanılarak, elektronik ortama aktarılmış ve internetten öğrencilerin ve akademisyenlerin hizmetine sunulmuştur. Bunlara ek olarak EBSCOHost, Ebrary (e-kitap), JSTOR, Oxford English Dictionary, ProjectMUSE, Science Direct ve Taylor & Francis gibi elektronik veritabanları da üniversite kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci doğrudan kütüphaneye üye olmuş durumdadır. Kütüphaneyi kullanırken öğrenci kimliği yeterli olmaktadır. Her öğrenci, okul numarası ile kütüphane hesabına üniversitenin web sitesi üzerinden erişebilir, iade tarihleri gelmiş kitapları görebilir, uzatma yapabilir ve kitap ayırtabilir. Ataköy Yerleşkesi Kütüphanesinin birinci katında takım çalışma odaları vardır. Bu oda 2 saatliğine, danışma masasından rezerve edilerek öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Kütüphane ile ilgili detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/5/2309/kutuphane-hesabim.html sayfasında bulunmaktadır.

Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenim ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeştli atölyeler; maket atölyesi, seramik atölyesi, malzeme arşivi vb. atölyeler ile Geoteknik, Genel Kimya Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarları, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne ait laboratuvarlar olmak üzere birçok temel bilimleri destekleyici altyapı bulunmaktadır.

Ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerinde kullanılan Sakai LMS (Learning Management System) uygulaması olan CATS (Computer Aided Training & Educational Services) sistemi de ilk önce İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün tüm öğretib kadrosu tarafından olmak üzere tüm akademik birimler tarafından kullanılmaktadır. Öğrencilerin ödev ve sunum çalışmalarını hazırlarken yararlanabildikleri temel kaynaklar CATS sisteminde dersi veren öğretim elemanları tarafından öğrencilerle paylaşılmaktadır. CATS sistemi, öğrencilerin derslerin içeriğini, haftalık ders planlarını, ders yeri ve saatlerini, ders materyallerini, ders kaynaklarını ve aldıkları her bir ders ile ilgili referans ve kaynak olarak kullanabilecekleri web sitelerini ve dersin değerlendirme kriterlerini kolaylıkla takip edebilmelerini sağlamaktadır. Öğretim elemanları CATS sistemi üzerinden öğrencilerle kolaylıkla bireysel ve grup olarak haberleşme sağlayabilmektedirler. CATS sistemi, içeriğinde web tabanlı intihal tespit hizmeti veren yazılım Turnitin’i de kapsamaktadır.

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi

Üniversite bünyesinde 26 aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Üniversitede spor çalışmaları, konularında uzman antrenörler nezaretinde ve takım çalışmaları, serbest çalışmalar ve organizasyonlar olmak üzere üç ayrı program dahilinde yürütülmektedir. Öğrenci kulüpleriyle ilgili detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/2/654/ogrenci-kulupleri.html sayfasında bulunmaktadır.

Ataköy’deki Merkez Yerleşkesinde folklor çalışmalarının yapıldığı bir jimnastik salonu bulunmaktadır.

Ataköy Yerleşkesi’nde 400 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir restoran ve hazır yiyeceklerin satıldığı bir kafeteryanın yanı sıra 250 kişilik bir yemek salonu öğretim elemanları ve öğrencilere hizmet vermektedir. Ataköy Yerleşkesi’nde Starbucks Kafe 2007 yılında üniversitede bir şube açarak öğrencilerin hizmetine sunmuştur.

Sağlık Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin bireysel, sağlık, psiko-sosyal ve akademik gelişmelerine yardımcı olmayı üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve onlara bu konularda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Sağlık hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi http://www.iku.edu.tr/3/283546/saglik-hizmetleri.html sayfasında bulunmaktadır.

İKÜ Ataköy Kampüsündeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Ekim 2007 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. Çok amaçlı aktivelere cevap verecek nitelikteki 750 koltuk kapasiteli ve 120 m2'lik toplam sahne alanına sahip oditoryum; kongre, konferans, sinema, tiyatro, konser ve çeşitli gösterilerin yapılmasına olanak veren görüntü, ses, özel ışık ve simultane tercüme sistemleriyle donaltılmıştır. 2015-2016 akademik yılından itibaren Devlet Tiyatroları Sahnesi olarak da halka açılmıştır. İKÜ Ataköy Kampüsünde toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, film gösterimleri gibi etkinliklerde kullanılmak üzere 250 kişilik Prof. Dr. Dr. hc Önder ÖZTUNALI Salonu da bulunmaktadır. Bu salonda her türlü etkinlik, veli-öğrenci seminerleri, törenler vs gerçekleşmektedir. Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi Sanat Galerileri ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonları çeşitli iç ve dış sanatsal etkinlikler için kullanılmaktadır. Üniversite bünyesindeki kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye  http://www.iku.edu.tr/2/283465/kultur-sanat-etkinlikleri.html sayfasından ulaşılabilinir.

Bunlara ek olarak Rektörlüğe bağlı Öğrencilik Yaşamı Birimi öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla öğrencilerin kendilerine sunulan hizmet, olanak, birim ve kaynaklara ulaşabileceği, sorunlarını paylaşabileceği ve destek arabileceği bir merkez niteliği taşımaktadır. Öğrencilik Yaşamı Birimi ile ilgili detaylı bilgiye http://www.iku.edu.tr/1/6/ogrenciler.html sayfasından ulaşılabilinir.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı

İç paydaşların görüşleri Akademik Kurullarda sunulmakta ve Dönem Sonu Öğrenci Görüşü Paylaşımı anketi ile veriler edinilmekte, gerekli görüldüğünde yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

Akademik birimlerin dış paydaşları olarak belirlenen yüksek lisans/doktora öğrencileri, diğer üniversitelerde ilgili programlarda ders veren öğretim görevlileri/üyeleri, program mezunlarının istihdam edildikleri sektör yetkilileri ile periyodik olarak toplantılar gerçekleştirilerek, geçirilen akademik yıldaki mevcut durumun irdelenmesi ve sonraki eğitim-öğretim dönemi için mezunlardan beklenen vasıfların geliştirilmesi amacıyla öneriler ve ortak kazanımlar adına kapsamlı bir fikir alışverişi yapılmaktadır. Bu toplantıların akabinde dış paydaşlar, değerlendirme anketine katılarak, programın sürdürülebilirliğini ve güncellenme durumunu değerlendirmektedirler

Gözden geçirme faaliyetlerinin sıklığı, sorumluluk alanları, katkı veren paydaşları belirleme stratejileri ve süreç yönetimi

Fakülte/MYO/enstitütü bünyesinde yer alan programların amaçlarına ne oranda ulaştığı, yıl sonunda öğrenciler tarafından doldurulan anketlerle değerlendirilmektedir. Öğrenciler gözden geçirme sürecinin en etkili üyeleri konumunda olmaktadır. Aynı zamanda her yıl düzenlenen Bölüm/Program Akademik Kurulları ve Fakülte Akademik Kurulu ile kurum içi değerlendirmeler yapılmaktadır. Bölümlerin doğal iç paydaşları her bölümün tüm akademik personelini kapsamaktadır. Ayrıca seçilmiş başarılı öğrenciler ve öğrenci temsilcisi de iç paydaş olarak görev almaktadır.

Bölümlerin dış paydaşlarından seçilen üyeler ile oluşturulan Danışma Kurulları da bölümlerin verimliğinin denetimi konusunda önemli bir noktadadır. Dış Paydaşlar bölüm mezunlarından, uygulama alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlardaki çalışan kişilerden oluşmaktadır. bölüm mezunları, mezun işverenleri, öğrenci velileri ve ikili işbirliği gerçekleştirilen kurumlardan oluşmaktadır.

Paydaş analizi ile etki gücü ve önem dereceleri açısından paydaşların belirlenmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi yapılır. Bu bağlamda kurumun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar, faaliyet ve hizmetleri yönlendirenler, kullananlar, etkileyenler, ve faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler belirlenir. Etki derecesi güçlü olan önemli paydaşların planlama çalışmalarına katılımı sağlanır. Diğer paydaşların da çıkarlarının gözetilmesine ve bilgilendirilmelerine önem verilir. İKÜ 2012-16 Stratejik Planlama çalışmalarında paydaş analizleri yapılmış ve öncelikli olarak öğretim elemanları, öğrenciler, idari elemanlar, öğrenci velileri, üniversite dışı bazı kişi ve kurumların, etki gücü ve önem derecelerine göre planlama sürecine katılımlarının

sağlanmasına dikkat edilmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2011-2016 yılları arasını kapsayan özet Stratejik Planı http://www.iku.edu.tr/3/283499/stratejik-plan-2011-2016.html adresinde bulunmaktadır

Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

İç ve dış paydaşlarla gerçekleştirilen kurullar ve yapılan anketlerin değerlendirmeleri Program Akademik Kurullarında görüşülmekte, alınan geribildirimlere göre program müfredatlarında gerekli güncellemeler yapılmakta, sürekli iyileştirme süreçleri devam etmektedir. Özellikle yapılan iyileştirme çalışmalar ile seçmeli ders havuzlarının genişletilmesi yönünde belirgin olmaktadır.

Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

Her eğitim-öğretim yılı sonunda uygulanan Program Çıktılarına ulaşma düzeyi anketleri Birimlerde görüşülerek iyileştirme gereken alanlar tespit edilmektedir. Ayrıca mezunlarla iletişim kanalı olarak açılmış bulunan resmi sosyal paylaşım sayfalarından da alınan geribildirimler, periyodik olarak değerlendirilmektedir. Kariyer ve İş Dünyası İlişkileri Birimi ve İKUMED Mezunlar Derneği aracılığıyla da  mezunların alandaki gelişim ve ilerlemeleri takip edilebilmektedir.

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

Program Çıktıları ve Öğrenim Çıktıları Öğrenci Merkezli Öğrenim ile ilişkili süreçlere (BOLOGNA) belgelerinde ve web sayfalarında bulunan akademik paket bilgilerinde de sunulmaktadır. Bu sistem ile öğrenciler, bir akademik yılda neyi-nasıl öğreneceklerini, nerede uygulama yapacaklarını, derslerin kimler tarafından verileceğini, ders kazanımlarını mesleklerinde ne şekilde kullanacaklarını ve mezun olduktan sonraki yetkinliklerini açık olarak görebilmektedirler. Böylece öğrenciler program ve öğrenim çıktılarını inceleyerek mezuniyet sonrasındaki kazanımları hakkında öğrenimlerinin başında bilgi sahibi olmaktadırlar.

 

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Stratejisi ve Hedefleri

Fakülte/MYO/Enstitütü programlarında disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerine uygun platformlar geliştirilmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

Üniversitemiz akademik birimleri bünyesinde yer alan güçlü akademik kadrosu, laboratuvarları, akreditasyona sahip olması, öğrenci merkezli sürece geçmiş esnek ders programları ile disiplinlerarası uygulamalara açık yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir.

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve projeler dahilinde diğer alanlarla da işbirlikleri içerisinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları öğretim elemanları tarafından uluslararası indekslerde yayınlanan makaleler ve ulusal/uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerle izlenebilmektedir. Akademik birimler tarafından düzenlenen disiplinlerarası çalışmalar ayrıca kongre bildirileri olarak İKÜ Yayınları tarafından da bildiri kitabı olarak basılmaktadır.

Çok disiplin projeler konusunda üniversitemizde Proje Geliştirme ve Koordinasyon (PrGK) birimi öncü rol oynamakta olup üniversitemiz akademik birimleri arasında ve dış paydaşlar ile ulusal ve uluslararası öncelikler temel alınarak proje işbirliklerinin oluşturulması konusunda destek ve koordinasyon sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından alınan proje destekleri ile üniversitemizde 2013-2016 yılları arasında önceki dönemlere karşın %350 oranında proje destek oranı artmıştır. Bu anlamda süreç PrGK birimi tarafından üst yönetime raporlanmakta ve stratejik plan ile uyumlu sürecin koordinasyonu konusunda üniversitemiz araştırmacılarına destek sağlanmaktadır.

Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo-kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?

Üniversitemizde akademik çalışmalara kongre, sempozyum, konferans vb. her akademik yılın başında bütçe ayrılmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımı ve sunumlarında üniversitemizin Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAB) Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek Projelerini Destekleme Programı (ULEP) birimleri tarafından finansal destek sağlanmaktadır.

 

 

D. Yönetim Sistemi

Bilgi Yönetim Sistemi

Fakülte/MYO programları mezunlara yönelik olarak mezunların istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri gibi konularda bir bilgi yönetim sistemi yürütmekte midir?

Üniversite bünyesinde mezunlara yönelik mezunların istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı ve nitelikleri gibi konularda herhangi bir bilgi yönetim sistemi henüz yürütülmemektedir fakat yakın bir gelecekte yürütülmesi planlanmaktadır. Akademik birimler bünyesinde yer alan özdeğerlendirme raporları doğrultusunda mezun sayılarını ve istihdam oranlarını tespit edip gerekli güncellemeleri yapmaktadır. Bu amaçla İKUMED ile koordinasyon sağlanmakta ayrıca akademik birimlerin kendi sosyal medya hesapları da aktif olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca Mali İşler Daire Başkanlığı Deloitte tarafından oditlenmektedir.

İç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

İç ve Dış paydaşlara yönelik anketler aracılığıyla iç ve dış değerlendirmeler yapılmaktadır.

İç paydaşlarla dönemlik olarak yapılan Akademik Kurullarda ve dış paydaşlarla yıllık (gerekli görüldüğü takdirde yılda iki kere) olarak yapılan kurullarda iç ve dış değerlendirme süreçlerine yönelik analizler yapılmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme

Fakülte/MYO eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

Düzenlenen etkinlikler ve ilgili duyurular ilgili akademik birimlerin web sayfası üzerinden paylaşmaktadır. Üniversitemiz güncel bilgilerine http://www.iku.edu.tr/2/598/fakulteler.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Aynı zamanda sosyal medya hesapları da etkin olarak kullanılmaktadır. Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm etkinlikler için sosyal ağ hesapları mevcut olup bu hesaplardan ve çeşitli görsel ve yazılı medya aracılığı ile de etkinlikler hakkında duyurular ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.


Son Güncellenme Tarihi
2016-08-26 12:29:51